اخبار موسسه آموزش عالی سنا - کد خبر : 741 مورخ:[1394-06-16 09:51:01]

»
»قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد مؤسسه

بر اساس مصوبه شورای پژوهشی مؤسسه آموزش عالی سنا ، ارائه گواهی مبنی بر شرکت حداقل 2 جلسه دفاع از پایان نامه برگزار شده در مؤسسه برای کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد قبل از دفاع از پایان نامه الزامی می باشد.