اخبار موسسه آموزش عالی سنا - کد خبر : 835 مورخ:[1397-01-20 11:13:01]

»
»شروع کلاس های تربیت بدنی

کلاس تئوری دروس تربیت بدنی 1 و 2 آقایان روز چهارشنبه 22 فروردین 1397 از ساعت 12 الی 13 و در کلاس 107 برگزار می شود.

کلاس تئوری دروس تربیت بدنی 1 و 2 بانوان روز چهارشنبه 22 فروردین 1397 از ساعت 12 الی 13 و در کلاس 108 برگزار می شود.

ضمناً اولین جلسه عملی دروس تربیت بدنی 1 و 2 از روز جمعه 24 فروردین 1397 طبق گروهبندی زیر برگزار می شود :

7/30-9صبح

تربیت بدنی 1 خواهران

گروه 1

9-10/30 صبح

تربیت بدنی 1 خواهران

گروه2

10/30-12 صبح

تربیت بدنی 1 خواهران

گروه3

 

12-13/30 عصر

تربیت بدنی 2 خواهران

گروه 1

13/30-15 عصر

تربیت بدنی 2 خواهران

گروه 2

 

15-16/30 عصر

تربیت بدنی 1 برادران

گروه 1

 

16/30-18 عصر

تربیت بدنی 2 برادران

گروه1

18-19/30 عصر

تربیت بدنی 2 برادران

گروه 2