اخبار آموزش - کد صفحه : 180

برنامه کلاس های جبرانی درس زبان عمومی استاد کریمپور :

شنبه 18 فروردین 1397 از ساعت 10 الی 13 کلاس شماره 108

شنبه 1 اردیبهشت 1397 از ساعت 10 الی 13 کلاس شماره 108

 

برنامه کلاس های جبرانی درس متون زیست استاد کریمپور :

شنبه 18 فروردین 1397 از ساعت 8 الی 10 کلاس شماره 108

شنبه 1 اردیبهشت 1397 از ساعت 8 الی 10 کلاس شماره 108

(تاریخ درج خبر 1396/12/26 )


کلاس درس زیست سلولی استاد خوشروز روز یکشنبه 20 اسفند 1396 برگزار نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1396/12/20 )

کلاس درس میکروبیولوژی 1 استاد اسلامی فر روز یکشنبه 20 اسفند 1396 برگزار نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1396/12/20 )

کلاس درس سیتوژنتیک استاد گرامی روز یکشنبه 20 اسفند 1396 برگزار نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1396/12/20 )

کلاس درس مهندسی ژنتیک1 استاد قلی پور روز سه شنبه 14 فروردین 1397 برگزار نمی شود. ضمناً کلاس فوق العاده این درس روز سه شنبه 21 فروردین 1397 از ساعت 8 الی 12 برگزار می گردد. ( تاریخ درج خبر 1396/12/20 )


کلاس درس بیوتکنولوژی گیاهی استاد یونسی روز چهارشنبه 16 اسفند 1396 برگزار نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1396/12/16 )


کلیه کلاس های استاد تمیزکار ( آمار حیاتی ، ریاضی2 ، آمار استنباطی ) روز چهارشنبه 16 اسفند 1396 برگزار نخواهد شد. ( تاریخ درج خبر 1396/12/15 )

کلاس درس پراکنش روز سه شنبه 15 اسفند 1396 برگزار نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1396/12/15 )


کلاس های درس گیاهان دارویی و مبانی گیاهشناسی ( زیست گیاهی ) استاد آزادبخت روز سه شنبه 15 اسفند 1396 برگزار نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1396/12/14 )

کلاس درس شیمی 1 استاد نیازی روز سه شنبه 15 اسفند 1396 برگزار نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1396/12/14 )

کلاس درس روانشناسی تجربی روز سه شنبه 15 اسفند 1396 برگزار نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1396/12/14 )


کلاس درس مباحث اساسی در روانشناسی1 روز یکشنبه 13 اسفند 1396 برگزار نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1396/12/12 )

کلاس های استاد انتظاری از روز سه شنبه 15 اسفند 1396 ساعت 8 صبح آغاز خواهد شد. ( تاریخ درج خبر 1396/12/12 )


کلاس درس ایمنوژنتیک استاد باقری روز پنجشنبه 10 اسفند 1396 برگزار نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1396/12/09 )

کلاس درس مباحث اساسی در روانشناسی1 استاد حقیان یکشنبه ها از ساعت 12.30 الی 14 و در کلاس 103 برگزار می گردد. ( تاریخ درج خبر 1396/12/09 )

کلاس درس زیست مولکولی پیشرفته استاد محمدپور از روز چهارشنبه  به روز سه شنبه ساعت 11 و کلاس 106 منتقل شد. ( تاریخ درج خبر 1396/12/09 )

کلاس درس بیوانفورماتیک استاد برزگر روز پنجشنبه 1396/12/10 از ساعت 3 الی 6 مختص دانشجویان رشته کارشناسی ارشد ژنتیک بوده و کلاس این درس برای رشته های کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی میکروبی و کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی روز پنجشنبه 1396/12/17 برگزار خواهد شد. ( تاریخ درج خبر 1396/12/09 )

کلاس درس بیوتکنولوژی صنایع دارویی استاد قندادی روز پنجشنبه 10 اسفند 1396 برگزار نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1396/12/09 )


کلاس درس شناخت و بهره برداری جنگلی و مرتعی استاد آزادبخت روز سه شنبه 8 اسفند 1396 برگزار نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1396/12/08 )

کلاس درس پراکنش روز سه شنبه 8 اسفند 1396 برگزار نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1396/12/08 )


کلاس درس روانسنجی روز دوشنبه 7 اسفند 1396 برگزار نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1396/12/07 )

کلاس درس آسیب شناسی 2 از روز یکشنبه به روز دوشنبه ساعت 3 و کلاس 106 منتقل شد. ( تاریخ درج خبر 1396/12/07 )

کلاس درس روانشناسی خانواده از روز یکشنبه به روز دوشنبه ساعت 10 و کلاس 106 منتقل شد. ( تاریخ درج خبر 1396/12/07 )

کلاس درس روانشناسی دین از روز سه شنبه به روز یکشنبه ساعت 12 و کلاس 109 منتقل شد. ( تاریخ درج خبر 1396/12/07 )

کلاس های بیوشیمی2 و بیوشیمی متابولیسم و بیوشیمی پیشرفته استاد خنکدار روز پنجشنبه 10 اسفند 1396 برگزار نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1396/12/07 )

کلاس درس روانشناسی صنعتی روز سه شنبه 8 اسفند 1396 برگزار نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1396/12/07 )

کلاس های آفات گیاهان و ریخت شناسی و نماتد شناسی استاد بذرافشان روز دوشنبه 7 اسفند 1396 برگزار نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1396/12/07 )


کلاس درس روانشناسی اجتماعی روز یکشنبه 6 اسفند 1396 برگزار نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1396/12/06 )

کلاس درس بیوتکنولوژی میکروبی روز یکشنبه 6 اسفند 1396 برگزار نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1396/12/06 )

کلاس درس اخلاق و حقوق بیوتکنولوژی روز یکشنبه 6 اسفند 1396 برگزار نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1396/12/06 )

کلاس درس دفاع مقدس روز یکشنبه 6 اسفند 1396 برگزار نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1396/12/06 )


کلاس درس بیوتکنولوژی استاد برزگرنژاد روز یکشنبه 6 اسفند 1396 برگزار نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1396/12/05 )

کلاس درس " بافت شناسی " رشته بهداشت مواد غذایی پنجشنبه ها از ساعت 14.30 الی 16 و در کلاس 102 برگزار خواهد شد.( تاریخ درج خبر 1396/12/05 ) 

کلاس درس " یادگیری و تفکر" روز پنجشنبه 10 اسفند 1396 از ساعت 4 الی 6 و در کلاس 103 توسط استاد قلی پور تدریس خواهد شد.( تاریخ درج خبر 1396/12/05 )


اصلاحیه : دانشجویان گرامی جهت گروهبندی آزمایشگاه دروس خود از روز دوشنبه 7 اسفند 1396 ساعت 13 به آقای رنجبر مراجعه نمایند. ( تاریخ ویرایش خبر 1396/12/04 )


کلاس درس " متون2 " رشته کارشناسی روانشناسی  توسط استاد محمودجانلو روزهای دوشنبه از ساعت 12 الی 13.30 و در کلاس 104 برگزار می شود. ( تاریخ درج خبر 1396/12/02 )

کلاس درس " آسیب شناسی " رشته کارشناسی روانشناسی  توسط استاد محمودجانلو روزهای دوشنبه از ساعت 13.30 الی 15 و در کلاس 104 برگزار می شود. ( تاریخ درج خبر 1396/12/02 )

کلاس درس " پسيکو فيزيولوژي " روز پنجشنبه 3 اسفند 1396 از ساعت 12 و در کلاس 103 توسط استاد فضلعلی تدریس خواهد شد.( تاریخ درج خبر 1396/12/02 )

کلاس درس زیست پرتوی روز چهارشنبه 2 اسفند 1396 برگزار نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1396/12/02 )


دروس کالبدگشایی ( سه شنبه ها از ساعت 16.30 الی 18 کلاس 103 ) و باکتری شناسی ( یکشنبه ها از ساعت 16.30 الی 18 کلاس 105 ) رشته بهداشت مواد غذایی در زمان حذف و اضافه ارائه خواهد شد. ( تاریخ ویرایش خبر 1396/11/30 )

کلاس درس ژنتیک پروکاریوت پنجشنبه ها  از ساعت 8 الی 11 و در کلاس 104 برگزار می گردد. ضمناً اولین جلسه این کلاس روز پنجشنبه 10 اسفند 1396 می باشد. ( تاریخ درج خبر 1396/11/29 )

کلاس درس زیست جانوری و مبانی جانورشناسی استاد حسن پور روز یکشنبه 29 بهمن 1396 برگزار نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1396/11/29 )

کلاس درس زیست فناوری قارچ از روز پنجشنبه 3 اسفند 1396 از ساعت 1 بعد از ظهر و در کلاس 102 برگزار خواهد شد. ( تاریخ درج خبر 1396/11/29 )

کلاس درس مهندسی ژنتیک یوکاریوت از روز پنجشنبه 3 اسفند 1396 توسط استاد تفریحی و از ساعت 11 در کلاس 102 برگزار خواهد شد. ( تاریخ درج خبر 1396/11/29 )

کلاس درس زیست مولکولی روز یکشنبه 30 بهمن 1396 برگزار نمی شود. ( تاریخ اصلاح خبر 1396/11/29 )


کلاس های " ایمنی زیستی " و " ایمونولوژی " روز یکشنبه 29 بهمن 1396 برگزار نمی شوند. ( تاریخ درج خبر 1396/11/28 )

درس اندیشه2 استاد پاک ( شنبه ها ساعت 14 کلاس 107 ) از روز حذف و اضافه ارائه خواهد شد. ( تاریخ درج خبر 1396/11/28 )


شروع کلاس های رشته کارشناسی ارشد روانشناسی از روز پنجشنبه 3 اسفند 1396 می باشد.( تاریخ درج خبر 1396/11/25 )

کلاس درس روانشناسی خانواده از روز چهارشنبه به روز یکشنبه ساعت 10 صبح و کلاس 106 منتقل شد. ( تاریخ درج خبر 1396/11/25 )

کلاس درس ژنتیک سرطان از روز دوشنبه به روز شنبه ساعت 13 و کلاس شماره 102 منتقل شد. اولین جلسه این کلاس روز شنبه 28 بهمن 1396 برگزار خواهد شد. ( تاریخ اصلاح خبر 1396/11/25 )


کلاس درس اندیشه1 روز سه شنبه 24 بهمن 1396 برگزار نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1396/11/23 )

 کلاس های روانشناسی تحولی2 و روان شناسی تجربی روز سه شنبه 24 بهمن 1396 برگزار نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1396/11/23 )

کلاس درس بیوتکنولوژی دارویی ( استاد قندادی ) روز پنجشنبه 26 بهمن 1396 برگزار نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1396/11/23 )

 کلاس درس طراحی منظر در جاده و بزرگراه  روز پنجشنبه 26 بهمن 1396 برگزار نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1396/11/23 )


کلاس درس بوم شناسی ( اکولوژی ) استاد تمرتاش روز دوشنبه 23 بهمن 1396 برگزار نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1396/11/21 )


کلاس درس روش تحقیق استاد محمودجانلو رشته کارشناسی ارشد روانشناسی روز پنجشنبه 26 بهمن 1396 برگزار نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1396/11/18 )

کلاس درس آسیب شناسی2 استاد محمودجانلو رشته کارشناسی روانشناسی روز یکشنبه 29 بهمن 1396 برگزار نمی شود. ( تاریخ اصلاح خبر 1396/11/18 )

 

برنامه کلاسهای یک هفته درمیان مؤسسه در ترم 962