اخبار آموزش - کد صفحه : 180

 


کلاس فوق العاده درس مواد تنظیم کننده رشد گیاهی استاد گرامی روز چهارشنبه 5 دی 1397 از ساعت 13 الی 17 و در کلاس 110 برگزار خواهد شد. (تاریخ درج خبر 1397/10/02)


امتحان پایان ترم آزمایشگاه بیوشیمی2 ( بیوشیمی متابولیسم ) استاد خنکدار روز شنبه 6 بهمن 1397 ساعت 10 برگزار می شود. ( تاریخ درج خبر 1397/10/01 )


امتحان عملی درس فناوری اطلاعات استاد افضلی روز چهارشنبه 28 آذر برگزار نمی شود و تاریخ جدید برگزاری این درس روز چهارشنبه 5 دی 1397ساعت 15.30 می باشد. ( تاریخ درج خبر 1397/09/28 )


امتحان پایان ترم آزمایشگاه زیست گیاهی ( گیاهشناسی ) استاد آزادبخت روز چهارشنبه 12 دی 1397 از ساعت 10 برگزار می شود. ( تاریخ درج خبر 1397/09/27 )

امتحان پایان ترم تئوری آزمایشگاه شیمی 1 و آزمایشگاه شیمی 2 استاد باقری روز سه شنبه 4 دی 1397 از ساعت 9.30  برگزار می شود. ( تاریخ درج خبر 1397/09/27 )


امتحان پایان ترم تئوری آزمایشگاه شیمی آلی1 و آزمایشگاه شیمی آلی 2 استاد علیزاده روز دوشنبه 3 دی 1397 از ساعت 10 الی 12 برگزار می شود. ( تاریخ درج خبر 1397/09/26 )

کلاس فوق العاده درس تکامل روز سه شنبه 27  آذر 1397 از ساعت 14.5 الی 16 و در کلاس 106 برگزار خواهد شد. (تاریخ درج خبر 1397/09/26)

کلاس فوق العاده درس شیمی و بیوشیمی مواد غذایی استاد مهدی پور روز چهارشنبه 28  آذر 1397 از ساعت 13.30 الی 15 و در کلاس 107 برگزار خواهد شد. (تاریخ درج خبر 1397/09/26)

کلاس فوق العاده درس بهداشت و بازرسی گوشت دام و طیور روز چهارشنبه 28  آذر 1397 از ساعت 11.30 الی 13.30 و در کلاس 106 برگزار خواهد شد. (تاریخ ویرایش خبر 1397/09/26)


کلاس درس سیتوژنتیک استاد مجیدیان روز پنجشنبه 22 آذر 1397 برگزار نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1397/09/21 )

کلاس درس باکتری شناسی استاد بابایی زاد روز چهارشنبه 21 آذر 1397 برگزار نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1397/09/21 )


کلاس درس آموزه های روانشناختی در حدیث آقای دکتر هاشمی روز سه شنبه 20 آذر 1397 برگزار نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1397/09/19 )

کلاس درس روانشناسی از دیدگاه اندیشمندان مسلمان آقای دکتر هاشمی روز سه شنبه 20 آذر 1397 برگزار نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1397/09/19 )

کلاس درس شیمی1 استاد نیازی روز سه شنبه 20 آذر 1397 برگزار نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1397/09/19 )

کلاس فوق العاده درس زبان فارسی استاد فلاح نژاد گروه دوشنبه ها ، روز یکشنبه 25  آذر 1397 از ساعت 9 الی 12 و در کلاس 109 برگزار خواهد شد. (تاریخ درج خبر 1397/09/19)

کلاس فوق العاده درس آسیب شناسی روانی2 روز دوشنبه 26 آذر 1397 از ساعت 10 الی 12 و در کلاس 110 برگزار خواهد شد. (تاریخ درج خبر 1397/09/19)


بازدید آزمایشگاه درس زیست سلولی از بیمارستان بوعلی ساری روز سه شنبه 20 آذر 1397 ساعت 14 ، حرکت از مؤسسه سنا. ( تاریخ درج خبر 1397/09/18 )

امتحان پایان ترم آزمایشگاه درس  فیزیک2  استاد سمنانی نژاد روز یکشنبه 25 آذر 1397 از ساعت 11 برگزار خواهد شد. ( تاریخ درج خبر 1397/08/18 )

کلاس فوق العاده درس بهداشت و پرورش دام و طیور روز سه شنبه 27  آذر 1397 از ساعت 15 الی 17 برگزار خواهد شد. (تاریخ درج خبر 1397/09/18)

کلاس فوق العاده درس بهداشت و پرورش دام و طیور روز سه شنبه 4 دی 1397 از ساعت 15 الی 17 برگزار خواهد شد. (تاریخ درج خبر 1397/09/18)

کلاس فوق العاده درس کالبدگشایی و آسیب شناسی نشخوارکنندگان روز دوشنبه 26 آذر 1397 از ساعت 16 الی 18 و در کلاس 102 برگزار خواهد شد. (تاریخ درج خبر 1397/09/18)

 کلاس فوق العاده درس کالبدگشایی و آسیب شناسی نشخوارکنندگان روز دوشنبه 3 دی 1397 از ساعت 15 الی 17 و در کلاس 102 برگزار خواهد شد. (تاریخ درج خبر 1397/09/18)

کلیه دانشجویانی که دارای واحد آزمایشگاه ژنتیک2  و همچنین تمامی دانشجویانی که درس آزمایشگاه ژنتیک2 را گذرانده و در کلاس های عملی شرکت نکرده اند جهت هماهنگی تا روز پنجشنبه 22 آذر 1397 به مسئول آزمایشگاه مراجعه نمایند.

ضمناً تاریخ تشکیل کلاس آزمایشگاه ژنتیک2 روز شنبه 24 آذر 1397 از ساعت 9 صبح می باشد. ( تاریخ درج خبر 1397/09/18 )

کلاس رفع اشکال درس میکروب شناسی بیماری های عفونی ( استاد محمدزاده ) روز شنبه 1 دی 1397 از ساعت 8 الی 12 برگزار خواهد شد. ( تاریخ ویرایش خبر 1397/09/18 )

کلاس درس شیمی2 استاد باقری  روز دوشنبه 19 آذر 1397 ساعت 14 الی 17 و در کلاس 110 برگزار خواهد شد. ( تاریخ درج خبر 1397/09/18 )


کلاس درس بهداشت محیط روز یکشنبه 18 آذر 1397 برگزار نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1397/09/17 )

کلاس فوق العاده درس میکروبیولوژی1 استاد اسلامی فر روز دوشنبه 19 آذر 1397 از ساعت 10 الی 12 و در کلاس 110 برگزار خواهد شد. (تاریخ درج خبر 1397/09/17)


کلاس فوق العاده درس فیزیولوژی جانوری استاد عموزاد روز چهارشنبه 28 آذر 1397 از ساعت 15 الی 18 و در کلاس 106 برگزار خواهد شد. (تاریخ درج خبر 1397/09/14)

امتحان پایان ترم آزمایشگاه فیزیولوژی جانوری ( جانورشناسی ) استاد عموزاد روز چهارشنبه 21 آذر 1397 از ساعت 15 و در کلاس 108 برگزار خواهد شد. ( تاریخ درج خبر 1397/08/14 )

آزمایشگاه درس ایمونولوژی ( ایمنی شناسی ) استاد حیدری روز پنجشنبه 15 آذر1397  از ساعت 11.30 الی 13 و بصورت ادغام دو گروه برگزار می شود. ( تاریخ درج خبر 1397/09/14 )

کلاس فوق العاده درس ریاضی1 گروه سه شنبه ها استاد تمیزکار روز سه شنبه 27 آذر 1397 از ساعت 8 الی 10 و در کلاس 102 برگزار خواهد شد. (تاریخ درج خبر 1397/09/14)

کلاس فوق العاده درس ریاضی1 گروه سه شنبه ها استاد تمیزکار روز سه شنبه 20 آذر 1397 از ساعت 8 الی 10 و در کلاس 108 برگزار خواهد شد. (تاریخ درج خبر 1397/09/14)


کلاس فوق العاده درس تکامل استاد خدادادی روز سه شنبه 13 آذر 1397 از ساعت 11/30 الی 13 و در کلاس 106 برگزار خواهد شد. (تاریخ درج خبر 1397/09/12)

کلاس درس زبان عمومی استاد محمدی روز دوشنبه 12 آذر 1397 برگزار نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1397/09/12 )

کلاس فوق العاده درس آسیب شناسی روانی2 استاد فرجی روز دوشنبه 19 آذر 1397 از ساعت 10 الی 12 و در کلاس 105 برگزار خواهد شد. ( تاریخ درج خبر 1397/09/12 )

کلاس درس زبان فارسی استاد فلاح نژاد روز دوشنبه 12 آذر 1397 برگزار نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1397/09/12 )

کلاس درس آفات سبزی و جالیز روز دوشنبه 19 آذر 1397 از ساعت 8 صبح برگزار خواهد شد. ( تاریخ درج خبر 1397/09/12 )


کلاس درس زیست سلولی استاد خوشروز روز دوشنبه 12 آذر 1397 برگزار نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1397/09/11 )

کلاس درس ژنتیک جمعیت استاد تقوایی روز سه شنبه 13 آذر 1397 از ساعت 10 الی 12 و در کلاس 102 برگزار خواهد شد. ( تاریخ درج خبر 1397/09/11 )

امتحان میانترم درس شیمی1 استاد باقری (مختص گروه شنبه)  روز شنبه 17 آذر 1397 ساعت 9 و در کلاس 108 برگزار خواهد شد. ( تاریخ درج خبر 1397/09/11 )


کلاس رفع اشکال درس میکروب شناسی بیماری های عفونی ( استاد محمدزاده ) روز شنبه 1 دی 1397 از ساعت 8 الی 12 برگزار خواهد شد. ( تاریخ ویرایش خبر 1397/09/18 )

کلاس درس مهندسی ژنتیک پروکاریوت ها استاد باقری روز پنجشنبه 8 آذر 1397 از ساعت 10 الی 15 و در کلاس 102 برگزار خواهد شد. ( تاریخ درج خبر 1397/09/07 )

کلاس درس ژنتیک جمعیت تکمیلی استاد محمدپور روز پنجشنبه 8 آذر 1397 از ساعت 10 الی 15 و در کلاس 109 برگزار خواهد شد. ( تاریخ درج خبر 1397/09/07 )

کلاس درس زیست فناوری دارویی استاد اختری روز پنجشنبه 8 آذر 1397 برگزار نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1397/09/07 )

کلاس درس باکتری شناسی عمومی استاد بابایی زاد روز چهارشنبه 7 آذر 1397 برگزار نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1397/09/07 )

کلاس درس میکروبیولوژی1 استاد اسلامی فر روز چهارشنبه 7 آذر 1397 برگزار نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1397/09/07 )

کلاس درس ایمنی زیستی استاد حیدری روز پنجشنبه 8 آذر 1397 از ساعت 10 الی 11.30 برگزار خواهد شد. ( تاریخ درج خبر 1397/09/07 )

آزمایشگاه درس ایمونولوژی ( ایمنی شناسی ) استاد حیدری روز پنجشنبه 8 آذر1397  از ساعت 11.30 الی 13 و بصورت ادغام دو گروه برگزار می شود. ( تاریخ درج خبر 1397/09/07 )

کلیه کلاس های خانم دکتر حیدری ( مهندسی ژنتیک 1 و 2 و مهندسی ژنتیک یوکاریوت ها ) روز چهارشنبه 7 آذر 1397 برگزار نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1397/09/07 )


کلاس درس روانشناسی اخلاق استاد حقیان روز چهارشنبه 7 آذر 1397 برگزار نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1397/09/06 )

کلاس فوق العاده درس ریاضی1 استاد تمیزکار روز سه شنبه 13 آذر 1397 از ساعت 8 الی 10 و در کلاس 102 برگزار خواهد شد. ( تاریخ درج خبر 1397/09/06 )

کلاس درس فیزیک1 استاد زرین کمر روز چهارشنبه 7 آذر 1397 از ساعت 9 صبح برگزار خواهد شد. ( تاریخ درج خبر 1397/09/06 )

کلاس عملی درس تربیت بدنی آقایان روز جمعه 9 آذر 1397 برگزار نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1397/09/06 )

کلاس و آزمایشگاه درس میکروبیولوژی2 استاد آهنگر روز سه شنبه 13 آذر 1397 برگزار نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1397/09/06 )


آزمایشگاه درس شیمی2 استاد باقری روز دوشنبه 5 آذر 1397 برگزار نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1397/09/05 )

کلاس درس جامعه شناسی روز سه شنبه 6 آذر 1397 برگزار نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1397/09/05 )

کلاس درس ژنتیک جمعیت روز سه شنبه 6 آذر 1397 از ساعت 9 صبح برگزار خواهد شد. ( تاریخ درج خبر 1397/09/05 )

کلیه کلاس های آمار و ریاضی استاد افضلی در روز های شنبه 10 آذر و یکشنبه 11 آذر  برگزار خواهد شد. ( تاریخ درج خبر 1397/09/05 )

کلاس درس بیوشیمی2 استاد خنکدار روز دوشنبه 5 آذر 1397 از ساعت 2.30 برگزار خواهد شد. ( تاریخ درج خبر 1397/09/05 )

کلیه کلاس های استاد گرامی در روز های سه شنبه 6 آذر و چهارشنبه 7 آذر و پنجشنبه 8 آذر برگزار نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1397/09/05 )


امتحان میانترم درس بیوتکنولوژی پزشکی روز پنجشنبه 15 آذر 1397 ساعت 12 و در کلاس 107 برگزار خواهد شد. ( تاریخ درج خبر 1397/09/03 )

کلاس درس زراعت و باغبانی استاد منصوری روز چهارشنبه 7 آذر 1397 برگزار نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1397/09/03 )

کلاس درس ژنتیک انسانی ( استاد باقری ) از روز یکشنبه ساعت 12 به روز پنجشنبه ساعت 16.30 الی 18 و کلاس 103 منتقل شد. ضمناً اولین جلسه این درس روز پنجشنبه 8 آذر 1397 می باشد. ( تاریخ درج خبر 1397/09/03 )


کلاس درس ژنتیک و پروکاریوت ها استاد مهدوی روز پنجشنبه 1 آذر 1397 برگزار خواهد شد. جلسات بعدی این درس در تاریخ های زیر برگزار خواهد شد:

1397/09/15 - 1397/09/29 -1397/10/13 ( تاریخ درج خبر 1397/08/30 )

کلاس درس ژنتیک جمعیت تکمیلی استاد محمدپور روز پنجشنبه 1 آذر 1397 برگزار خواهد شد. جلسات بعدی این درس در تاریخ های زیر برگزار خواهد شد:

1397/09/15 - 1397/09/29 -1397/10/13 ( تاریخ درج خبر 1397/08/30 )

کلاس درس اصلاح گیاهان استاد اکبرپور روز پنجشنبه 1 آذر 1397 برگزار خواهد شد. جلسات بعدی این درس در تاریخ های زیر برگزار خواهد شد:

1397/09/15 - 1397/09/29 -1397/10/13 ( تاریخ درج خبر 1397/08/30 )

کلاس درس فضای سبز عمودی استاد داودی روز پنجشنبه 1 آذر 1397 برگزار نمی شود. جلسات بعدی این درس در تاریخ های زیر برگزار خواهد شد:

 1397/09/08- 1397/09/22 - 1397/10/06 ( تاریخ درج خبر 1397/08/30 )

کلاس درس زیست فناوری دارویی استاد اختری روز پنجشنبه 1 آذر 1397 برگزار نمی شود. جلسات بعدی این درس در تاریخ های زیر برگزار خواهد شد:

 1397/09/08- 1397/09/22 - 1397/10/06 ( تاریخ درج خبر 1397/08/30 )

کلاس درس مواد تنظیم کننده رشد استاد گرامی روز پنجشنبه 1 آذر 1397 برگزار نمی شود. جلسات بعدی این درس در تاریخ های زیر برگزار خواهد شد:

1397/09/15 - 1397/09/29 -1397/10/13 ( تاریخ درج خبر 1397/08/30 )

کلاس درس کشت بافت استاد گرامی روز پنجشنبه 1 آذر 1397 برگزار نمی شود. جلسات بعدی این درس در تاریخ های زیر برگزار خواهد شد:

1397/09/15 - 1397/09/29 -1397/10/13 ( تاریخ درج خبر 1397/08/30 )

آزمون میانترم درس بیماری های مشترک انسان و دام استاد کچبی روز چهارشنبه 21 آذر 1397 ساعت 8 و در کلاس 106 برگزار خواهد شد. ( تاریخ درج خبر 1397/08/30 )

کلاس درس اصول نگهداری مواد غذایی استاد آزادبخت روز چهارشنبه 30 آبان 1397 برگزار نمی شود. ضمناً امتحان میانترم این درس روز دوشنبه 5 آذر1397 از ساعت 13 برگزار خواهد شد . ( تاریخ درج خبر 1397/08/30 )


آزمایشگاه درس ایمونولوژی ( ایمنی شناسی ) استاد حیدری روز پنجشنبه 1 آذر از ساعت 11.30 الی 13 و بصورت ادغام دو گروه برگزار می شود. ( تاریخ درج خبر 1397/08/29 )

کلاس درس بیوانفورماتیک استاد یونسی روز چهارشنبه 30 آبان 1397 برگزار نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1397/08/29 )

کلاس درس بیوتکنولوژی گیاهی استاد یونسی روز چهارشنبه 30 آبان 1397 برگزار نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1397/08/29 )

کلاس فوق العاده درس شیمی2 استاد باقری روز سه شنبه 6 آذر 1397 از ساعت 15 الی 17 و در کلاس 106 برگزار خواهد شد. ( تاریخ درج خبر 1397/08/29 )

کلاس درس روانشناسی اخلاق استاد حقیان روز چهارشنبه 30 آبان 1397 برگزار نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1397/08/29 )

آزمایشگاه درس میکروبیولوژی2 روز سه شنبه 29  آبان 1397 برگزار نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1397/08/29 )


کلاس درس اندیشه1 استاد شریعت نژاد روز سه شنبه 29 آبان 1397 برگزار نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1397/08/28 )

کلاس فوق العاده درس آسیب شناسی روانی2  روز دوشنبه 12 آذر 1397 از ساعت 10 الی 12 و در کلاس 105 برگزار خواهد شد. ( تاریخ درج خبر 1397/08/28 )


کلاس درس ژنتیک جمعیت استاد تقوایی روز سه شنبه 29  آبان 1397 از ساعت 9 الی 12 و در کلاس 102 برگزار خواهد شد. ( تاریخ درج خبر 1397/08/27 )

آزمون میانترم درس روانشناسی بالینی استاد قلیچ خانی روز یکشنبه 11 آذر 1397 از ساعت  11.30 الی 12.30 و در کلاس 106 برگزار خواهد شد. ( تاریخ درج خبر 1397/08/27 )

کلاس درس ژنتیک سرطان استاد محمدپور روز یکشنبه 11 آذر 1397 از ساعت 10 الی 13 در کلاس 107 برگزار خواهد شد. ( تاریخ ویرایش خبر 1397/08/29 )


کلاس درس بیوتکنولوژی صنایع دارویی و غذایی ( بخش دارویی ) استاد قندادی روز یکشنبه 27 آبان 1397 از ساعت 15 الی 17 و در کلاس 103 برگزار خواهد شد. ( تاریخ درج خبر 1397/08/26 )

کلاس و آزمایشگاه درس شیمی آلی استاد علیزاده روز شنبه 26 آبان 1397 برگزار نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1397/08/26 )

کلاس درس ژنتیک سرطان استاد محمدپور روز یکشنبه 27 آبان 1397 از ساعت 10 صبح در کلاس 107 برگزار خواهد شد. ( تاریخ درج خبر 1397/08/26 )

امتحان میانترم درس ژنتیک میکروارگانیسم روز پنجشنبه 15 آذر 1397 از ساعت 10 صبح برگزار می گردد. ( تاریخ درج خبر 1397/08/26 )


کلاس درس دانش خانواده بانوان روز سه شنبه 29 آبان 1397 برگزار نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1397/08/23 )


کلاس درس احساس و ادراک استاد محمودپور روز چهارشنبه 23 آبان 1397 برگزار نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1397/08/22 )

امتحان میانترم درس شیمی1 گروه سه شنبه استاد باقری روز سه شنبه 29 آبان 1397 از ساعت 8 صبح برگزار می گردد. ( تاریخ درج خبر 1397/08/22 )

کلاس درس بیوشیمی بالینی استاد خنکدار روز سه شنبه 22 آبان 1397 برگزار نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1397/08/22 )

کلاس درس تکنیک های کاربردی بیوشیمی استاد خنکدار روز سه شنبه 22 آبان 1397 برگزار نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1397/08/22 )

کلاس درس دانش خانواده آقایان استاد بابازاده روز سه شنبه 22 آبان برگزار نمی شود و اولین جلسه این درس روز سه شنبه 29 آبان خواهد بود. ( تاریخ درج خبر 1397/08/22 )


کلاس درس میکروب شناسی صنعتی مواد غذایی استاد آهنجان روز چهارشنبه 23 آبان 1397 برگزار نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1397/08/21 )

کلیه کلاس های آمار و ریاضی استاد افضلی در روزهای شنبه 26 و یکشنبه 27 آبان 1397 برگزار نخواهد شد. ضمناً کلاس های روز شنبه در تاریخ 1397/09/03 برگزار خواهد شد و تاریخ برگزاری کلاس های روز یکشنبه متعاقباً اعلام خواهد شد. ( تاریخ درج خبر 1397/08/21 )

کلاس درس ژنتیک جمعیت روز سه شنبه 22 آبان 1397 از ساعت 9 الی 12 برگزار خواهد شد. ( تاریخ درج خبر 1397/08/21 )

کلاس درس آفات رایج گیاهان دارویی استاد بذرافشان روز دوشنبه 28 آبان 1397 برگزار خواهد شد. ( تاریخ درج خبر 1397/08/21 )


کلاس درس بهداشت روانی استاد فضلعلی روز دوشنبه 21 آبان 1397 برگزار نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1397/08/20 )


آزمایشگاه درس شیمی2 استاد باقری روز دوشنبه 21 آبان 1397 برگزار نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1397/08/19 )


برنامه بخش دوم درس دانش خانواده :

دانش خانواده بانوان استاد کریمپور روز سه شنبه 22  آبان 1397 از ساعت 15 الی 17 کلاس 109

دانش خانواده آقایان استاد بابازاده روز سه شنبه 22  آبان 1397 از ساعت 15 الی 17 کلاس  105 ( تاریخ درج خبر 1397/08/14 ) ( کنسل شد )


 

کلاس درس آسیب شناسی روانی2 روز دوشنبه 21 آبان 1397 برگزار نمی شود. ضمناً کلاس فوق العاده این درس روز دوشنبه 28 آبان 1397 از ساعت 10 الی 12 و در کلاس 105 برگزار خواهد شد. ( تاریخ درج خبر 1397/08/14 )

کلاس درس اخلاق و حقوق بیوتکنولوژی روز سه شنبه 15 آبان 1397 برگزار نمی شود. ضمناً کلاس فوق العاده این درس متعاقباً اعلام خواهد شد. ( تاریخ درج خبر 1397/08/14 )

کلاس درس ژنتیک 2 استاد مؤمنی روز دوشنبه 14 آبان 1397 برگزار نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1397/08/14 )


کلاس درس بیوتکنولوژی صنایع دارویی و غذایی  استاد قنبری روز دوشنبه 21 آبان 1397 از ساعت 10 الی 12 و در کلاس 105 برگزار می شود. ( تاریخ درج خبر 1397/08/13 )


کلاس تئوری ( گروهبندی ) درس تربیت بدنی 1 و 2 روز سه شنبه 22 آبان 1397 از ساعت 12 الی 13 در مؤسسه آموزش عالی سنا برگزار می شود.

گروهبندی بانوان : استاد منتظری سه شنبه 22 آبان 1397 ساعت 12 کلاس شماره 107

گروه های ارائه شده بانوان :

تربیت بدنی 1 گروه 1 : جمعه ها از ساعت 8 الی 9.30

 

تربیت بدنی 1 گروه 2 : جمعه ها از ساعت 9.30 الی 11

تربیت بدنی 2 گروه 1 : جمعه ها از ساعت 11 الی 12.30

تربیت بدنی 2 گروه 2 : جمعه ها از ساعت 12.30 الی 14

 

گروهبندی آقایان : استاد فریدی سه شنبه 22 آبان 1397 ساعت 12 کلاس شماره 109

 

گروه های ارائه شده آقایان :

 

تربیت بدنی 1 : جمعه ها از ساعت 14 الی 15.30

تربیت بدنی 2  : جمعه ها از ساعت 15.30 الی 17

 

ضمناً کلاس عملی درس تربیت بدنی روز جمعه 25 آبان 1397 بر اساس گروهبندی انجام شده برگزار می گردد.

محل برگزاری کلاس عملی : ساری ، خیابان فرهنگ ، سالن ورزشی جهان پهلوان تختی.

تاریخ درج خبر 1397/08/13


کلاس درس روان شناسی کودکان استثنائی استاد رسولی روز پنجشنبه 24 آبان 1397 از ساعت 12 الی 13 و در کلاس 105 برگزار می شود. ( تاریخ درج خبر 1397/08/12 )

کلاس درس ژنتیک سرطان روز یکشنبه 13 آبان 1397 برگزار نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1397/08/12 )

آزمایشگاه درس زیست شناسی گیاهی (مبانی گیاهشناسی ) استاد آزادبخت روز یکشنبه 13 آبان 1397 برگزار نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1397/08/12 )


کلاس درس جنین شناسی روز دوشنبه 14 آبان 1397 برگزار نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1397/08/09 )


کلاس درس سیتوژنتیک استاد مجیدیان روز پنجشنبه 3 آبان 1397 برگزار نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1397/08/02 )


کلاس درس روش پژوهش استاد شکرزاده به ساعت 4 همان روز منتقل شد. ( تاریخ درج خبر 1397/08/01 )


کلاس درس دانش خانواده ( استاد شریعت نژاد ) روز سه شنبه 1 آبان 1397 بصورت ذیل برگزار خواهد شد :

 

گروه اول ساعت 15 الی 16.30

نام ونام خانوادگي رشته
احمدي سنگدهي-زينت السادات زيست شناسي سلولي و مولکولي- علوم سلولي مولکولي
اسدي ساخ مرسي-فاطمه روانشناسي
اسماعيل زاده-فاطمه زيست شناسي سلولي و مولکولي-ژنتيک
اسماعيلي حسينخانلو-سحر زيست شناسي سلولي مولکولي-بيوشيمي
اسماعيلي مرمتي-سيده فاطمه روانشناسي
اقابابازاده-هانيه بهداشت مواد غذايي
اكبرنژاد آزادگله-سحر زيست شناسي سلولي و مولکولي- علوم سلولي مولکولي
اكبري ميستاني-سميه روانشناسي
اميرخانلو-مريم روانشناسي
اهنگرخاركشي-سلاله زيست شناسي سلولي و مولکولي- علوم سلولي مولکولي
بابائي اكندي-زهرا روانشناسي
باقريان عباسعلي كشي-نرگس روانشناسي
پيرزاده هاشمي-سيده نازنين زيست شناسي سلولي و مولکولي-ژنتيک
تقي زاده-فاطمه بهداشت مواد غذايي
جباري-سيده صبورا بهداشت مواد غذايي
جعفري مقدم-يگانه روانشناسي
جمالي-نگارالسادات زيست شناسي سلولي و مولکولي- علوم سلولي مولکولي
جهاني عين شيخ-الناز زيست فناوري(بيوتکنولوژي)
جوادي مله-سلاله زيست فناوري(بيوتکنولوژي)
حاجيان زيدي-سكينه روانشناسي
حبيبي شوركچالي-فائزه بهداشت مواد غذايي
حبيبي مجاوري-الهه زيست شناسي سلولي و مولکولي-ژنتيک
حقي نومندان-فاطمه بهداشت مواد غذايي
خنكداري سنگدهي-كوثر روانشناسي
دارابي-فاطمه زهرا بهداشت مواد غذايي
دوجي-سيما بهداشت مواد غذايي
ذبيحي تالارپشتي-رقيه روانشناسي
رحيمي پطرودي-فاطمه بهداشت مواد غذايي
رحيمي دادوكلائي-مطهره روانشناسي
رضائي-سيما بهداشت مواد غذايي
رفيعي-امينه کارشناسي ناپيوسته علمي - کاربردي توليد و بهره برداري گياهان 
سلمان پورطلوتي-پريسا بهداشت مواد غذايي
سلماني شهرودي-نسترن بهداشت مواد غذايي
شادمهر-مريم بهداشت مواد غذايي
صادقي محلي-نغمه روانشناسي
صفري سوخته كلايي-كوثر کارداني امور زراعي و باغي-تکنولوژي توليدات باغي
طالب زاده-فاطمه بهداشت مواد غذايي
عباسي-نفيسه بهداشت مواد غذايي
عسگري-عرفانه بهداشت مواد غذايي

 

گروه دوم 16.30 الی 18 :

علي پور رستاقي - مبينا زيست شناسي سلولي و مولکولي-ژنتيک
غلامي هدك-شقايق بهداشت مواد غذايي
فرحناك طالمي-سودابه زيست فناوري(بيوتکنولوژي)
قرباني راوند-فاطمه بهداشت مواد غذايي
قنبري-زهرا بهداشت مواد غذايي
قنبري گردشي-نسترن زيست شناسي سلولي و مولکولي-ژنتيک
كاظمي تاري-مباركه زيست فناوري(بيوتکنولوژي)
كاظمي عباسعلي كشي-فاطمه زهرا روانشناسي
كشيري-فاطمه بهداشت مواد غذايي
كياسودكلائي-شكوفه بهداشت مواد غذايي
گرائلي خرمائي-مريم بهداشت مواد غذايي
محسني شيره جيني-زهرا بهداشت مواد غذايي
محمدي بالادهي-ارغوان روانشناسي
محمدي سنه كوري-سميه زيست شناسي سلولي و مولکولي-ژنتيک
منفرد-سيده فاطمه زيست شناسي سلولي و مولکولي-ژنتيک
مهدوي-حورا بهداشت مواد غذايي
مهدوي-ماندانا بهداشت مواد غذايي
مهدوي ميلاني-حنانه بهداشت مواد غذايي
نوذري جويباري-فاطمه زيست شناسي سلولي و مولکولي- علوم سلولي مولکولي
وفايي نژاد-فاطمه روانشناسي
يادگارپور-حانيه روانشناسي
يزدان ستا-شراره بهداشت مواد غذايي
ازغيال-اميراشكان زيست شناسي سلولي و مولکولي-ژنتيک
اشرفي-سيدابوالقاسم بهداشت مواد غذايي
اندي-سيدنيما زيست فناوري(بيوتکنولوژي)
جمشيدي-اميرحسين زيست شناسي سلولي و مولکولي-ژنتيک
جوشني-سپنتا زيست شناسي سلولي و مولکولي-ژنتيک
حسيني-سيدعليرضا بهداشت مواد غذايي
خالقدوست-مهدي علمي - کاربردي توليد و بهره برداري از گياهان داروئي و معطر
خرمي-سروش بهداشت مواد غذايي
خلخالي-عليرضا بهداشت مواد غذايي
خليل نژاد كياسري-روح اله مهندسي منابع طبيعي - محيط زيست
دادمحمدي-اميد بهداشت مواد غذايي
رضواني بابلي-مهيار بهداشت مواد غذايي
شعباني-محمد روانشناسي
فلاح محمدي-اميررضا روانشناسي
فلاحتي-محمدرضا علمي - کاربردي توليد و بهره برداري از گياهان داروئي و معطر
محمدي-مجتبي زيست شناسي سلولي و مولکولي-ژنتيک
مسيبي الاشتي-عرفان روانشناسي
مقري-ميلاد زيست شناسي سلولي و مولکولي- علوم سلولي مولکولي
مهدوي ولشكلائي-حافظ روانشناسي

کلاس درس اندیشه1 استاد شریعت نژاد روز سه شنبه 1 آبان 1397 برگزار نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1397/07/30 )

کلاس درس بیوشیمی2 ( بیوشیمی متابولیسم ) استاد خنکدار روز دوشنبه 30  مهر 1397 برگزار نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1397/07/30 )

کلاس درس تکنیک های کاربردی در بیوشیمی استاد خنکدار روز سه شنبه 1 آبان 1397 برگزار نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1397/07/30 )

کلاس درس بیوشیمی بالینی استاد خنکدار روز سه شنبه 1 آبان 1397 برگزار نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1397/07/30 )

کلاس درس ژنتیک جمعیت روز سه شنبه 1 آبان 1397 برگزار نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1397/07/30 )


کلاس درس زبان عمومی استاد محمدی به ساعت 15 الی 18 همان روز و کلاس 106 منتقل شد. ( تاریخ درج خبر 1397/07/28 )


کلاس درس پژوهش در روانشناسی استاد رسولی روز شنبه 28 مهر 1397 برگزار نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1397/07/27 )

کلاس درس نظریه ها ، اصول و فنون مشاوره استاد رسولی روز شنبه 28 مهر 1397 برگزار نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1397/07/27 )

کلاس درس زبان عمومی استاد کریمپور روز شنبه 28 مهر 1397 برگزار نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1397/07/27 )


کلاس درس بیوتکنولوژی صنایع غذایی استاد قنبری از روزهای دوشنبه ساعت 10 الی 12 به روزهای یکشنبه از ساعت 13 الی 15 و کلاس 110 تغییر یافت. ( تاریخ درج خبر 1397/07/25 )

کلاس درس ریاضی1 استاد تمیزکار ( مختص رشته مهندسی پزشکی ) از روزهای شنبه ساعت 10 الی 13 به روزهای سه شنبه از ساعت 10 الی 13 و کلاس 105 تغییر یافت. ( تاریخ درج خبر 1397/07/25 )

کلاس درس زیست سلولی پیشرفته استاد محمدپور طبق زمانبندی زیر برگزار خواهد شد :

یکشنبه 1397/08/06 از ساعت 15 الی 17

یکشنبه 1397/08/20 از ساعت 15 الی 17

یکشنبه 1397/09/11 از ساعت 15 الی 17

یکشنبه 1397/09/18 از ساعت 15 الی 17 ( تاریخ درج خبر 1397/07/25)

کلاس درس بیوتکنولوژی میکروبی از روزهای دوشنبه ساعت 8 الی 10 به روزهای چهارشنبه از ساعت 13 الی 15 و کلاس 110 تغییر یافت. ( تاریخ درج خبر 1397/07/25 )


اولین جلسه کلاس درس بیوانفورماتیک مقطع کارشناسی ارشد روز پنجشنبه 3 آبان 1397 از ساعت 16.30 الی 18 و در کلاس 103 برگزار می شود. ( تاریخ درج خبر 1397/07/24 )

کلاس درس بیوفیزیک استاد سیفی روز سه شنبه 24 مهر 1397 برگزار نمی شود. ضمناً این کلاس از این پس روزهای دوشنبه از ساعت 16.30 الی 18 و در کلاس 109 برگزار خواهد شد. ( تاریخ درج خبر 1397/07/24 )

کلاس درس زراعت و باغبانی استاد منصوری روز چهارشنبه 25 مهر 1397 برگزار نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1397/07/24 )


کلاس درس تکامل استاد خدادادی روز سه شنبه 24 مهر 1397 برگزار نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1397/07/23 )

کلاس درس اندیشه1 استاد شریعت نژاد روز سه شنبه 24 مهر 1397 برگزار نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1397/07/23 )


کلاس درس مهندسی ژنتیک یوکاریوت ها استاد حیدری روزهای چهارشنبه از ساعت 15 الی 17 و در کلاس 103 برگزار می شود. ( تاریخ درج خبر 1397/07/22 )

کلاس درس شیوه های اصلاح و تغییر رفتار استاد رضایی راد روزهای یکشنبه از ساعت 15 الی 16 و در کلاس 102 برگزار می شود. ( تاریخ درج خبر 1397/07/22 )

کلاس درس توانبخشی افراد با نیازهای خاص استاد مجتهدی روزهای سه شنبه از ساعت 14 الی 16 و در کلاس 110 برگزار می شود. ( تاریخ درج خبر 1397/07/22 )

کلاس درس کلیات روانپزشکی استاد مجتهدی روزهای دوشنبه از ساعت 8 الی 10 و در کلاس 108 برگزار می شود. ( تاریخ درج خبر 1397/07/22 )

کلاس درس پژوهش عملی - انفرادی استاد رسولی روزهای شنبه از ساعت 14 الی 15 و در کلاس 107 برگزار می شود. ( تاریخ درج خبر 1397/07/22 )

کلاس درس روانشناسی سلامت استاد محمودجانلو روزهای دوشنبه از ساعت 16 الی 17.30 و در کلاس 106 برگزار می شود. ( تاریخ درج خبر 1397/07/22 )

کلاس درس آسیب شناسی اجتماعی استاد رضایی راد روزهای یکشنبه از ساعت 17 الی 18 و در کلاس 102 برگزار می شود. ( تاریخ درج خبر 1397/07/22 )

کلاس درس مدیریت استرس استاد محمودجانلو روزهای دوشنبه از ساعت 12 الی 13.30 و در کلاس 102 برگزار می شود. ( تاریخ درج خبر 1397/07/22 )

کلاس درس آسیب شناسی روانی1 استاد محمودجانلو روزهای دوشنبه از ساعت 13.30 الی 15 و در کلاس 102 برگزار می شود. ( تاریخ درج خبر 1397/07/22 )

کلاس درس روش تحقیق استاد محمودجانلو روزهای دوشنبه از ساعت 15 الی 16 و در کلاس 102 برگزار می شود. ( تاریخ درج خبر 1397/07/22 )

کلاس درس روش تحقیق استاد افضلی روزهای دوشنبه از ساعت 16 الی 17 و در کلاس 102 برگزار می شود. ( تاریخ درج خبر 1397/07/22 )


کلاس درس اخلاق گروه 2 روز شنبه 21 مهر 1397 برگزار نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1397/07/21 )

اولین جلسه آزمایشگاه درس شیمی1 استاد باقری (مختص تمامی گروه های شنبه ) روز شنبه 28 مهر 1397 از ساعت 11 و در کلاس 108 برگزار خواهد شد. ( تاریخ درج خبر 1397/07/21)

اولین جلسه آزمایشگاه درس شیمی1 استاد باقری (مختص تمامی گروه های سه شنبه ) روز سه شنبه 1 آبان 1397 از ساعت 11 و در کلاس 107 برگزار خواهد شد. ( تاریخ درج خبر 1397/07/21)

کلاس درس آزمون های روانشناختی1 استاد ملازاده روز یکشنبه 22 مهر 1397 برگزار نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1397/07/21 )


کلاس درس ایمونولوژی ( ایمنی شناسی ) استاد حیدری روز پنجشنبه 19 مهر 1397 از ساعت 10 الی 12 و در کلاس 104 برگزار می گردد. ( تاریخ درج خبر 1397/07/18 )

کلاس درس ایمنی زیستی استاد حیدری روز پنجشنبه 19 مهر 1397 برگزار نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1397/07/18 )


آزمون میان ترم درس شیمی2 استاد باقری روز دوشنبه 21  آبان1397  از ساعت 13.30 و در کلاس 110 برگزار می گردد. ( تاریخ درج خبر 1397/07/17 )


کلاس درس آسیب شناسی روانی2 استاد فرجی روزهای دوشنبه از ساعت 8 الی 10 و در کلاس 103 برگزار می گردد. ضمناً اولین جلسه این درس روز دوشنبه 23 مهر 1397 برگزار می گردد.  ( تاریخ درج خبر 1397/07/16 )

کلاس درس بیوتکنولوژی میکروبی استاد کچبی مقطع کارشناسی روزهای دوشنبه از ساعت 8 الی 10 و در کلاس 105 برگزار می گردد. ( تاریخ درج خبر 1397/07/16 )

کلاس درس باکتری شناسی اختصاصی  استاد کچبی رشته بهداشت مواد غذایی روزهای دوشنبه از ساعت 10 الی 12 و در کلاس 110 برگزار می گردد. ( تاریخ درج خبر 1397/07/16 )


کلاس درس شیمی آلی استاد ابراهیم زاده گروه شنبه روز شنبه 14 مهر 1397 برگزار نمی شود. ضمناً کلاس فوق العاده این درس روز یکشنبه 15 مهر 1397 از ساعت 14 الی 17 و در کلاس 105 برگزار خواهد شد. ( تاریخ درج خبر 1397/07/12 )


کلاس درس میکروبیولوژی ( زیست میکروبی ) استاد اسلامی فر روزهای چهارشنبه از ساعت 3 الی 6 بعد از ظهر برگزار می شود. ( تاریخ درج خبر 1397/07/11 )


کلاس درس اندیشه1 استاد شریعت نژاد روز سه شنبه 10 مهر 1397 برگزار نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1397/07/10 )


کلاس درس بیوشیمی بالینی استاد خنکدار روز سه شنبه 10 مهر 1397 برگزار نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1397/07/09 )

کلاس درس تکنیک های کاربردی بیوشیمی استاد خنکدار روز سه شنبه 10 مهر 1397 برگزار نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1397/07/09 )

کلاس درس زیست فناوری پروتئین استاد خنکدار روز پنجشنبه 12 مهر 1397 تشکیل می شود. ( تاریخ درج خبر 1397/07/09 )

کلاس درس بیوتکنولوژی صنایع دارویی و غذایی استاد قنبری روز دوشنبه 9 مهر 1397 برگزار نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1397/07/09 )

کلاس درس اکولوژی ( بوم شناسی ) استاد تمرتاش روز دوشنبه 9 مهر 1397 برگزار نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1397/07/09 )


کلاس درس مهندسی ژنتیک استاد حیدری ( مقطع کارشناسی ) از این پس روزهای چهارشنبه از ساعت 11 الی 13 و در کلاس 105 برگزار خواهد شد. ( تاریخ درج خبر 1397/07/08 )

کلاس درس گیاهشناسی2 استاد گرامی از این پس روزهای چهارشنبه از ساعت 10.30 الی 12 و در کلاس 108 برگزار خواهد شد. ( تاریخ درج خبر 1397/07/08 )


اولین جلسه کلاس درس شیمی آلی1 استاد ابراهیم زاده (گروه شنبه ) روز شنبه 14 مهر 1397 برگزار خواهد شد. ( تاریخ درج خبر 1397/06/04 )

اولین جلسه کلاس درس شیمی آلی1 استاد ابراهیم زاده ( گروه دوشنبه ) روز دوشنبه 16 مهر 1397 برگزار خواهد شد. ( تاریخ درج خبر 1397/06/27 )


اولین جلسه کلاس درس ریاضی استاد افضلی ( گروه شنبه ) روز شنبه 14 مهر 1397 برگزار می شود. ( تاریخ درج خبر 1397/07/03 )

اولین جلسه کلاس درس ریاضی استاد افضلی ( گروه یکشنبه ) روز یکشنبه 15 مهر 1397 برگزار می شود. ( تاریخ درج خبر 1397/07/03 )

کلاس درس روانشناسی اجتماعی پیشرفته ( استاد محمودجانلو) رشته کارشناسی ارشد روانشناسی روز پنجشنبه 5 مهر 1397 برگزار نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1397/07/03 )

کلاس درس مدیریت پروژه ( استاد تاج ور ) رشته کارشناسی ارشد فضای سبز روز پنجشنبه 5 مهر 1397 برگزار نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1397/07/03 )


قابل توجه کلیه دانشجویان جدیدالورود مقاطع کارشناسی ، کارشناسی ناپیوسته و کاردانی مؤسسه در سال 1397 :

به دلیل تمدید مهلت ثبت نام ورودی های جدید ، تمامی کلاس های مقاطع ذکر شده از روز شنبه 7 مهرماه 1397 برگزار خواهد شد.


کلاس درس متون روانشناسی2  به روز یکشنبه و ساعت 10.30 الی 12 و کلاس 108 منتقل شد. ( تاریخ درج خبر 1397/07/01 )


کلاس درس میکروب شناسی صنعتی مواد غذایی چهارشنبه ها از ساعت 13 و در کلاس 102 برگزار می شود. ( تاریخ درج خبر 1397/06/31 )


اولین جلسه کلاس درس شیمی آلی1 استاد ابراهیم زاده ( مختص رشته زیست سلولی مولکولی ورودی سال 97) روز دوشنبه 16 مهر 1397 برگزار خواهد شد. ( تاریخ درج خبر 1397/06/27 )


اولین جلسه کلاس درس ریاضی 1 ( مختص رشته زیست سلولی مولکولی ورودی سال 97) روز شنبه 14 مهر 1397 برگزار خواهد شد. ( تاریخ درج خبر 1397/06/27 )


برنامه تشکیل کلاس های یک هفته درمیان مؤسسه در نیمسال اول سال تحصیلی 98-97 :( ویرایش 1397/08/30 )

فیزیولوژی پس از برداشت پیشرفته - استاد اکبرپور

کشت بافت - استاد گرامی ( در تاریخ 1397/09/01 تشکیل نمی شود )

مبانی نظری مهندسی فضای سبز - استاد آزادبخت

مواد تنظیم کننده رشد - استاد گرامی ( در تاریخ 1397/09/01 تشکیل نمی شود )

اجزاء ساختار منظر - استاد آزادبخت

اصلاح گیاهان - استاد اکبرپور از ساعت 12 الی 15 ( ویرایش 1397/08/30 )

ژنتیک جمعیت تکمیلی - استاد محمدپور ( ویرایش 1397/08/30 )

مهندسی ژنتیک پروکاریوت ها - استاد مهدوی ( ویرایش 1397/08/30 )

1397/09/01 -1397/09/15 -1397/09/29 -1397/10/13


مدیریت پروژه - استاد تاج ور

فضای سبز عمودی - استاد داودی ( ویرایش 1397/08/30 )

زیست فناوری دارویی - استاد اختری ( ویرایش 1397/08/30 )

شناسایی گیاهان بومی - استاد آزادبخت

تغذیه و متابولیسم - استاد بهمنیار

 1397/09/08- 1397/09/22 - 1397/10/06


آمار زیستی - استاد افضلی

ریاضی1 - استاد افضلی ( کلاس شنبه )

1397/07/14 - 1397/07/28 - 1397/08/12 - 1397/08/26 - 1397/09/10 - 1397/09/24 - 1397/10/08


 ریاضی1 - استاد افضلی ( کلاس یکشنبه )

1397/07/15 - 1397/07/29 - 1397/08/13 - 1397/08/27 - 1397/09/11 - 1397/09/25 - 1397/10/09