مورخ:[1397-07-08 13:31:01]
»
»تاریخ گروهبندی آزمایشگاه ها ( ویرایش 1397/07/19 )

جهت گروهبندی آزمایشگاه ها از روز شنبه 21 مهر 1397 ساعت 12 به آقای رنجبر مراجعه نمایید.

ضمناً کلیه آزمایشگاه ها پس از گروهبندی تشکیل خواهد شد.