مورخ:[1396-09-11 14:07:01]
»
»قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد ورودی 95

دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد ورودی 95 جهت انجام مراحل دفاع از پروپوزال خود فرم های 1 و 2 و 3 را به همراه پروپوزال تا تاریخ 1396/10/30 به معاونت پژوهشی مؤسسه تحویل دهند.