مورخ:[1395-06-29 09:59:01]
»
»نامه معاونت محترم آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در خصوص اعتبار مدارک دانش آموختگی مؤسسات غیر دولتی - غیر انتفاعی :

برای دیدن تصویر نامه روی تیتر خبر کلیک نمایید.