بهداشت مواد غذایی - کد صفحه : 9

برنامه ها امکان ویرایش دارد.


 ویرایش 1397/06/31

کارشناسی

بهداشت مواد غذایی ورودی 951

8 الی 10

10 الی 12

13 الی 15

15 الی 17

17 الی 19

شنبه

یکشنبه

بهداشت محیط

استاد میرزایی

بهداشت و بازرسی گوشت دام و طیور

استاد مهدی پور

دفاع مقدس

استاد وریجی

میکروب شناسی مواد غذایی

استاد آهن جان

دوشنبه

اصول نگهداری مواد غذایی

استاد آزادبخت

از ساعت 12 الی 15

آزمایشگاه میکروب شناسی مواد غذایی

استاد اسلامی فر

سه شنبه

چهارشنبه

بیماری های مشترک انسان و حیوان

استاد کچبی

زراعت و باغبانی

استاد منصوری

میکروب شناسی صنعتی مواد غذایی

استاد آهن جان

پنجشنبه

جمعه

 

 


 

 

 

کارشناسی

بهداشت مواد غذایی ورودی 961

8 الی 10

10 الی 12

13 الی 15

15 الی 17

17 الی 19

شنبه

 

شیمی و بیوشیمی مواد غذایی

استاد مهدی پور

آزمایشگاه شیمی و بیوشیمی مواد غذایی

استاد مهدی پور

از ساعت 12 الی 14

بهداشت و پرورش دام و طیور

استاد شریفی مهر

از ساعت 16 الی 18

 

کالبدگشایی و آسیب شناسی نشخوارکنندگان

استاد شریفی مهر

از ساعت 14 الی 16

یکشنبه

     

تفسیر موضوعی قرآن

استاد پاک

 

دوشنبه

         

سه شنبه

         

چهارشنبه

تاریخ و فرهنگ

استاد فیضی

کالبد شناسی2

استاد زائر

تغذیه انسان

استاد مهدوی

باکتری شناسی عمومی

استاد بابایی زاد

 

آزمایشگاه کالبدشناسی2

استاد زائر

از ساعت 12 الی 13

پنجشنبه

         

جمعه

         

 

 


 ویرایش 1397/07/04 :

 

 

کارشناسی

بهداشت مواد غذایی ورودی 971

8 الی 10

10 الی 12

13 الی 15

15 الی 17

17 الی 19

شنبه

شیمی آلی

استاد علیزاده

آزمایشگاه شیمی آلی

استاد علیزاده

یکشنبه

زبان خارجه

استاد کریمپور

از ساعت 8 الی 11

انقلاب

استاد موحد

از ساعت 12 الی 14

دوشنبه

زبان فارسی

استاد فرهادی

از ساعت 15 الی 18

سه شنبه

فیزیولوژی

استاد زائر

آزمایشگاه فیزیولوژی

استاد زائر

مهارت های زندگی

استاد شریعت نژاد

دانش خانواده

استاد شریعت نژاد + استاد کریمپور

چهارشنبه

پنجشنبه

جمعه