بهداشت مواد غذایی - کد صفحه : 9

برنامه ها امکان ویرایش دارد.


 درس " تربیت بدنی 1 و 2 " در لیست دروس ارائه شده موجود می باشد.


 ویرایش 1396/11/30 :

 

کارشناسی

بهداشت مواد غذایی ورودی 962

8 الی 10

10 الی 12

13 الی 15

15 الی 17

17 الی 19

شنبه

یکشنبه

زبان خارجه

استاد کریمپور

از ساعت 10 الی 12.30

فیزیولوژی

استاد زائر

از ساعت 12.30 الی 14


باکتری شناسی

از ساعت 16.30 الی 18

دوشنبه

اصول و کاربرد فناوری اطلاعات

استاد افضلی

کالبدشناسی1

استاد شریفی مهر

سه شنبه

بیوشیمی

استاد موسوی

آزمایشگاه بیوشیمی

استاد موسوی

چهارشنبه

آمار حیاتی

استاد تمیزکار

شیمی آلی

استاد علیزاده

از ساعت 12 الی 15

پنجشنبه

جمعه

 


 

 

 

کارشناسی

بهداشت مواد غذایی ورودی 961

8 الی 10

10 الی 12

13 الی 15

15 الی 17

17 الی 19

شنبه

یکشنبه

 

دوشنبه

زبان تخصصی

استاد محمدی

اصول و کاربرد فناوری اطلاعات

استاد افضلی

کالبدشناسی1

استاد شریفی مهر

سه شنبه

بیوشیمی

استاد موسوی

آزمایشگاه بیوشیمی

استاد موسوی

اخلاق

استاد موحد

چهارشنبه

آمار حیاتی

استاد تمیزکار

اندیشه2

استاد فیضی

پنجشنبه

بافت شناسی

استاد شکری

آزمایشگاه بافت شناسی

استاد شکری

جمعه

 

 


 

  ویرایش 1396/11/30 :

 

کارشناسی

بهداشت مواد غذایی ورودی 951

8 الی 10

10 الی 12

13 الی 15

15 الی 17

17 الی 19

شنبه

یکشنبه

باکتری شناسی

استاد زائر

آزمایشگاه باکتری شناسی

استاد زائر

ماهی شناسی

استاد افرایی

آزمایشگاه ماهی شناسی

استاد افرایی

دوشنبه

ویروس شناسی

استاد زائر

از ساعت 11 الی 13

اپیدمیولوژی

استاد خادملو

از ساعت 14 الی 16

قارچ شناسی و بیماریها

استاد آهنگر

از ساعت 16 الی 18

سه شنبه

انگل شناسی

استاد گوهردهی

آزمایشگاه انگل شناسی

استاد گوهردهی

از ساعت 15 الی 16.30

کالبدگشایی

از ساعت 16.30 الی 18

چهارشنبه

پنجشنبه

سم شناسی و مواد غذایی

استاد دهقان

( یک هفته درمیان )

از ساعت 14 الی 18

جمعه