بهداشت مواد غذایی ( ویرایش 1397/11/16 ) - کد صفحه : 9

برنامه ها امکان ویرایش دارد.


 

 

 

 

کارشناسی

بهداشت مواد غذایی ورودی 951

8 الی 10

10 الی 12

13 الی 15

15 الی 17

17 الی 19

شنبه

         

یکشنبه

عفونت و مسمومیت غذایی

استاد کچپی

مدیریت تضمین کیفیت

استاد مهدی پور

بهداشت و صنایع غذایی ( شیر )

استاد آزادبخت

سردخانه و انبار

استاد شریفی مهر

 

دوشنبه

بهداشت ضایعات مواد غذایی

استاد زائر

بهداشت و صنایع کنسروسازی

استاد مهدی پور

 

دانش خانواده

 

سه شنبه

         

چهارشنبه

         

پنجشنبه

 

بهداشت و صنایع غذایی 2 ( گوشت )

استاد دهقان

از ساعت  10 الی 14

یک هفته درمیان

بهداشت و صنایع غذایی 2 ( گوشت )

استاد دهقان

از ساعت  10 الی 14

یک هفته درمیان

   

جمعه

         

 

 * درس " تربیت بدنی " در زمان انتخاب واحد قابل اخذ می باشد و برنامه این درس بزودی در قسمت " لیست دروس ارائه شده " در سامانه دانشجویی قابل رویت خواهد شد.

 


 * ویرایش 1397/11/16 :

 

کارشناسی

بهداشت مواد غذایی ورودی 961

8 الی 10

10 الی 12

13 الی 15

15 الی 17

17 الی 19

شنبه

   

قارچ شناسی و بیماری ها

استاد آهنگر

از ساعت 14 الی 16

باکتری شناسی اختصاصی

استاد بابایی زاد

از ساعت 16 الی 18

آزمایشگاه باکتری شناسی اختصاصی

استاد بابایی زاد

از ساعت 18 الی 19

یکشنبه

         

دوشنبه

 

ویروس شناسی

استاد زائر

اپیدمیولوژی

استاد خادملو

از ساعت 12 الی 14


انگل شناسی

استاد گوهردهی

از ساعت 14 الی 16

آزمایشگاه انگل شناسی

استاد گوهردهی

از ساعت 16 الی 19

آزمایشگاه انگل شناسی

استاد گوهردهی

از ساعت 16 الی 19

سه شنبه

     

ماهی شناسی

استاد افرایی

آزمایشگاه ماهی شناسی

استاد افرایی

چهارشنبه

         

پنجشنبه

سم شناسی مواد غذایی

استاد دهقان

یک هفته درمیان

       

جمعه

         

 

 * درس " تربیت بدنی " در زمان انتخاب واحد قابل اخذ می باشد و برنامه این درس بزودی در قسمت " لیست دروس ارائه شده " در سامانه دانشجویی قابل رویت خواهد شد.

 


 

 

 

کارشناسی

بهداشت مواد غذایی ورودی 971

8 الی 10

10 الی 12

13 الی 15

15 الی 17

17 الی 19

شنبه

   

آمار حیاتی

استاد افضلی

یک هفته درمیان

آمار حیاتی

استاد افضلی

یک هفته درمیان

 

فناوری اطلاعات

استاد افضلی

یک هفته درمیان

فناوری اطلاعات

استاد افضلی

یک هفته درمیان

یکشنبه

         

دوشنبه

اندیشه 2

استاد فیضی

زبان تخصصی

استاد محمدی

کالبدشناسی1

استاد زائر

   

سه شنبه

   

اخلاق

استاد موحد

از ساعت 12 الی 14

بافت شناسی

استاد شکری

از ساعت 14 الی 16

آزمایشگاه بافت شناسی

استاد شکری

از ساعت 16 الی 19

چهارشنبه

بیوشیمی

استاد خوش روز

از ساعت 8 الی 11

       

پنجشنبه

 

آزمایشگاه بیوشیمی

استاد خوش روز

از ساعت 11 الی 15

آزمایشگاه بیوشیمی

استاد خوش روز

از ساعت 11 الی 15

   

جمعه