ارشد روانشناسی - کد صفحه : 144

برنامه ها امکان ویرایش دارند.


 

 

 

کارشناسی ارشد روانشناسی ورودی 971

8 الی 10

10 الی 12

13 الی 15

15 الی 17

17 الی 19

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنجشنبه

پسیکوفیزیولوژی

استاد فضل علی

از ساعت 8 الی 9.30

نظریه شخصیت

استاد یزدان پناه

از ساعت 11 الی 12.30

روانشناسی کودکان استثنایی

استاد رسولی

از ساعت 12.30 الی 15

روانشناسی یادگیری و تفکر

استاد مجتهدی

روش تحقیق

استاد محمودجانلو

از ساعت 9.30 الی 11

روش تحقیق

استاد محمودجانلو

از ساعت 9.30 الی 11

جمعه