ارشد روانشناسی - کد صفحه : 144

برنامه ها امکان ویرایش دارند.


 ویرایش 1396/12/02 :

کارشناسی ارشد روانشناسی ورودی 961

8 الی 10

10 الی 12

13 الی 15

15 الی 17

17 الی 19

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

یادگیری و تفکر

استاد قلی پور

پنجشنبه

نظریه های شخصیت

استاد یزدان پناه

روش های تحقیق

استاد محمودجانلو

از ساعت 10.30


پسیکوفیزیولوژی

استاد فضلعلی

از ساعت 12 الی 13.30

روانشناسی کودکان استثنایی

استاد رسولی

از ساعت 13.30 الی 16

 

جمعه