ارشد روانشناسی - کد صفحه : 144

برنامه ها امکان ویرایش دارند.


 

 

 

کارشناسی ارشد روانشناسی ورودی 961

8 الی 10

10 الی 12

13 الی 15

15 الی 17

17 الی 19

شنبه

         

یکشنبه

         

دوشنبه

         

سه شنبه

         

چهارشنبه

         

پنجشنبه

مباحث جدید در آسیب شناسی روانی

استاد فضلعلی

روانشناسی پیشرفته

استاد محمودجانلو

     

جمعه

         

 

 

 

 

 


 

 

 

 

کارشناسی ارشد روانشناسی ورودی 971

8 الی 10

10 الی 12

13 الی 15

15 الی 17

17 الی 19

شنبه

         

یکشنبه

         

دوشنبه

         

سه شنبه

         

چهارشنبه

         

پنجشنبه

روانشناسی عمومی پیشرفته

استاد رسولی

از ساعت 8 الی 11

روانشناسی رشد

استاد رسولی

از ساعت 11 الی 13

انگیزش و هیجان

استاد یزدان پناه

روانشناسی تجربی

مجتهدی

 

جمعه