ارشد زیست فناوری میکروبی - کد صفحه : 143

برنامه ها امکان ویرایش دارد.


 

 

 

کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی میکروبی ورودی 971

8 الی 10

10 الی 12

13 الی 15

15 الی 17

17 الی 19

شنبه

         

یکشنبه

         

دوشنبه

         

سه شنبه

         

چهارشنبه

     

بیوانفورماتیک

استاد مجیدیان

 

پنجشنبه

زیست فناوری قارچ

استاد تاجیک

مهندسی ژنتیک یوکاریوت

استاد تفریحی

زیست فناوری غذایی

استاد دهقان

از ساعت 14 الی 18

یک هفته درمیان

زیست فناوری غذایی

استاد دهقان

از ساعت 14 الی 18

یک هفته درمیان

 

روش ها در زیست فناوری

استاد شکرزاده

از ساعت 14 الی 18

یک هفته درمیان

روش ها در زیست فناوری

استاد شکرزاده

از ساعت 14 الی 18

یک هفته درمیان

جمعه

         

 

 * درس " سمینار " در زمان انتخاب واحد قابل اخذ می باشد و برنامه این درس بزودی در قسمت " لیست دروس ارائه شده " در سامانه دانشجویی قابل رویت خواهد شد.