ارشد زیست فناوری میکروبی - کد صفحه : 143

برنامه ها امکان ویرایش دارد.


ویرایش 1396/11/29

 

کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی میکروبی ورودی 961

8 الی 10

10 الی 12

13 الی 15

15 الی 17

17 الی 19

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

 

روش ها در زیست فناوری

استاد شکرزاده

( یک هفته درمیان )

از ساعت 15 الی 18

پنجشنبه

زیست فناوری غذایی

استاد دهقان

( یک هفته درمیان )

از ساعت 8 الی 11 )

مهندسی ژنتیک یوکاریوت

استاد تفریحی

از ساعت 11 الی 13

زیست فناوری قارچ

استاد تاجیک

بیوانفورماتیک

استاد برزگر

جمعه