ارشد زیست فناوری میکروبی - کد صفحه : 143

برنامه ها امکان ویرایش دارد.


 

 

 

کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی میکروبی ورودی 961

8 الی 10

10 الی 12

13 الی 15

15 الی 17

17 الی 19

شنبه

         

یکشنبه

         

دوشنبه

         

سه شنبه

         

چهارشنبه

         

پنجشنبه

آنزیم شناسی

استاد مختاری

اخلاق زیستی

استاد خداشناس

     

جمعه

         

 

 

 

 

 


 ویرایش 1397/06/24 :

 

کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی میکروبی ورودی 971

8 الی 10

10 الی 12

13 الی 15

15 الی 17

17 الی 19

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

روش پژوهش

استاد شکرزاده

پنجشنبه

فناوری تخمیر

استاد خداشناس

زیست فناوری دارویی

استاد اختری

زیست فناوری دارویی

استاد اختری

زیست فناوری پروتئین

استاد خنکدار

مهندسی ژنتیک و پروکاریوت

مهندسی ژنتیک و پروکاریوت

جمعه