ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی - کد صفحه : 142

برنامه ها امکان ویرایش دارند.


کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی ورودی 961

8 الی 10

10 الی 12

13 الی 15

15 الی 17

17 الی 19

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

مهندسی ژنتیک

استاد حیدری

( یک هفته درمیان )

مهندسی ژنتیک

استاد حیدری

( یک هفته درمیان )

پنجشنبه

کشت سلول و بافت گیاه

استاد گرامی

( یک هفته درمیان )

کشت سلول و بافت گیاه

استاد گرامی

( یک هفته درمیان )

ژنومیک

استاد مجیدیان

بیوانفورماتیک

دکتر برزگر

نانوبیوتکنولوژی

استاد پاکدین

( یک هفته درمیان )

نانوبیوتکنولوژی

استاد پاکدین

( یک هفته درمیان )

جمعه