ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی - کد صفحه : 142

برنامه ها امکان ویرایش دارند.


 

 

 

کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی ورودی 961

8 الی 10

10 الی 12

13 الی 15

15 الی 17

17 الی 19

شنبه

         

یکشنبه

         

دوشنبه

         

سه شنبه

         

چهارشنبه

         

پنجشنبه

   

مباحث نوین در بیوتکنولوژی کشاورزی

استاد پاکدین

ژنتیک میکروب ها

استاد حیدری

 

جمعه