ارشد فضای سبز - کد صفحه : 141

برنامه های کلاسی امکان ویرایش دارد


کارشناسی ارشد فضای سبز ورودی 961

8 الی 10

10 الی 12

13 الی 15

15 الی 17

17 الی 19

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

سیستم اطلاعات جغرافیایی

استاد اکبری

( یک هفته درمیان )

سیستم اطلاعات جغرافیایی

استاد اکبری

( یک هفته درمیان )

پنجشنبه

طراحی فضای سبز در مناطق خشک

استاد تاج ور

مدیریت گلخانه و نهالستان

استاد تاج ور

برنامه ریزی و طراحی تفرجگاه

استاد میکائیلی

( یک هفته درمیان )

برنامه ریزی و طراحی تفرجگاه

استاد میکائیلی

( یک هفته درمیان )

طراحی منظر جاده و بزرگراه

استاد آزادبخت

( یک هفته درمیان )

طراحی منظر جاده و بزرگراه

استاد آزادبخت

( یک هفته درمیان )

جمعه