ارشد فضای سبز - کد صفحه : 141

برنامه های کلاسی امکان ویرایش دارد


 

 

 

کارشناسی ارشد فضای سبز ورودی 971

8 الی 10

10 الی 12

13 الی 15

15 الی 17

17 الی 19

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

سیستم اطلاعات جغرافیایی

استاد اکبری

یک هفته درمیان

سیستم اطلاعات جغرافیایی

استاد اکبری

یک هفته درمیان

پنجشنبه

مدیریت گلخانه

استاد تاجور

یک هفته درمیان

مدیریت گلخانه

استاد تاجور

یک هفته درمیان

طراحی فضای سبز

استاد تاجور

یک هفته درمیان

طراحی فضای سبز

استاد تاجور

یک هفته درمیان

طراحی منظر جاده ها

استاد آزادبخت

یک هفته درمیان

طراحی منظر جاده ها

استاد آزادبخت

یک هفته درمیان

برنامه ریزی تفرجگاه

استاد میکائیلی

یک هفته درمیان

برنامه ریزی تفرجگاه

استاد میکائیلی

یک هفته درمیان

جمعه

 

 * درس " سمینار " در زمان انتخاب واحد قابل اخذ می باشد و برنامه این درس بزودی در قسمت " لیست دروس ارائه شده " در سامانه دانشجویی قابل رویت خواهد شد.