ارشد فضای سبز - کد صفحه : 141

برنامه های کلاسی امکان ویرایش دارد


 

 

کارشناسی ارشد فضای سبز ورودی 961

8 الی 10

10 الی 12

13 الی 15

15 الی 17

17 الی 19

شنبه

         

یکشنبه

         

دوشنبه

         

سه شنبه

         

چهارشنبه

         

پنجشنبه

مدیریت پروژه

استاد تاج ور

یک هفته درمیان

مدیریت پروژه

استاد تاج ور

یک هفته درمیان

مبانی شهرسازی

استاد اخوان

   

فضاهای سبز عمودی

استاد داودی

یک هفته درمیان

فضاهای سبز عمودی

استاد داودی

یک هفته درمیان

جمعه

         

 

 

 

 

 


 

 

 

 

کارشناسی ارشد فضای سبز ورودی 971

8 الی 10

10 الی 12

13 الی 15

15 الی 17

17 الی 19

شنبه

         

یکشنبه

         

دوشنبه

         

سه شنبه

         

چهارشنبه

     

روش تحقیق

استاد اکبری

 

پنجشنبه

تغذیه گیاهان

استاد بهمنیار

یک هفته درمیان

تغذیه گیاهان

استاد بهمنیار

یک هفته درمیان

اجزاء و ساختار منظر

استاد آزادبخت

اجزاء و ساختار منظر

استاد آزادبخت

 

مبانی نظری فضای سبز

استاد آزادبخت

یک هفته درمیان

مبانی نظری فضای سبز

استاد آزادبخت

یک هفته درمیان

جمعه