برنامه کلاسی ارشد فضای سبز 1398 - کد صفحه : 141

برنامه های کلاسی امکان ویرایش دارد


 

 

 برنامه کلاسی ترم اول

کارشناسی ارشد فضای سبز ورودی 981

8 الی 10

10 الی 12

13 الی 15

15 الی 17

17 الی 19

شنبه

         

یکشنبه

         

دوشنبه

         

سه شنبه

         

چهارشنبه

         

پنجشنبه

تغذیه گیاهان

استاد بهمنیار

یک هفته درمیان

تغذیه گیاهان

استاد بهمنیار

یک هفته درمیان

اجزاء و ساختار منظر

استاد آزادبخت

اجزاء و ساختار منظر

استاد آزادبخت

 

مبانی نظری فضای سبز

استاد آزادبخت

یک هفته درمیان

مبانی نظری فضای سبز

استاد آزادبخت

یک هفته درمیان

روش تحقیق

استاد اکبری

یک هفته درمیان

روش تحقیق

استاد اکبری

یک هفته درمیان

جمعه

       

99-98

 


 

 برنامه کلاسی ترم سوم

 

کارشناسی ارشد فضای سبز ورودی 971

8 الی 10

10 الی 12

13 الی 15

15 الی 17

17 الی 19

شنبه

         

یکشنبه

         

دوشنبه

         

سه شنبه

         

چهارشنبه

         

پنجشنبه

فضاهای سبز عمودی

استاد داودی

مبانی شهرسازی

استاد اخوان

مدیریت پروژه

استاد تاج ور

یک هفته درمیان

مدیریت پروژه

استاد تاج ور

یک هفته درمیان

 

جمعه

       

99-98

 

 * درس " پایان نامه " در زمان انتخاب واحد قابل اخذ می باشد و برنامه این درس در قسمت " لیست دروس ارائه شده " در سامانه دانشجویی قابل رویت می باشد.