بیوشیمی - کد صفحه : 14

برنامه ها امکان ویرایش دارد


 ویرایش 1397/07/11 :

 

 

کارشناسی

بیوشیمی ورودی 941

8 الی 10

10 الی 12

13 الی 15

15 الی 17

17 الی 19

شنبه

یکشنبه

انقلاب

استاد موحد

از ساعت 12 الی 14

دوشنبه

بیوتکنولوژی

استاد برزگرنژاد

جنین شناسی

استاد حمزه

آزمایشگاه جنین شناسی

استاد حمزه

سه شنبه

بیوشیمی بالینی

استاد خنکدار

از ساعت 14 الی 16

تکنیک های کاربردی

استاد خنکدار

از ساعت 16 الی 18

چهارشنبه

مهندسی ژنتیک

استاد حیدری

از ساعت 11 الی 13

پنجشنبه

آزمایشگاه ایمونولوژی

استاد حیدری

سیتوشیمی

استاد تفریحی

ایمونولوژی

استاد حیدری

جمعه