بیوشیمی - کد صفحه : 14

برنامه ها امکان ویرایش دارد


 

 

 

کارشناسی

بیوشیمی ورودی 941

8 الی 10

10 الی 12

13 الی 15

15 الی 17

17 الی 19

شنبه

         

یکشنبه

   

تفسیر

استاد پاک

از ساعت 14 الی 16

میکروب شناسی بیماری های عفونی

استاد آهن جان

از ساعت 16 الی 18

 

دوشنبه

اندیشه 2

استاد فیضی

گیاهان دارویی

استاد آزادبخت

 

دانش خانواده

 

سه شنبه

         

چهارشنبه

   

بیوانفورماتیک

استاد یونسی

زیست پرتوی

استاد سیفی

 

پنجشنبه

بیوشیمی پیشرفته

استاد خنکدار

       

جمعه

         

 

 * دروس " پروژه " و " تربیت بدنی " در زمان انتخاب واحد قابل اخذ می باشند و برنامه این دروس بزودی در قسمت " لیست دروس ارائه شده " در سامانه دانشجویی قابل رویت خواهد شد.