بیوشیمی - کد صفحه : 14

برنامه ها امکان ویرایش دارد


* دروس " تربیت بدنی 1 و 2 " و " آزمایشگاه ژنتیک2 " و " پروژه "  در لیست دروس ارائه شده نیمسال موجود می باشد.


 

 

 

کارشناسی

بیوشیمی ورودی 941

8 الی 10

10 الی 12

13 الی 15

15 الی 17

17 الی 19

شنبه

یکشنبه

بیوترمودینامیک

استاد خنکدار

از ساعت 14 الی 16

دوشنبه

تکامل

استاد خدادادی

ژنتیک2

استاد مؤمنی

از ساعت 10 الی 13

بیوفیزیک

استاد سیفی

از ساعت 14 الی 16

ویروس شناسی

استاد موسوی

از ساعت 16 الی 18

سه شنبه

اخلاق

استاد موحد

از ساعت 12 الی 14

چهارشنبه

پنجشنبه

بافت شناسی

استاد شکری

آزمایشگاه بافت شناسی

استاد شکری

جمعه

 

.


 

 

کارشناسی

بیوشیمی ورودی 931

8 الی 10

10 الی 12

13 الی 15

15 الی 17

17 الی 19

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

میکروب شناسی بیماری عفونی

استاد محمدزاده

گیاهان دارویی

استاد آزادبخت

تفسیر

استاد پاک

از ساعت 14 الی 15.30

دانش خانواده

از ساعت 15.30 الی 17.30

چهارشنبه

بیوانفورماتیک

استاد یونسی

اندیشه2

استاد فیضی

زیست پرتوی

استاد سیفی

از ساعت 14 الی 16

پنجشنبه

بیوشیمی پیشرفته

استاد خنکدار

جمعه