برنامه کلاسهای یک هفته درمیان مؤسسه در ترم 962 ( ویرایش 1396/12/06 ) - کد صفحه : 136

نانوبیوتکنولوژی / استاد پاکدین

ایمنوژنتیک / استاد باقری

ژنتیک انسانی / استاد قلی پور

اصلاح گیاهان دارویی / استاد اکبرپور

بیوتکنولوژی صنایع غذایی و دارویی / استاد قندادی

طراحی منظر و جاده / استاد آزادبخت

1396/11/26 / 1396/12/10 / 1396/12/24 / 1397/01/23 / 1397/02/06 / 1397/02/20 / 1397/03/03


کشت سلول / استاد گرامی

کشت سلول / استاد شکرزاده

روش پژوهش / استاد شکرزاده

فیزیولوژی گیاهی / استاد گرامی

بیوتکنولوژی صنایع غذایی و دارویی / استاد دهقان

برنامه ریزی و طراحی تفرجگاه ها / استاد میکائیلی

سم شناسی / استاد دهقان

زیست فناوری غذایی / استاد دهقان

1396/12/03 / 1396/12/17 / 1397/01/16 / 1397/01/30 / 1397/02/13 / 1397/02/27 / 1397/03/10


 آمار زیستی / استاد افضلی

ریاضی1 / استاد افضلی

ویرایش 1396/12/06

1396/11/28 / 1396/12/12 / 1397/01/18 / 1397/02/01 / 1397/02/15 / 1397/02/29 / 1397/03/12


مهندسی ژنتیک / استاد قلی پور

1396/12/15 / 1397/01/14 / 1397/01/28 / 1397/02/11 / 1397/02/25 / 1397/03/08


مهندسی ژنتیک / استاد حیدری

سیستم اطلاعات جغرافیایی / استاد اکبری

1396/11/25 1396/12/09 / 1396/12/23 / 1397/01/22 / 1397/02/05 / 1397/02/26 / 1397/03/09


طراحی سیستم های آبیاری / استاد اکبری

روش ها در زیست فناوری / استاد شکرزاده

1396/12/02 / 1396/12/16 / 1397/01/15 / 1397/01/29 / 1397/02/19 / 1397/03/02