ارشد ژنتیک - کد صفحه : 135

برنامه های کلاسی امکان ویرایش دارد

کارشناسی ارشد ژنتیک ورودی 961

8 الی 10

10 الی 12

13 الی 15

15 الی 17

17 الی 19

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنجشنبه

کشت سلول

استاد شکرزاده

(یک هفته درمیان)

کشت سلول

استاد شکرزاده

(یک هفته درمیان)

ژنتیک انسانی تکمیلی

استاد قلی پور

از ساعت 12 الی 15

(یک هفته درمیان)

بیوانفورماتیک

استاد برزگر

ایمنوژنتیک

استاد باقری

(یک هفته درمیان)

ایمنوژنتیک

استاد باقری

(یک هفته درمیان)

روش پژوهش و طراحی

استاد شکرزاده

از ساعت 12 الی 15

(یک هفته درمیان)

جمعه