ارشد ژنتیک - کد صفحه : 135

برنامه های کلاسی امکان ویرایش دارد

 

 

 

 

کارشناسی ارشد ژنتیک ورودی 971

8 الی 10

10 الی 12

13 الی 15

15 الی 17

17 الی 19

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

بیوانفورماتیک

استاد مجیدیان

پنجشنبه

کشت سلول

استاد شکرزاده

یک هفته درمیان

کشت سلول

استاد شکرزاده

یک هفته درمیان

روش پژوهش

استاد شکرزاده

یک هفته درمیان

روش پژوهش

استاد شکرزاده

یک هفته درمیان

ژنتیک انسانی

استاد حیدری

یک هفته درمیان

ژنتیک انسانی

استاد حیدری

یک هفته درمیان

ایمنوژنتیک

استاد محمدپور

یک هفته درمیان

ایمنوژنتیک

استاد محمدپور

یک هفته درمیان

جمعه