ارشد ژنتیک - کد صفحه : 135

برنامه های کلاسی امکان ویرایش دارد

 

 

 

 

کارشناسی ارشد ژنتیک ورودی 971

8 الی 10

10 الی 12

13 الی 15

15 الی 17

17 الی 19

شنبه

         

یکشنبه

         

دوشنبه

         

سه شنبه

         

چهارشنبه

     

مهندسی ژنتیک

استاد حیدری

 

پنجشنبه

ژنتیک مولکولی

استاد تفریحی

زیست فناوری دارویی

استاد اختری

یک هفته درمیان

زیست فناوری دارویی

استاد اختری

یک هفته درمیان

سیتوژنتیک

استاد شکرزاده

 

ژنتیک جمعیت تکمیلی

استاد محمدپور

یک هفته در میان

ژنتیک جمعیت تکمیلی

استاد محمد پور

یک هفته درمیان

جمعه