ارشد باغبانی - کد صفحه : 134

 

برنامه ها امکان ویرایش دارد.


 

 

 

کارشناسی ارشد باغبانی-گیاهان دارویی ورودی 961

8 الی 10

10 الی 12

13 الی 15

15 الی 17

17 الی 19

شنبه

         

یکشنبه

         

دوشنبه

         

سه شنبه

         

چهارشنبه

         

پنجشنبه

اصلاح گیاهان

استاد اکبرپور

یک هفته درمیان

اصلاح گیاهان

استاد اکبرپور

یک هفته درمیان

     

کشت بافت

استاد گرامی

یک هفته درمیان

کشت بافت

استاد گرامی

یک هفته درمیان

جمعه

         

 

 

 

 

 


 

 

 

 

کارشناسی ارشد باغبانی-گیاهان دارویی ورودی 971

8 الی 10

10 الی 12

13 الی 15

15 الی 17

17 الی 19

شنبه

         

یکشنبه

         

دوشنبه

         

سه شنبه

         

چهارشنبه

     

روش تحقیق

استاد اکبری

 

پنجشنبه

تغذیه و متابولیسم

استاد بهمنیار

یک هفته درمیان

تغذیه و متابولیسم

استاد بهمنیار

یک هفته درمیان

مواد تنظیم کننده رشد

استاد گرامی

یک هفته درمیان

مواد تنظیم کننده رشد

استاد گرامی

یک هفته درمیان

 

فیزیولوژی پس از برداشت

استاد اکبرپور

فیزیولوژی پس از برداشت

استاد اکبرپور

شناسایی گیاهان دارویی

استاد آزادبخت

شناسایی گیاهان دارویی

استاد آزادبخت

جمعه