ارشد باغبانی - کد صفحه : 134

 

برنامه ها امکان ویرایش دارد.


کارشناسی ارشد باغبانی-گیاهان دارویی ورودی 961

8 الی 10

10 الی 12

13 الی 15

15 الی 17

17 الی 19

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

طراحی و سیستم آبیاری در گلخانه

استاد اکبری

( یک هفته درمیان )

طراحی و سیستم آبیاری در گلخانه

استاد اکبری

( یک هفته درمیان )

پنجشنبه

روش های استخراج و شناسایی مواد

استاد میرزایی

بیوتکنولوژی گیاهی

استاد مجیدیان

فیزیولوژی گیاهان دارویی

استاد گرامی

( یک هفته درمیان )

فیزیولوژی گیاهان دارویی

استاد گرامی

( یک هفته درمیان )

اصلاح گیاهان باغبانی

استاد اکبرپور

( یک هفته درمیان )

اصلاح گیاهان باغبانی

استاد اکبرپور

( یک هفته درمیان )

جمعه