ارشد باغبانی - کد صفحه : 134

 

برنامه ها امکان ویرایش دارد.


 

 * ویرایش 1397/11/15 :

 

کارشناسی ارشد باغبانی-گیاهان دارویی ورودی 971

8 الی 10

10 الی 12

13 الی 15

15 الی 17

17 الی 19

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

طراحی سیستم آبیاری

استاد اکبری

یک هفته درمیان

طراحی سیستم آبیاری

استاد اکبری

یک هفته درمیان

پنجشنبه

بیوتکنولوژی گیاهی

استاد گرامی

یک هفته درمیان

بیوتکنولوژی گیاهی

استاد گرامی

یک هفته درمیان

فیزیولوژی گیاهی

استاد گرامی

یک هفته درمیان

فیزیولوژی گیاهی

استاد گرامی

یک هفته درمیان

اصلاح گیاهان

استاد اکبرپور

یک هفته درمیان

اصلاح گیاهان

استاد اکبرپور

یک هفته درمیان

روش استخراج

استاد جمشیدی

یک هفته درمیان

روش استخراج

استاد جمشیدی

یک هفته درمیان

جمعه