ژنتیک-کارشناسی - کد صفحه : 133


برنامه ها امکان ویرایش دارند.


 

 

 

کارشناسی

ژنتیک ورودی 941

8 الی 10

10 الی 12

13 الی 15

15 الی 17

17 الی 19

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

اندیشه2

استاد فیضی

ژنتیک جمعیت

استاد تقوائی

مهندسی ژنتیک 2

استاد حیدری

دانش خانواده

استاد شریعت نژاد

سه شنبه

اخلاق

استاد موحد

از ساعت 12 الی 14

چهارشنبه

بیوانفورماتیک

استاد یونسی

زیست پرتوی

استاد سیفی

پنجشنبه

جمعه

 

 * دروس " پروژه " و " تربیت بدنی " در زمان انتخاب واحد قابل اخذ می باشند و برنامه این دروس بزودی در قسمت " لیست دروس ارائه شده " در سامانه دانشجویی قابل رویت خواهد شد.

 


 

 

 

کارشناسی

ژنتیک ورودی 942

8 الی 10

10 الی 12

13 الی 15

15 الی 17

17 الی 19

شنبه

یکشنبه

سیتوژنتیک

استاد گرامی

انقلاب

استاد موحد

از ساعت 12 الی 14

جنین شناسی

استاد شکری

از ساعت 14 الی 16

آزمایشگاه جنین شناسی

استاد شکری

از ساعت 16 الی 18

دوشنبه

سه شنبه

بیوتکنولوژی

استاد یونسی

از ساعت 10.30 الی 12.30

مهندسی ژنتیک 1

استاد حیدری

ژنتیک انسانی

استاد حیدری

چهارشنبه

پنجشنبه

ایمونولوژی

استاد حیدری

آزمایشگاه ایمونولوژی

استاد حیدری

ژنتیک سرطان

استاد محمدپور

یک هفته درمیان

ژنتیک سرطان

استاد محمدپور

یک هفته درمیان

جمعه