ژنتیک-کارشناسی - کد صفحه : 133


برنامه ها امکان ویرایش دارند.


* دروس " تربیت بدنی 1 و 2 " و " آزمایشگاه ژنتیک2 " و " پروژه "  در لیست دروس ارائه شده نیمسال موجود می باشد.


 

 

کارشناسی

ژنتیک ورودی 942

8 الی 10

10 الی 12

13 الی 15

15 الی 17

17 الی 19

شنبه

یکشنبه

متون زیست

استاد کریمپور

زیست مولکولی

استاد غفاری

میکروبیولوژی2

استاد آهن جان

از ساعت 15 الی 18

دوشنبه

سه شنبه

ژنتیک1

استاد خوشروز

از ساعت 10 الی 13

آزمایشگاه ژنتیک1

استاد خوشروز

اندیشه1

شریعت نژاد

چهارشنبه

تاریخ و فرهنگ

استاد فیضی

فیزیولوژی جانوری

استاد عموزاد

از ساعت 10 الی 13

آزمایشگاه فیزیولوژی جانوری

استاد عموزاد

از ساعت 13 الی 16

آزمایشگاه میکروبیولوژی2

از ساعت 16 الی 19

پنجشنبه

 

 


 

 

کارشناسی

ژنتیک ورودی 941

8 الی 10

10 الی 12

13 الی 15

15 الی 17

17 الی 19

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

تکامل

استاد خدادادی

ژنتیک2

استاد مؤمنی

از ساعت 10 الی 13

بیوفیزیک

استاد سیفی

از ساعت 14 الی 16

ویروس شناسی

استاد موسوی

از ساعت 16 الی 18

سه شنبه

چهارشنبه

پنجشنبه

ژنتیک میکروارگانیسم

استاد برزگر

بافت شناسی

استاد شکری

آزمایشگاه بافت شناسی

استاد شکری

جمعه

 

 


 ویرایش 1396/11/25

 

کارشناسی

ژنتیک ورودی 932

8 الی 10

10 الی 12

13 الی 15

15 الی 17

17 الی 19

شنبه

یکشنبه

بیوتکنولوژی

استاد برزگرنژاد

سیتوژنتیک

استاد گرامی

ایمونولوژی

استاد حیدری

آزمایشگاه ایمونولوژی

استاد حیدری

دوشنبه

ژنتیک سرطان

استاد برزگر

از ساعت 9 الی 11

 

انقلاب

استاد موحد

از ساعت 15 الی 16.30

ژنتیک انسانی

استاد تفضلی

از ساعت 16.30 الی 19

سه شنبه

مهندسی ژنتیک1

استاد قلی پور

( یک هفته درمیان )

مهندسی ژنتیک1

استاد قلی پور

( یک هفته درمیان )

جنین شناسی

استاد زارعی

آزمایشگاه جنین شناسی

استاد زارعی

چهارشنبه

پنجشنبه

جمعه

 

 


 

 

 

کارشناسی

ژنتیک ورودی 931

8 الی 10

10 الی 12

13 الی 15

15 الی 17

17 الی 19

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

ژنتیک جمعیت

استاد مرادی

مهندسی ژنتیک2

استاد حیدری

سه شنبه

اخلاق اسلامی

موحد

از ساعت 12 الی 14

دانش خانواده

از ساعت 15.30 الی 17.30

چهارشنبه

بیوانفورماتیک

استاد یونسی

اندیشه2

استاد فیضی

زیست پرتوی

استاد سیفی

از ساعت 14 الی 16

پنجشنبه

جمعه