ژنتیک-کارشناسی - کد صفحه : 133


برنامه ها امکان ویرایش دارند.


 

 

کارشناسی

ژنتیک ورودی 932

8 الی 10

10 الی 12

13 الی 15

15 الی 17

17 الی 19

شنبه

         

یکشنبه

         

دوشنبه

     

زیست پرتوی

استاد سیفی

 

سه شنبه

 

ژنتیک جمعیت

استاد تقوایی

اخلاق

استاد موحد

از ساعت 12 الی 14

دانش خانواده

استاد شریعت نژاد+استاد کریمپور

 

چهارشنبه

بیوانفورماتیک

استاد یونسی

اندیشه اسلامی2

استاد فیضی

مهندسی ژنتیک2

استاد حیدری

   

پنجشنبه

         

جمعه

         

 

 

 


 ویرایش 1397/07/11 :

 

 

کارشناسی

ژنتیک ورودی 941

8 الی 10

10 الی 12

13 الی 15

15 الی 17

17 الی 19

شنبه

یکشنبه

انقلاب

استاد موحد

از ساعت 12 الی 14

ژنتیک انسانی

استاد تفضلی

از ساعت 14 الی 17

دوشنبه

ژنتیک سرطان

استاد باقری

بیوتکنولوژی

استاد برزگرنژاد

جنین شناسی

استاد حمزه

آزمایشگاه جنین شناسی

استاد حمزه

سه شنبه

چهارشنبه

مهندسی ژنتیک1

استاد حیدری

از ساعت 11 الی 13

پنجشنبه

آزمایشگاه ایمونولوژی

استاد حیدری

آزمایشگاه ایمونولوژی

استاد حیدری

ایمونولوژی

استاد حیدری

سیتوژنتیک

استاد مجیدیان

جمعه

 

 

 


 

 

 

کارشناسی

ژنتیک ورودی 942

8 الی 10

10 الی 12

13 الی 15

15 الی 17

17 الی 19

شنبه

         

یکشنبه

     

آزمایشگاه بافت شناسی

استاد شکری

از ساعت 15 الی 18

 

دوشنبه

ویروس شناسی

استاد موسوی

ژنتیک2

استاد مؤمنی

از ساعت 10 الی 13

     

سه شنبه

   

تکامل

استاد خدادادی

بافت شناسی

استاد شکری

از ساعت 15 الی 16.30

بیوفیزیک

استاد سیفی

از ساعت 16.30 الی 18

چهارشنبه

آزمایشگاه ژنتیک2

استاد محمدپور

آزمایشگاه ژنتیک2

استاد محمدپور

آزمایشگاه ژنتیک2

استاد محمدپور

آزمایشگاه ژنتیک2

استاد محمدپور

آزمایشگاه ژنتیک2

استاد محمدپور

پنجشنبه

   

ژنتیک میکروارگانیسم

استاد قلعه نوئی

از ساعت 13.30 الی 15

   

جمعه