روانشناسی - کد صفحه : 13

 

 برنامه ها امکان ویرایش دارد.

 


 ویرایش 1397/07/12 :

 

کارشناسی

روانشناسی ورودی 941

8 الی 10

10 الی 12

13 الی 15

15 الی 17

17 الی 19

شنبه

 

روانشناسی افراد با نیازهای خاص2

استاد نادری

نظریه ها، اصول و فنون مشاوره

استاد رسولی

از ساعت 12 الی 15

   

یکشنبه

   

متون روانشناسی2

استاد کریمپور

از ساعت 10.30 الی 12

اصول روانشناسی بالینی

استاد قلیچ خانی

آسیب شناسی اجتماعی

استاد رضایی راد

 

دوشنبه

 

بهداشت روانی

استاد فضلعلی

مدیریت استرس

استاد محمودجانلو

از ساعت 12 الی 14

   

سه شنبه

   

اخلاق

استاد موحد

از ساعت 12 الی 14

   

چهارشنبه

         

پنجشنبه

         

جمعه

         

 

 

 


 

 

 

کارشناسی

روانشناسی ورودی 951

8 الی 10

10 الی 12

13 الی 15

15 الی 17

17 الی 19

شنبه

         

یکشنبه

روانشناسی اجتماعی کاربردی

استاد نادری

آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان

استاد نادری

انقلاب

استاد موحد

از ساعت 12 الی 14

انگیزش و هیجان

استاد محمودپور

از ساعت 14 الی 16

آزمون های روانشناختی1

استاد ملازاده

از ساعت 17 الی 18.30

دوشنبه

   

آسیب شناسی روانی1

استاد محمودجانلو

از ساعت 14 الی 16

   

سه شنبه

آموزه های روانشناختی در حدیث

استاد هاشمی

روانشناسی تربیتی

استاد قلی پور

روانشناسی شخصیت

استاد قلی پور

   

چهارشنبه

         

پنجشنبه

         

جمعه

         

 

 

 


 

 

 

کارشناسی

روانشناسی ورودی 961

8 الی 10

10 الی 12

13 الی 15

15 الی 17

17 الی 19

شنبه

         

یکشنبه

   

روانشناسی تحولی1

استاد نادری

از ساعت 12 الی 14

متون روانشناسی

استاد کریمپور

از ساعت 14 الی 16

 

دوشنبه

   

روش تحقیق (بخش1)

استاد محمودجانلو

از ساعت 16 الی 18

   

سه شنبه

روانشناسی یادگیری

استاد نادری

روانشناسی از دیدگاه دانشمندان مسلمان

استاد هاشمی

     

چهارشنبه

روانشناسی اخلاق

استاد حقیان

اندیشه2

استاد فیضی

احساس و ادراک

استاد محمودپور

فناوری اطلاعات در روانشناسی

استاد افضلی

از ساعت 15.30 الی 17

روش تحقیق (بخش2)

استاد افضلی

از ساعت 17 الی 18

پنجشنبه

         

جمعه

         

 

 

 


 ویرایش 1397/07/03 :

 

 

کارشناسی

روانشناسی ورودی 971

8 الی 10

10 الی 12

13 الی 15

15 الی 17

17 الی 19

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

زبان فارسی

استاد فلاح نژاد

از ساعت 10 الی 13

مباحث اساسی در روانشناسی1

استاد حقیان

تاریخ و مکاتب

استاد رضایی راد

سه شنبه

معرفت شناسی

استاد هاشمی

انسان از دیدگاه اسلام

استاد هاشمی

دانش خانواده

استاد شریعت نژاد + استاد کریمپور

جامعه شناسی

استاد سلیمان تبار

از ساعت 16.30 الی 18

چهارشنبه

آمار توصیفی

استاد تمیزکار

از ساعت 9 الی 11

مبانی مشاوره

استاد شکرزاده

از ساعت 11 الی 13

پنجشنبه

جمعه