روانشناسی - کد صفحه : 13

 

 برنامه ها امکان ویرایش دارد.

 


 

 

 

 

کارشناسی

روانشناسی ورودی 941

8 الی 10

10 الی 12

13 الی 15

15 الی 17

17 الی 19

شنبه

     

روش پژوهش

استاد رسولی

 

یکشنبه

     

شیوه های تغییر رفتار

استاد رضایی راد

از ساعت 16 الی 18

 

دوشنبه

 

توانبخشی افراد

استاد مجتهدی

از ساعت 11 الی 13

کلیات روانپزشکی

استاد مجتهدی

روان شناسی سلامت

استاد محمودجانلو

 

سه شنبه

         

چهارشنبه

         

پنجشنبه

         

جمعه

         

 

 * درس " تربیت بدنی " در زمان انتخاب واحد قابل اخذ می باشد و برنامه این درس بزودی در قسمت " لیست دروس ارائه شده " در سامانه دانشجویی قابل رویت خواهد شد.

 

 


 

 

 

 

کارشناسی

روانشناسی ورودی 951

8 الی 10

10 الی 12

13 الی 15

15 الی 17

17 الی 19

شنبه

 

روانشناسی افراد با نیازهای خاص 1

استاد یزدان پناه

آزمون های روان شناختی 2

استاد رسولی

روانشناسی خانواده

استاد هاشم پور

 

یکشنبه

   

روان شناسی تجربی

استاد نادری

روانشناسی کار و مدیریت

استاد حقیان + استاد افضلی

 

دوشنبه

 

تاریخ و فرهنگ

استاد فیضی

آسیب شناسی روانی 2

استاد محمودجانلو

دانش خانواده

 

سه شنبه

         

چهارشنبه

         

پنجشنبه

         

جمعه

         

 

 

 


 

 

 

 

کارشناسی

روانشناسی ورودی 961

8 الی 10

10 الی 12

13 الی 15

15 الی 17

17 الی 19

شنبه

روانشناسی فیزیولوژیک

استاد خلیلی

روانشناسی تحولی 2

استاد نادری

روانسنجی

استاد نادری

   

یکشنبه

 

فلسفه علم روانشناسی

استاد هاشمی

روانشناسی شناختی

استاد فرجی

آموزه های روانشناختی در قرآن

استاد پاک

از ساعت 16 الی 18

 

دوشنبه

         

سه شنبه

   

روانشناسی دین

استاد طهماسبی

روانشناسی جنسیت

استاد سلیمان تبار

از ساعت 16 الی 18

 

چهارشنبه

         

پنجشنبه

         

جمعه

         

 

 * درس " تربیت بدنی " در زمان انتخاب واحد قابل اخذ می باشد و برنامه این درس بزودی در قسمت " لیست دروس ارائه شده " در سامانه دانشجویی قابل رویت خواهد شد.

 


 

 

 

 

کارشناسی

روانشناسی ورودی 971

8 الی 10

10 الی 12

13 الی 15

15 الی 17

17 الی 19

شنبه

 

فیزیولوژی اعصاب و غدد

استاد خلیلی

مشاوره شغلی

استاد شکرزاده

روانشناسی صنعتی

استاد رضایی راد

از ساعت 16 الی 18

 

یکشنبه

آشنایی با فلسفه اسلامی

استاد هاشمی

زبان خارجه

استاد کریمپور

از ساعت 10 الی 13

تفسیر

استاد پاک

از ساعت 14 الی 16

   

دوشنبه

 

روانشناسی اجتماعی

استاد محمودپور

مباحث اساسی 2

استاد حقیان

آمار استنباطی

استاد تمیزکار

از ساعت 15 الی 18

 

سه شنبه

         

چهارشنبه

         

پنجشنبه

         

جمعه