روانشناسی - کد صفحه : 13

 

 برنامه ها امکان ویرایش دارد.

 


 درس " تربیت بدنی 1 و 2 " در لیست دروس ارائه شده موجود می باشد.


 ویرایش 1396/12/09 :

 

کارشناسی

روانشناسی ورودی 961

8 الی 10

10 الی 12

13 الی 15

15 الی 17

17 الی 19

شنبه

یکشنبه

فیزیولوژی اعصاب و غدد

استاد خلیلی

زبان خارجه

استاد کریمپور

از ساعت 10 الی 13

مباحث اساسی در روانشناسی1

استاد حقیان

از ساعت 12 الی 14

 

دوشنبه

سه شنبه

مباحث اساسی در روانشناسی2

استاد حقیان

آشنایی با فلسفه اسلامی

استاد فیضی

تفسیر

استاد پاک

از ساعت 14 الی 15.30

روانشناسی صنعتی

استاد ملازاده

از ساعت 15.30الی 17.30

چهارشنبه

روانشناسی اجتماعی

استاد قلی پور

آمار استنباطی

استاد تمیزکار

از ساعت 13 الی 16

مشاوره شغلی

استاد مردانشاهی

از ساعت 16 الی 18

پنجشنبه

جمعه

 

 


 ویرایش 1396/12/07 :

 

کارشناسی

روانشناسی ورودی 951

8 الی 10

10 الی 12

13 الی 15

15 الی 17

17 الی 19

شنبه

یکشنبه

فلسفه علم روانشناسی

استاد هاشمی

روانشناسی فیزیولوژیک

استاد خلیلی

روانشناسی دین

استاد موحد

از ساعت 12 الی 14

روانشناسی شناختی

استاد ملازاده

دوشنبه

متون روانشناسی2

استاد محمودجانلو

از ساعت 12 الی 13.30

آسیب شناسی

استاد محمودجانلو

از ساعت 13.30 الی 15

سه شنبه

روانشناسی تحولی2

استاد نادری

روانشناسی جنسیت

استاد سلیمان تبار

آموزه های روانشناختی در قرآن

استاد شکرزاده

روانسنجی

استاد صادقی

 

چهارشنبه

پنجشنبه

جمعه

 

 


 ویرایش 1396/12/07

 

کارشناسی

روانشناسی ورودی 941

8 الی 10

10 الی 12

13 الی 15

15 الی 17

17 الی 19

شنبه

یکشنبه

 

روانشناسی تجربی

استاد نادری

 

دوشنبه

روانشناسی خانواده

استاد قلی پور

آسیب شناسی2

استاد محمودجانلو

 

سه شنبه

روانشناسی کار و مدیریت

استاد حقیان

 

دانش خانواده

از ساعت 15.30 الی 15.30

چهارشنبه

تاریخ و فرهنگ

استاد فیضی

روانشناسی افراد با نیاز خاص

استاد یزدان پناه

 

روانشناسی کار و مدیریت

استاد افضلی

پنجشنبه

آزمون روانشناختی2

استاد رسولی

از ساعت 12 الی 13.30

جمعه