روانشناسی - کد صفحه : 13

 

 برنامه ها امکان ویرایش دارد.

 


 درس " تربیت بدنی 1 و 2 " در لیست دروس ارائه شده موجود می باشد.


 ویرایش 1396/12/02 :

 

کارشناسی

روانشناسی ورودی 961

8 الی 10

10 الی 12

13 الی 15

15 الی 17

17 الی 19

شنبه

یکشنبه

فیزیولوژی اعصاب و غدد

استاد خلیلی

زبان خارجه

استاد کریمپور

از ساعت 10 الی 13

دوشنبه

سه شنبه

مباحث اساسی در روانشناسی2

استاد حقیان

آشنایی با فلسفه اسلامی

استاد فیضی

تفسیر

استاد پاک

از ساعت 14 الی 15.30

روانشناسی صنعتی

استاد ملازاده

از ساعت 15.30الی 17.30

چهارشنبه

روانشناسی اجتماعی

استاد قلی پور

آمار استنباطی

استاد تمیزکار

از ساعت 13 الی 16

مشاوره شغلی

استاد مردانشاهی

از ساعت 16 الی 18

پنجشنبه

جمعه

 

 


 ویرایش 1396/12/02 :

 

کارشناسی

روانشناسی ورودی 951

8 الی 10

10 الی 12

13 الی 15

15 الی 17

17 الی 19

شنبه

یکشنبه

فلسفه علم روانشناسی

استاد هاشمی

روانشناسی فیزیولوژیک

استاد خلیلی

روانشناسی شناختی

استاد ملازاده

دوشنبه

متون روانشناسی2

استاد محمودجانلو

از ساعت 12 الی 13.30

آسیب شناسی

استاد محمودجانلو

از ساعت 13.30 الی 15

سه شنبه

روانشناسی تحولی2

استاد نادری

روانشناسی جنسیت

استاد سلیمان تبار

آموزه های روانشناختی در قرآن

استاد شکرزاده

روانسنجی

استاد صادقی

روانشناسی دین

استاد موحد

چهارشنبه

پنجشنبه

جمعه

 

 


 ویرایش 1396/11/25

 

کارشناسی

روانشناسی ورودی 941

8 الی 10

10 الی 12

13 الی 15

15 الی 17

17 الی 19

شنبه

یکشنبه

آسیب شناسی2

استاد محمودجانلو

روانشناسی تجربی

استاد نادری

 

دوشنبه

سه شنبه

روانشناسی کار و مدیریت

استاد حقیان

 

دانش خانواده

از ساعت 15.30 الی 15.30

چهارشنبه

تاریخ و فرهنگ

استاد فیضی

روانشناسی افراد با نیاز خاص

استاد یزدان پناه

روانشناسی خانواده

استاد قلی پور

روانشناسی کار و مدیریت

استاد افضلی

پنجشنبه

آزمون روانشناختی2

استاد رسولی

از ساعت 12 الی 13.30

جمعه