قوانین امتحانات - کد صفحه : 121

*به همراه داشتن کارت ورود به جلسه امتحانات در جلسه امتحان الزامی می باشد

به یاد داشته باشید به هیچ عنوان در پشت کارت ورود به جلسه امتحان چیزی ننویسید

* همیشه ماشین حساب خود را بیاورید.

*کلیه دانشجویان ملزم به امضای برگه حضور و غیاب امتحان می باشند ، بدیهی است در صورت داشتن2 امتحان همزمان باید 2 برگه را امضا نمایند

عدم امضای لیست حضور و غیاب به منزله غیبت در جلسه امتحان می باشد

*آوردن هر گونه وسایل شخصی از قبیل تلفن همراه ، کیف و ...  در جلسه امتحان ممنوع می باشد

(  یاد آوری می گردد استفاده از موبایل به عنوان ماشین حساب و همچنین تبادل ماشین حساب در زمان جلسه امتحان مجاز نمی باشد . )

*از به همراه داشتن کاغذ چرکنویس ، جزوه و کتاب درسی در جلسه امتحان خودداری فرمائید در صورت مشاهده برخورد خواهد شد

*هر روز تاریخ و ساعت امتحان بعدی خود را جهت اطمینان بیشتر کنترل نمائید

*کلیه دانشجویان موظفند برای هر امتحان روی صندلی که شماره آن در کارت ورود به جلسه امتحانات درج شده است بنشینند ، لذا در صورت جابجا شدن شماره صندلی ها موضوع را به نزدیکترین مراقب اطلاع دهید

  *درِ ورودی سالن امتحانات 10 دقیقه قبل از شروع امتحان بسته خواهد شد

*موفق باشید*