قوانین امتحانات - کد صفحه : 121

*به همراه داشتن کارت ورود به جلسه امتحانات در جلسه امتحان الزامی می باشد

به یاد داشته باشید به هیچ عنوان در پشت کارت ورود به جلسه امتحان چیزی ننویسید

* همیشه ماشین حساب خود را بیاورید.

*کلیه دانشجویان ملزم به امضای برگه حضور و غیاب امتحان می باشند ، بدیهی است در صورت داشتن2 امتحان همزمان باید 2 برگه را امضا نمایند

عدم امضای لیست حضور و غیاب به منزله غیبت در جلسه امتحان می باشد

*آوردن هر گونه وسایل شخصی از قبیل تلفن همراه ، کیف و ...  در جلسه امتحان ممنوع می باشد

(  یاد آوری می گردد استفاده از موبایل به عنوان ماشین حساب و همچنین تبادل ماشین حساب در زمان جلسه امتحان مجاز نمی باشد . )

*از به همراه داشتن کاغذ چرکنویس ، جزوه و کتاب درسی در جلسه امتحان خودداری فرمائید در صورت مشاهده برخورد خواهد شد

*هر روز تاریخ و ساعت امتحان بعدی خود را جهت اطمینان بیشتر کنترل نمائید

*کلیه دانشجویان موظفند برای هر امتحان روی صندلی که شماره آن در کارت ورود به جلسه امتحانات درج شده است بنشینند ، لذا در صورت جابجا شدن شماره صندلی ها موضوع را به نزدیکترین مراقب اطلاع دهید

  *درِ ورودی سالن امتحانات 10 دقیقه قبل از شروع امتحان بسته خواهد شد 

مراقبین امتحانات مجازند در صورت لزوم

دانشجویان را برای استفاده از هندزفری بازرسی نمایند.

دانشجویان اجازه  خروج از جلسه امتحان را

به هر دلیلی از قبیل رفتن به سرویس بهداشتی

خوردن آب  و یا آوردن هرگونه وسیله

از بیرون سالن امتحان ندارند.

به همراه داشتن تلفن همراه در جلسه امتحان به هر دلیل ممنوع است و به منزله تقلب محسوب می گردد.

ضمناً در صورت مشاهده ، گوشی تا پایان امتحانات ضبط خواهد شد.

 

 

 

*موفق باشید*