مهندسی پزشکی - کد صفحه : 12

برنامه ها امکان ویرایش دارند

 


 

 

 

مهندسی پزشکی

ورودی 971

8 الی 10

10 الی 12

13 الی 15

15 الی 17

17 الی 19

شنبه

آناتومی

استاد حسین پور

از ساعت 12 الی 14

فیزیک2

استاد سمنانی نژاد

از ساعت 14 الی 16

آزمایشگاه فیزیک2

استاد سمنانی نژاد

از ساعت 16 الی 18

یکشنبه

ریاضی عمومی2

استاد تمیزکار

از ساعت 10 الی 13

آمار و احتمالات

استاد افضلی

یک هفته درمیان

آمار و احتمالات

استاد افضلی

یک هفته درمیان

برنامه نویسی کامپیوتر

استاد تمیزکار

یک هفته درمیان

برنامه نویسی کامپیوتر

استاد تمیزکار

یک هفته درمیان

دوشنبه

معادلات دیفرانسیل

استاد تمیزکار

از ساعت 12 الی 15

اندیشه1

استاد شریعت نژاد

سه شنبه

چهارشنبه

پنجشنبه

جمعه