مهندسی پزشکی - کد صفحه : 12

برنامه ها امکان ویرایش دارند

 


 ویرایش 1397/07/03

 

 

 

مهندسی پزشکی

ورودی 971

8 الی 10

10 الی 12

13 الی 15

15 الی 17

17 الی 19

شنبه

زبان خارجه

استاد کریمپور

از ساعت 8 الی 10.30

ریاضی1

استاد تمیزکار

از ساعت 10.30الی 13

انقلاب

استاد موحد

یکشنبه

دوشنبه

فیزیک1

استاد زرین کمر

از ساعت 8 الی 11

آزمایشگاه فیزیک1

استاد زرین کمر

از ساعت 11 الی 14

زبان فارسی

از ساعت 14 الی 17

استاد فرهادی

سه شنبه

شیمی1

استاد نیازی

از ساعت 12 الی 15

آزمایشگاه شیمی1

استاد نیازی

از ساعت 15 الی 18

چهارشنبه

پنجشنبه

جمعه