گیاهپزشکی - کد صفحه : 115

برنامه ها امکان ویرایش دارند
 

کارشناسی ناپیوسته گیاهپزشکی ورودی 971

8 الی 10

10 الی 12

13 الی 15

15 الی 17

17 الی 19

شنبه

         

یکشنبه

     

بیوشیمی

استاد خوش روز

از ساعت 16 الی 19

بیوشیمی

استاد خوش روز

از ساعت 16 الی 19

دوشنبه

ریخت شناسی

استاد بذرافشان

از ساعت 8 الی 9.30

آزمایشگاه ریخت شناسی

استاد بذرافشان

از ساعت 9.30 الی 10.30

آزمایشگاه نماتدشناسی

استاد بذرافشان

از ساعت 12 الی 13

قارچ شناسی

استاد مهدی علمدارلو

 

نماتدشناسی

استاد بذرافشان

از ساعت 10.30 الی 12

سه شنبه

عملیات کشاورزی

استاد اکبری

خاکشناسی

استاد چراتی

آزمایشگاه خاکشناسی

استاد 12 الی 13

   

چهارشنبه

         

پنجشنبه

         

جمعه