زیست فناوری - کد صفحه : 11

 

برنامه ها امکان ویرایش دارد

 

* دروس " تربیت بدنی 1 و 2 " و " آزمایشگاه ژنتیک2 " و " پروژه "  در لیست دروس ارائه شده نیمسال موجود می باشد.


 

کارشناسی

بیوتکنولوژی ورودی 962

8 الی 10

10 الی 12

13 الی 15

15 الی 17

17 الی 19

شنبه

ریاضی1

استاد افضلی

( یک هفته درمیان )

ریاضی1

استاد افضلی

( یک هفته درمیان )

یکشنبه

زبان خارجه

استاد کریمپور

از ساعت 10 الی 13

دوشنبه

فیزیک1

استاد زرین کمر

از ساعت 10 الی 13

آزمایشگاه فیزیک1

استاد زرین کمر

از ساعت 13الی 14.30

سه شنبه

شیمی1

استاد نیازی

از ساعت 14 الی 17

آزمایشگاه شیمی1

استاد نیازی

از ساعت 17 الی 18.30

چهارشنبه

شیمی آلی1

استاد علیزاده

از ساعت 12 الی 15

آزمایشگاه شیمی آلی1

استاد علیزاده

از ساعت 15 الی 16.30

پنجشنبه

جمعه

 

 


 

 

 

کارشناسی

بیوتکنولوژی ورودی 961

8 الی 10

10 الی 12

13 الی 15

15 الی 17

17 الی 19

شنبه

یکشنبه

شیمی2

استاد باقری

از ساعت 8 الی 11

آزمایشگاه شیمی2

استاد باقری

از ساعت 11 الی 13

مبانی زیست

استاد گرامی

دوشنبه

شیمی آلی2

استاد علیزاده

از ساعت 8 الی 11

آزمایشگاه شیمی آلی2

استاد علیزاده

از ساعت 11 الی 16

سه شنبه

فیزیک2

استاد سمنانی نژاد

از ساعت 8 الی 11

آزمایشگاه فیزیک2

استاد سمنانی نژاد

از ساعت 11 الی 16

چهارشنبه

ریاضی2

استاد تمیزکار

از ساعت 10 الی 13

بیوشیمی ساختار

استاد خوشروز

از ساعت 13 الی 16

آزمایشگاه بیوشیمی ساختار

استاد خوشروز

از ساعت 16 الی 19

پنجشنبه

جمعه

 

 


 

 

کارشناسی

بیوتکنولوژی ورودی 952

8 الی 10

10 الی 12

13 الی 15

15 الی 17

17 الی 19

شنبه

یکشنبه

ایمنی زیستی

استاد حیدری

از ساعت 11 الی 13

زیست جانوری

استاد حسن پور

از ساعت 13 الی 16

آزمایشگاه زیست جانوری

استاد حسن پور

دوشنبه

زبان فارسی

استاد فرهادی

از ساعت 15 الی 18

سه شنبه

آزمایشگاه زیست گیاهی

استاد آزادبخت

زیست گیاهی

استاد آزادبخت

از ساعت 12 الی 15

اندیشه1

استاد شریعت نژاد

چهارشنبه

پنجشنبه

بیوشیمی2

استاد خنکدار

از ساعت 10 الی 13

آزمایشگاه بیوشیمی2

استاد خنکدار

از ساعت 13 الی 16

جمعه

 

 


 

 

 

کارشناسی

بیوتکنولوژی ورودی 951

8 الی 10

10 الی 12

13 الی 15

15 الی 17

17 الی 19

شنبه

آمار زیستی

استاد افضلی

( یک هفته درمیان )

آمار زیستی

استاد افضلی

( یک هفته درمیان )

یکشنبه

بیوتکنولوژی

استاد برزگرنژاد

زیست سلولی

استاد خوشروز

از ساعت 13 الی 16

میکروبیولوژی1

استاد اسلامی فر

از ساعت 16 الی 19

دوشنبه

فیزیولوژی گیاهی

استاد گرامی

از ساعت 8 الی 11

آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی

استاد گرامی

از ساعت 11 الی 14

اکولوژی

استاد تمرتاش

از ساعت 15.30 الی 18.30

سه شنبه

چهارشنبه

پنجشنبه

آزمایشگاه زیست سلولی مولکولی

استاد خوشروز

آزمایشگاه زیست سلولی مولکولی

استاد خوشروز

آزمایشگاه زیست میکروبی

استاد اسلامی فر

آزمایشگاه زیست میکروبی

استاد اسلامی فر

جمعه

 

 


 

 

 

کارشناسی

بیوتکنولوژی ورودی 942

8 الی 10

10 الی 12

13 الی 15

15 الی 17

17 الی 19

شنبه

یکشنبه

متون زیست

استاد کریمپور

زیست مولکولی

استاد غفاری

میکروبیولوژی2

استاد آهن جان

از ساعت 15 الی 18

دوشنبه

سه شنبه

ژنتیک1

استاد خوشروز

از ساعت 10 الی 13

آزمایشگاه ژنتیک1

استاد خوشروز

چهارشنبه

تاریخ و فرهنگ

استاد فیضی

فیزیولوژی جانوری

استاد عموزاد

از ساعت 10 الی 13

آزمایشگاه فیزیولوژی جانوری

استاد عموزاد

از ساعت 13 الی 16

آزمایشگاه میکروبیولوژی2

از ساعت 16 الی 19

پنجشنبه

جمعه

 

 


 

 

 

کارشناسی

بیوتکنولوژی ورودی 941

8 الی 10

10 الی 12

13 الی 15

15 الی 17

17 الی 19

شنبه

یکشنبه

بیوتکنولوژی میکروبی

استاد رضازاده

دوشنبه

تکامل

استاد خدادادی

ژنتیک2

استاد مؤمنی

از ساعت 10 الی 13

بیوفیزیک

استاد سیفی

از ساعت 14 الی 16

ویروس شناسی

استاد موسوی

از ساعت 16 الی 18

سه شنبه

تفسیر

استاد پاک

از ساعت 14 الی 15.30

چهارشنبه

پنجشنبه

بافت شناسی

استاد شکری

آزمایشگاه بافت شناسی

استاد شکری

جمعه