زیست فناوری - کد صفحه : 11

 

برنامه ها امکان ویرایش دارد

 

 

 

کارشناسی

بیوتکنولوژی ورودی 932

8 الی 10

10 الی 12

13 الی 15

15 الی 17

17 الی 19

شنبه

         

یکشنبه

         

دوشنبه

     

زیست پرتوی

استاد سیفی

 

سه شنبه

 

اخلاق و حقوق بیوتکنولوژی

استاد لشگری

اخلاق

استاد موحد

از ساعت 12 الی 14

دانش خانواده

استاد شریعت نژاد + استاد کریمپور

 

چهارشنبه

بیوانفورماتیک

استاد یونسی

اندیشه2

استاد فیضی

     

پنجشنبه

   

بیوتکنولوژی پزشکی

استاد قلعه نوئی

از ساعت 12 الی 13.30

   

جمعه

         

 

 

 

 

 


 ویرایش 1397/07/11 :

 

 

کارشناسی

بیوتکنولوژی ورودی 941

8 الی 10

10 الی 12

13 الی 15

15 الی 17

17 الی 19

شنبه

یکشنبه

انقلاب

استاد موحد

از ساعت 12 الی 14

دوشنبه

کشت سلول

استاد گرامی

بیوتکنولوژی صنایع دارویی و غذایی

استاد قنبری

جنین شناسی

استاد حمزه

آزمایشگاه جنین شناسی

استاد حمزه

سه شنبه

چهارشنبه

بیوتکنولوژی گیاهی

استاد یونسی

مهندسی ژنتیک

استاد حیدری

از ساعت 11 الی 13

پنجشنبه

آزمایشگاه ایمونولوژی

استاد حیدری

آزمایشگاه ایمونولوژی

استاد حیدری

ایمونولوژی

استاد حیدری

جمعه

 

 

 

 

 


 

 

 

 

کارشناسی

بیوتکنولوژی ورودی 951

8 الی 10

10 الی 12

13 الی 15

15 الی 17

17 الی 19

شنبه

         

یکشنبه

ژنتیک1

استاد خوشروز

از ساعت 8 الی 10.30

زیست مولکولی

استاد مؤمنی

از ساعت 10.30 الی 12

متون زیست

استاد کریمپور

از ساعت 12 الی 14

   

دوشنبه

         

سه شنبه

میکروبیولوژی2

استاد آهنگر

از ساعت 8 الی 11

آزمایشگاه میکروبیولوژی2

استاد آهنگر

از ساعت 11 الی 15

آزمایشگاه میکروبیولوژی2

استاد آهنگر

از ساعت 11 الی 15

   

چهارشنبه

تاریخ و فرهنگ

استاد فیضی

 

فیزیولوژی جانوری

استاد عموزاد

از ساعت 12 الی 15

آزمایشگاه فیزیولوژی جانوری

استاد عموزاد

 

پنجشنبه

 

آزمایشگاه ژنتیک1

استاد خوشروز

آزمایشگاه ژنتیک1

استاد خوشروز

   

جمعه

         

 

 

 

 

 


 

 

 

 

کارشناسی بیوتکنولوژی ورودی 952

8 الی 10

10 الی 12

13 الی 15

15 الی 17

17 الی 19

شنبه

آمار زیستی

استاد افضلی

یک هفته درمیان

آمار زیستی

استاد افضلی

یک هفته درمیان

     

یکشنبه

         

دوشنبه

 

بیوتکنولوژی

استاد برزگرنژاد

زیست سلولی

استاد خوشروز

از ساعت 13 الی 15.30

اکولوژی

استاد تمرتاش

از ساعت 16الی 18.30

 

سه شنبه

 

فیزیولوژی گیاهی

استاد گرامی

از ساعت 10 الی 13

آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی

استاد گرامی

آزمایشگاه زیست سلولی

استاد خوشروز

آزمایشگاه زیست سلولی

استاد خوشروز

آزمایشگاه میکروبیولوژی1

استاد اسلامی فر

آزمایشگاه میکروبیولوژی1

استاد اسلامی فر

چهارشنبه

     

میکروبیولوژی1

استاد اسلامی فر

از ساعت 15 الی 18

 

پنجشنبه

         

جمعه

         

 

 

 

 

 


 

 

 

 

کارشناسی بیوتکنولوژی ورودی 961

8 الی 10

10 الی 12

13 الی 15

15 الی 17

17 الی 19

شنبه

یکشنبه

آزمایشگاه زیست گیاهی

استاد آزادبخت

از ساعت 11 الی 14

آزمایشگاه زیست جانوری

استاد حسن پور

از ساعت 14الی 17

دوشنبه

زبان فارسی

استاد فلاح نژاد

از ساعت 10 الی 13

بیوشیمی2

استاد خنکدار

از ساعت 14 الی 17

بیوشیمی2

استاد خنکدار

از ساعت 14 الی 17

سه شنبه

زیست گیاهی

استاد آزادبخت

از ساعت 9 الی 12

زیست گیاهی

استاد آزادبخت

از ساعت 9 الی 12

اندیشه 1

استاد شریعت نژاد

چهارشنبه

زیست جانوری

استاد حسن پور

از ساعت 8 الی 10.30

آزمایشگاه زیست جانوری

استاد حسن پور

از ساعت 10.30 الی 13

پنجشنبه

آزمایشگاه بیوشیمی2

استاد خنکدار

از ساعت 12 الی 15

ایمنی زیستی

استاد حیدری

از ساعت 16.30 الی 18

جمعه

 

 

 

 

 


 

 

 

 

کارشناسی بیوتکنولوژی ورودی 962

8 الی 10

10 الی 12

13 الی 15

15 الی 17

17 الی 19

شنبه

         

یکشنبه

فیزیک2

استاد سمنانی نژاد

از ساعت 8 الی 11

آزمایشگاه فیزیک2

استاد سمنانی نژاد

از ساعت 11 الی 13

     

دوشنبه

شیمی آلی2

استاد علیزاده

از ساعت 8 الی 11

آزمایشگاه شیمی آلی2

از ساعت 11 الی 13

شیمی2

استاد باقری

از ساعت 13 الی 16

آزمایشگاه شیمی2

استاد باقری

از ساعت 16

 

سه شنبه

         

چهارشنبه

مبانی زیست

استاد گرامی

از ساعت 9 الی 11

ریاضی2

استاد تمیزکار

از ساعت 11 الی 14

بیوشیمی 1

استاد خوشروز

از ساعت 14 الی 17

بیوشیمی 1

استاد خوشروز

از ساعت 14 الی 17

آزمایشگاه بیوشیمی 1

استاد  خوشروز

پنجشنبه

         

جمعه

         

 

 

 

 

 


 ویرایش 1397/07/03 :

 

 

کارشناسی بیوتکنولوژی ورودی 971

8 الی 10

10 الی 12

13 الی 15

15 الی 17

17 الی 19

شنبه

فیزیک1

استاد زرین کمر

از ساعت 8 الی 11

آزمایشگاه فیزیک1

استاد زرین کمر

از ساعت 11 الی 13

شیمی آلی1

استاد علیزاده

آزمایشگاه شیمی آلی1

استاد علیزاده

از ساعت 15 الی 18

یکشنبه

دوشنبه

ریاضی1

استاد محمدی

از ساعت 10 الی 13

زبان عمومی

استاد محمدی

از ساعت 14 الی 17

سه شنبه

شیمی1

استاد باقری

از ساعت 8 الی 11

آزمایشگاه شیمی1

استاد باقری

از ساعت 15 الی 18

اخلاق

استاد موحد

از ساعت 12 الی 14

چهارشنبه

پنجشنبه

جمعه