زیست فناوری - کد صفحه : 11

 

برنامه ها امکان ویرایش دارد

 

 

 

کارشناسی

بیوتکنولوژی ورودی 941

8 الی 10

10 الی 12

13 الی 15

15 الی 17

17 الی 19

شنبه

         

یکشنبه

         

دوشنبه

اندیشه 2

استاد فیضی

   

دانش خانواده

 

سه شنبه

   

اخلاق

استاد موحد

از ساعت 12 الی 14

   

چهارشنبه

بیوتکنولوژی پزشکی

استاد ابدالی

اخلاق و حقوق بیوتکنولوژی

استاد لشگری

بیوانفورماتیک

استاد یونسی

زیست پرتوی

استاد سیفی

 

پنجشنبه

         

جمعه

         

 

 * دروس " پروژه " و " تربیت بدنی " در زمان انتخاب واحد قابل اخذ می باشند و برنامه این دروس بزودی در قسمت " لیست دروس ارائه شده " در سامانه دانشجویی قابل رویت خواهد شد.

 


 

 * ویرایش 1397/11/15 :

 

کارشناسی

بیوتکنولوژی ورودی 951

8 الی 10

10 الی 12

13 الی 15

15 الی 17

17 الی 19

شنبه

         

یکشنبه

ویروس شناسی

استاد موسوی

ژنتیک 2

استاد مؤمنی

از ساعت 10 الی 13

     

تفسیر

استاد پاک

از ساعت 14 الی 16

دوشنبه

     

تکامل

استاد خدادادی

بیوفیزیک

استاد سیفی

 

سه شنبه

 

بیوتکنولوژی میکروبی

استاد کچبی

بافت شناسی

استاد شکری

از ساعت 14 الی 16

آزمایشگاه بافت شناسی

استاد شکری

از ساعت 16 الی 19

 

چهارشنبه

         

پنجشنبه

         

جمعه

         

 

 * دروس " آزمایشگاه ژنتیک 2 " و " تربیت بدنی " در زمان انتخاب واحد قابل اخذ می باشند و برنامه این دروس بزودی در قسمت " لیست دروس ارائه شده " در سامانه دانشجویی قابل رویت خواهد شد.

 


 

 

 

 

کارشناسی

بیوتکنولوژی ورودی 961

8 الی 10

10 الی 12

13 الی 15

15 الی 17

17 الی 19

شنبه

   

آمار زیستی

استاد افضلی

یک هفته درمیان

آمار زیستی

استاد افضلی

یک هفته درمیان

 

یکشنبه

     

میکروب شناسی 1

استاد اسلامی فر

از ساعت 16 الی 19

 

دوشنبه

         

سه شنبه

فیزیولوژی گیاهی

استاد گرامی

از ساعت 8 الی 10.30

بیوتکنولوژی

استاد یونسی

از ساعت 10.30 الی 12.30

آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی

استاد گرامی

اکولوژی

استاد تمرتاش

از ساعت 16 الی 19

 

چهارشنبه

   

زیست سلولی

استاد خوش روز

از ساعت 12 الی 15

آزمایشگاه زیست سلولی

استاد خوش روز

آزمایشگاه زیست سلولی

استاد خوش روز

آزمایشگاه میکروب شناسی 1

استاد اسلامی فر

آزمایشگاه میکروب شناسی 1

استاد اسلامی فر

پنجشنبه

         

جمعه

         

 

 

 


 

 

 

 

کارشناسی

بیوتکنولوژی ورودی 971

8 الی 10

10 الی 12

13 الی 15

15 الی 17

17 الی 19

شنبه

ریاضی 2

استاد افضلی

یک هفته درمیان

ریاضی 2

استاد افضلی

یک هفته درمیان

شیمی 2

استاد باقری

از ساعت 13 الی 16

آزمایشگاه شیمی 2

استاد باقری

از ساعت 16 الی 18

 

یکشنبه

فیزیک 2

استاد سمنانی نژاد

از ساعت 8 الی 11

آزمایشگاه فیزیک 2

استاد سمنانی نژاد

از ساعت 11 الی 16

آزمایشگاه فیزیک 2

استاد سمنانی نژاد

از ساعت 11 الی 16

بیوشیمی 1

استاد خوش روز

از ساعت 16 الی 19

بیوشیمی 1

استاد خوش روز

از ساعت 16 الی 19

دوشنبه

شیمی آلی 2

استاد علیزاده

از ساعت 8 الی 11

آزمایشگاه شیمی آلی 2

استاد علیزاده

از ساعت 11 الی 15

آزمایشگاه شیمی آلی 2

استاد علیزاده

از ساعت 11 الی 15

مبانی زیست

استاد گرامی

 

سه شنبه

         

چهارشنبه

         

پنجشنبه

     

آزمایشگاه بیوشیمی 1

استاد خوش روز

از ساعت 15 الی 18

 

جمعه