زیست سلولی مولکولی - کد صفحه : 10

 

برنامه ها امکان ویرایش دارد

 ویرایش 1397/07/11 :

 

 

کارشناسی زیست سلولی مولکولی ورودی 941

8 الی 10

10 الی 12

13 الی 15

15 الی 17

17 الی 19

شنبه

یکشنبه

انقلاب

استاد موحد

از ساعت 12 الی 14

زیست سلولی پیشرفته

استاد محمدپور

از ساعت 15 الی 18

دوشنبه

کشت سلول

استاد گرامی

بیوتکنولوژی

استاد برزگر نژاد

جنین شناسی

استاد حمزه

آزمایشگاه جنین شناسی

استاد حمزه

سه شنبه

چهارشنبه

مهندسی ژنتیک

استاد حیدری

از ساعت 11 از 13

پنجشنبه

آزمایشگاه ایمونولوژی

استاد حیدری

آزمایشگاه ایمونولوژی

استاد حیدری

ایمونولوژی

استاد حیدری

سیتوژنتیک

استاد مجیدیان

جمعه

 

 

 


 

 

 

کارشناسی زیست سلولی مولکولی ورودی 951

8 الی 10

10 الی 12

13 الی 15

15 الی 17

17 الی 19

شنبه

         

یکشنبه

ژنتیک پایه

استاد خوشروز

از ساعت 8 الی 10.30

 

متون زیت

استاد کریمپور

از ساعت 12 الی 14

بیوشیمی فیزیک

استاد خنکدار

از ساعت 14 الی 17

 

دوشنبه

         

سه شنبه

         

چهارشنبه

 

اندیشه2

استاد فیضی

فیزیولوژی جانوری

استاد عموزاد

از ساعت 12 الی 15

آزمایشگاه فیزیولوژی جانوری

استاد عموزاد

 

پنجشنبه

 

آزمایشگاه ژنتیک پایه

استاد خوشروز

آزمایشگاه ژنتیک پایه

استاد خوشروز

زیست سلولی مولکولی2

استاد قلعه نوئی

از ساعت 15 الی 18

 

جمعه

         

 

 

 


 

 

 

 

کارشناسی زیست سلولی مولکولی ورودی 952

8 الی 10

10 الی 12

13 الی 15

15 الی 17

17 الی 19

شنبه

آمار زیستی

استاد افضلی

یک هفته درمیان

آمار زیستی

استاد افضلی

یک هفته درمیان

     

یکشنبه

     

تفسیر موضوعی قرآن

استاد پاک

 

دوشنبه

   

زیست سلولی مولکولی

استاد خوشروز

از ساعت 13 الی 15.30

بوم شناسی

استاد تمرتاش

از ساعت 15.30 الی 18.30

 

سه شنبه

 

فیزیولوژی گیاهی

استاد گرامی

از ساعت 10 الی 13

آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی

استاد گرامی

آزمایشگاه زیست سلولی مولکولی

استاد خوشروز

آزمایشگاه زیست سلولی مولکولی

استاد خوشروز

آزمایشگاه میکروبیولوژی1

استاد اسلامی فر

آزمایشگاه میکروبیولوژی1

استاد اسلامی فر

چهارشنبه

     

میکروبیولوژی1

استاد اسلامی فر

از ساعت 15 الی 18

 

پنجشنبه

         

جمعه

         

 

 

 


 ویرایش 1397/06/24

 

 

 

کارشناسی زیست سلولی مولکولی ورودی 961

8 الی 10

10 الی 12

13 الی 15

15 الی 17

17 الی 19

شنبه

یکشنبه

زبان عمومی

استاد کریمپور

از ساعت 8 الی 11

آزمایشگاه گیاهشناسی

استاد آزادبخت

از ساعت 11 الی 14

آزمایشگاه جانورشناسی

استاد حسن پور

از ساعت 14الی 17

دوشنبه

بیوشیمی2

استاد خنکدار

از ساعت 14 الی 17

سه شنبه

گیاهشناسی

استاد آزادبخت

از ساعت 9 الی 12

گیاهشناسی

استاد آزادبخت

از ساعت 9 الی 12

اندیشه 1

استاد شریعت نژاد

چهارشنبه

جانورشناسی

استاد حسن پور

از ساعت 8الی 10.30

آزمایشگاه جانورشناسی

استاد حسن پور

از ساعت 10.30الی  12

پنجشنبه

آزمایشگاه بیوشیمی2

استاد خنکدار

از ساعت 12 الی 15

جمعه

 

 

 


 

 

 

 

کارشناسی زیست سلولی مولکولی ورودی 962

8 الی 10

10 الی 12

13 الی 15

15 الی 17

17 الی 19

شنبه

         

یکشنبه

فیزیک2

استاد سمنانی نژاد

از ساعت 8 الی 11

آزمایشگاه فیزیک2

استاد سمنانی نژاد

     

دوشنبه

شیمی آلی2

استاد علیزاده

از ساعت 8 الی 11

آزمایشگاه شیمی آلی2

از ساعت 11 الی 13

شیمی2

استاد باقری

از ساعت 13 الی 16

   

سه شنبه

         

چهارشنبه

 

ریاضی2

استاد تمیزکار

از ساعت 11 الی 14

بیوشیمی ساختار

استاد خوشروز

از ساعت 14 الی 17

بیوشیمی ساختار

استاد خوشروز

از ساعت 14 الی 17

آزمایشگاه بیوشیمی ساختار

استاد  خوشروز

پنجشنبه

     

ایمنی زیستی

استاد حیدری

از ساعت 16.30 الی 18

 

جمعه

         

 

 

 


 ویرایش 1397/07/03 :

 

 

 * برنامه کلاسی گروه 1 مربوط به دانشجویان ورودی جدید از شماره دانشجویی 971207001 الی 971207045 می باشد.

کارشناسی زیست سلولی مولکولی ورودی 971

گروه 1

8 الی 10

10 الی 12

13 الی 15

15 الی 17

17 الی 19

شنبه

فیزیک1

استاد زرین کمر

از ساعت 8 الی 11

آزمایشگاه فیزیک1

استاد زرین کمر

از ساعت 11 الی 14

ریاضی1

استاد افضلی

یک هفته درمیان

ریاضی1

استاد افضلی

یک هفته درمیان

یکشنبه

آزمایشگاه شیمی آلی1

استاد رنجبر

از ساعت 12 الی 15

دوشنبه

زبان فارسی

استاد فلاح نژاد

از ساعت 10 الی 13

شیمی آلی1

استاد ابراهیم زاده

از ساعت 14 الی 17

شیمی آلی1

استاد ابراهیم زاده

از ساعت 14 الی 17

سه شنبه

شیمی1

استاد باقری

از ساعت 8 الی 11

آزمایشگاه شیمی1

استاد باقری

از ساعت 11 الی 14

چهارشنبه

پنجشنبه

جمعه

 

  * برنامه کلاسی گروه 2 مربوط به دانشجویان ورودی جدید از شماره دانشجویی 971207046 الی 971207080 می باشد.

 

کارشناسی زیست سلولی مولکولی ورودی 971

گروه 2

8 الی 10

10 الی 12

13 الی 15

15 الی 17

17 الی 19

شنبه

شیمی1

استاد باقری

از ساعت 8 الی 11

آزمایشگاه شیمی1

استاد باقری

از ساعت 11 الی 14

شیمی آلی1

استاد ابراهیم زاده

از ساعت 14 الی 17

شیمی آلی1

استاد ابراهیم زاده

از ساعت 14 الی 17

یکشنبه

ریاضی1

استاد افضلی

یک هفته درمیان

ریاضی1

استاد افضلی

یک هفته درمیان

آزمایشگاه شیمی آلی1

استاد رنجبر

از ساعت 12 الی 15

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

فیزیک1

استاد زرین کمر

از ساعت 8 الی 11

آزمایشگاه فیزیک1

استاد زرین کمر

از ساعت 11 الی 15

آزمایشگاه فیزیک1

استاد زرین کمر

از ساعت 11 الی 15

زبان فارسی

استاد فلاح نژاد

از ساعت 15 الی 18

پنجشنبه

جمعه