زیست سلولی مولکولی - کد صفحه : 10

 

برنامه ها امکان ویرایش دارد

 

کارشناسی زیست سلولی مولکولی ورودی 941

8 الی 10

10 الی 12

13 الی 15

15 الی 17

17 الی 19

شنبه

         

یکشنبه

         

دوشنبه

اندیشه 2

استاد فیضی

   

دانش خانواده

 

سه شنبه

   

اخلاق

استاد موحد

از ساعت 12 الی 14

زیست مولکولی پیشرفته

استاد محمدپور

از ساعت 14 الی 17

 

چهارشنبه

   

بیوانفورماتیک

استاد یونسی

زیست پرتوی

استاد سیفی

 

پنجشنبه

         

جمعه

         

 

 * دروس " پروژه " و " تربیت بدنی " در زمان انتخاب واحد قابل اخذ می باشند و برنامه این دروس بزودی در قسمت " لیست دروس ارائه شده " در سامانه دانشجویی قابل رویت خواهد شد.

 


 

 * ویرایش 1397/11/15

 

کارشناسی زیست سلولی مولکولی ورودی 951

8 الی 10

10 الی 12

13 الی 15

15 الی 17

17 الی 19

شنبه

         

یکشنبه

ویروس شناسی

استاد موسوی

ژنتیک مولکولی

استاد مؤمنی

از ساعت 10 الی 13

     

دوشنبه

     

تکامل

استاد خدادادی

بیوفیزیک

استاد سیفی

 

سه شنبه

 

مبانی زیست فناوری

استاد یونسی

از ساعت  10.30 الی 12.30

بافت شناسی

استاد شکری

از ساعت 14 الی 16

آزمایشگاه بافت شناسی

استاد شکری

از ساعت 16 الی 19

آزمایشگاه بافت شناسی

استاد شکری

از ساعت 16 الی 19

چهارشنبه

         

پنجشنبه

         

جمعه

         

 

 * دروس " آزمایشگاه ژنتیک مولکولی " و " تربیت بدنی " در زمان انتخاب واحد قابل اخذ می باشند و برنامه این دروس بزودی در قسمت " لیست دروس ارائه شده " در سامانه دانشجویی قابل رویت خواهد شد.

 


 

 

 

 

کارشناسی زیست سلولی مولکولی ورودی 952

8 الی 10

10 الی 12

13 الی 15

15 الی 17

17 الی 19

شنبه

         

یکشنبه

متون زیست

استاد کریمپور

 

ژنتیک پایه

استاد خوش روز

از ساعت 12 الی 15

آزمایشگاه ژنتیک پایه

استاد خوش روز

از ساعت 15 الی 16

 

دوشنبه

اندیشه 2

استاد فیضی

       

سه شنبه

     

زیست سلولی مولکولی 2

استاد محمدپور

از ساعت 14 الی 17

 

چهارشنبه

فیزیولوژی جانوری

استاد عموزاد

از ساعت 8 الی 11

آزمایشگاه فیزیولوژی جانوری

استاد عموزاد

از ساعت 11 الی 13

بیوشیمی فیزیک

استاد خنکدار

از ساعت 13 الی 16

   

پنجشنبه

         

جمعه

         

 

 

 


 

 

 

 

کارشناسی زیست سلولی مولکولی ورودی 961

8 الی 10

10 الی 12

13 الی 15

15 الی 17

17 الی 19

شنبه

   

آمار زیستی

استاد افضلی

یک هفته درمیان

آمار زیستی

استاد افضلی

یک هفته درمیان

 

یکشنبه

   

تفسیر

استاد پاک

از ساعت 14 الی 16

زیست شناسی میکروبی

استاد اسلامی فر

از ساعت 16 الی 19

زیست شناسی میکروبی

استاد اسلامی فر

از ساعت 16 الی 19

دوشنبه

         

سه شنبه

فیزیولوژی گیاهی

استاد گرامی

از ساعت 8 الی 10.30

آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی

استاد گرامی

از ساعت 11 الی 15

آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی

استاد گرامی

از ساعت 11 الی 15

مبانی بوم شناسی

استاد تمرتاش

از ساعت 16 الی 19

مبانی بوم شناسی

استاد تمرتاش

از ساعت 16 الی 19

چهارشنبه

   

زیست سلولی و مولکولی 1

استاد خوش روز

از ساعت 12 الی 15

آزمایشگاه زیست سلولی و مولکولی 1

استاد خوش روز

آزمایشگاه زیست سلولی و مولکولی 1

استاد خوش روز

آزمایشگاه زیست شناسی میکروبی

استاد اسلامی فر

آزمایشگاه زیست شناسی میکروبی

استاد اسلامی فر

پنجشنبه

         

جمعه

         

 

 * درس " کارگاه آمار زیستی " در زمان انتخاب واحد قابل اخذ می باشد و برنامه این درس بزودی در قسمت " لیست دروس ارائه شده " در سامانه دانشجویی قابل رویت خواهد شد.

 

 


 

 

 

 

کارشناسی زیست سلولی مولکولی ورودی 962

8 الی 10

10 الی 12

13 الی 15

15 الی 17

17 الی 19

شنبه

         

یکشنبه

 

زبان خارجه

استاد کریمپور

از ساعت 10 الی 13

     

دوشنبه

     

اندیشه 1

استاد شریعت نژاد

 

سه شنبه

 

گیاهشناسی

استاد آزادبخت

از ساعت 10 الی 13

آزمایشگاه گیاهشناسی

استاد  آزادبخت

از ساعت 13 الی 14

جانورشناسی

استاد حسن پور

از ساعت 14 الی 17

آزمایشگاه جانورشناسی

استاد حسن پور

از ساعت 17 الی 18.30

چهارشنبه

         

پنجشنبه

 

بیوشیمی متابولیسم

استاد خنکدار

از ساعت 10 الی 13

آزمایشگاه بیوشیمی متابولیسم

استاد خنکدار

   

جمعه

         

 

 

 


 

 

 

 

کارشناسی زیست سلولی مولکولی ورودی 971

گروه 1

8 الی 10

10 الی 12

13 الی 15

15 الی 17

17 الی 19

شنبه

         

یکشنبه

ریاضی 2

استاد افضلی

از ساعت 8 الی 13

یک هفته درمیان

ریاضی 2

استاد افضلی

از ساعت 8 الی 13

یک هفته درمیان

آزمایشگاه شیمی آلی 2

استاد رنجبر

آزمایشگاه شیمی آلی 2

استاد رنجبر

 

دوشنبه

         

سه شنبه

         

چهارشنبه

بیوشیمی ساختار

استاد خوش روز

از ساعت 8 الی 11

شیمی 2

استاد باقری

از ساعت 11 الی 14

شیمی آلی 2

استاد ابراهیم زاده

از ساعت 14 الی 17

شیمی آلی 2

استاد ابراهیم زاده

از ساعت 14 الی 17

 

پنجشنبه

فیزیک 2

استاد سمنانی نژاد

از ساعت 8 الی 11

آزمایشگاه فیزیک 2

استاد سمنانی نژاد

از ساعت 11 الی 15

آزمایشگاه فیزیک 2

استاد سمنانی نژاد

از ساعت 11 الی 15

ایمنی زیستی

استاد حیدری

 

آزمایشگاه بیوشیمی ساختار

استاد خوش روز

از ساعت 11 الی 15

آزمایشگاه بیوشیمی ساختار

استاد خوش روز

از ساعت 11 الی 15

جمعه

         

 

 * دانشجویان رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی ورودی سال 1397 جهت جلوگیری از تداخل دروس بهتر است کلیه دروس ارائه شده برای ورودی خود را یا با گروه 1 ویا با گروه 2 انتخاب نمایند و از انتخاب همزمان دروس با گروه های 1 و 2 خودداری نمایند.

 


 

 

 

 

کارشناسی زیست سلولی مولکولی ورودی 971 گروه 2

8 الی 10

10 الی 12

13 الی 15

15 الی 17

17 الی 19

شنبه

ریاضی 2

استاد افضلی

از ساعت 8 الی 13

یک هفته درمیان

ریاضی 2

استاد افضلی

از ساعت 8 الی 13

یک هفته درمیان

شیمی 2

استاد باقری

از ساعت 13 الی 16

   

یکشنبه

فیزیک 2

استاد سمنانی نژاد

از ساعت 8 الی 11

آزمایشگاه فیزیک 2

استاد سمنانی نژاد

از ساعت 11 الی 16

آزمایشگاه فیزیک 2

استاد سمنانی نژاد

از ساعت 11 الی 16

بیوشیمی ساختار

استاد خوش روز

از ساعت 16 الی 19

بیوشیمی ساختار

استاد خوش روز

از ساعت 16 الی 19

دوشنبه

شیمی آلی 2

استاد علیزاده

از ساعت 8 الی 11

آزمایشگاه شیمی آلی 2

استاد علیزاده

از ساعت 11 الی 16

آزمایشگاه شیمی آلی 2

استاد علیزاده

از ساعت 11 الی 16

   

سه شنبه

         

چهارشنبه

         

پنجشنبه

   

ایمنی زیستی

استاد حیدری

آزمایشگاه بیوشیمی ساختار

استاد خوش روز

از ساعت 15 الی 18

 

جمعه

         

 

 * دانشجویان رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی ورودی سال 1397 جهت جلوگیری از تداخل دروس بهتر است کلیه دروس ارائه شده برای ورودی خود را یا با گروه 1 ویا با گروه 2 انتخاب نمایند و از انتخاب همزمان دروس با گروه های 1 و 2 خودداری نمایند.

 


 

 

 

 

کارشناسی زیست سلولی مولکولی ورودی  972

8 الی 10

10 الی 12

13 الی 15

15 الی 17

17 الی 19

شنبه

شیمی 1

استاد قنبری

از ساعت 8 الی 10.30

آزمایشگاه شیمی 1

استاد عرب

از ساعت 10.30 الی 12

شیمی آلی 1

استاد علیزاده

از ساعت 12 الی 15

آزمایشگاه شیمی آلی 1

استاد علیزاده

از ساعت 15 الی 16

 

یکشنبه

 

ریاضی 1

استاد عرب

از ساعت 11.30 الی 14

     

دوشنبه

فیزیک 1

استاد زرین کمر

از ساعت 8 الی 11

آزمایشگاه فیزیک 1

استاد زرین کمر

از ساعت 11 الی 12.30

فارسی

استاد فرهادی

از ساعت 14 الی 17

فارسی

استاد فرهادی

از ساعت 14 الی 17

 

سه شنبه

         

چهارشنبه

         

پنجشنبه

         

جمعه

         

 

 * درس " ریاضی 1 " در زمان انتخاب واحد قابل اخذ می باشد و برنامه این درس بزودی در قسمت " لیست دروس ارائه شده " در سامانه دانشجویی قابل رویت خواهد شد.