زیست سلولی مولکولی - کد صفحه : 10

 

برنامه ها امکان ویرایش دارد

* دروس " پروژه " و " تربیت بدنی 1 و 2 "  و "آزمایشگاه ژنتیک2 " و " کارگاه آمار زیستی " در لیست دروس ارائه شده نیمسال موجود می باشد
 
 
 

کارشناسی زیست سلولی مولکولی ورودی 962

8 الی 10

10 الی 12

13 الی 15

15 الی 17

17 الی 19

شنبه

ریاضی1

استاد افضلی

( یک هفته درمیان )

ریاضی1

استاد افضلی

( یک هفته درمیان )

یکشنبه

دوشنبه

فیزیک1

استاد زرین کمر

از ساعت 10 الی 13

آزمایشگاه فیزیک1

استاد زرین کمر

از ساعت 13الی 14.30

زبان فارسی

استاد فرهادی

از ساعت 15 الی 18

سه شنبه

شیمی1

استاد نیازی

از ساعت 14 الی 17

آزمایشگاه شیمی1

استاد نیازی

از ساعت 17 الی 18.30

چهارشنبه

شیمی آلی1

استاد علیزاده

از ساعت 12 الی 15

آزمایشگاه شیمی آلی1

استاد علیزاده

از ساعت 15 الی 16.30

پنجشنبه

جمعه

 

 


 

 

کارشناسی زیست سلولی مولکولی ورودی 961

8 الی 10

10 الی 12

13 الی 15

15 الی 17

17 الی 19

شنبه

یکشنبه

شیمی2

استاد باقری

از ساعت 8 الی 11

ایمنی زیستی

استاد حیدری

از ساعت 11 الی 13

دوشنبه

شیمی آلی2

استاد علیزاده

از ساعت 8 الی 11

آزمایشگاه شیمی آلی2

استاد علیزاده

از ساعت 11 الی 16

سه شنبه

فیزیک2

استاد سمنانی نژاد

از ساعت 8 الی 11

آزمایشگاه فیزیک2

استاد سمنانی نژاد

از ساعت 11 الی 16

چهارشنبه

ریاضی2

استاد تمیزکار

از ساعت 10 الی 13

بیوشیمی ساختار

استاد خوشروز

از ساعت 13 الی 16

آزمایشگاه بیوشیمی

استاد خوشروز

از ساعت 16 الی 19

پنجشنبه

جمعه

 

 


 

 

 

کارشناسی زیست سلولی مولکولی ورودی 952

8 الی 10

10 الی 12

13 الی 15

15 الی 17

17 الی 19

شنبه

یکشنبه

زبان عمومی

استاد کریمپور

از ساعت 10 الی 13

مبانی جانورشناسی

استاد حسن پور

از ساعت 13 الی 16

آزمایشگاه جانورشناسی

استاد حسن پور

دوشنبه

سه شنبه

آزمایشگاه گیاهشناسی

استاد آزادبخت

گیاهشناسی

استاد آزادبخت

از ساعت 12 الی 15

اندیشه1

استاد شریعت نژاد

چهارشنبه

پنجشنبه

بیوشیمی متابولیسم

استاد خنکدار

از ساعت 10 الی 13

آزمایشگاه بیوشیمی متابولیسم

استاد خنکدار

از ساعت 13 الی 16

جمعه

 

 


 

 

 

کارشناسی زیست سلولی مولکولی ورودی 951

8 الی 10

10 الی 12

13 الی 15

15 الی 17

17 الی 19

شنبه

آمار زیستی

استاد افضلی

( یک هفته درمیان )

آمار زیستی

استاد افضلی

( یک هفته درمیان )

یکشنبه

زیست سلولی مولکولی

استاد خوشروز

از ساعت 13 الی 16

زیست میکروبی

استاد اسلامی فر

از ساعت 16 الی 19

دوشنبه

فیزیولوژی گیاهی

استاد گرامی

از ساعت 8 الی 11

آزمایشگاه فیزیولوژیِ گیاهی

استاد گرامی

از ساعت 11 الی 14

بوم شناسی

استاد تمرتاش

از ساعت 15.30 الی 18.30

سه شنبه

تفسیر

استاد پاک

از ساعت 14 الی 15.30

چهارشنبه

پنجشنبه

آزمایشگاه زیست سلولی مولکولی

استاد خوشروز

آزمایشگاه زیست سلولی مولکولی

استاد خوشروز

آزمایشگاه زیست میکروبی

استاد اسلامی فر

آزمایشگاه زیست میکروبی

استاد اسلامی فر

جمعه

 

 


 

 

 

کارشناسی زیست سلولی مولکولی ورودی 941

8 الی 10

10 الی 12

13 الی 15

15 الی 17

17 الی 19

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

تکامل

استاد خدادادی

ژنتیک2

استاد مؤمنی

بیوفیزیک

استاد سیفی

از ساعت 14 الی 16

ویروس شناسی

استاد موسوی

از ساعت 16 الی 18

سه شنبه

مبانی سلولی رشد و نمو

استاد محمدپور

چهارشنبه

پنجشنبه

بافت شناسی

استاد شکری

آزمایشگاه بافت شناسی

استاد حیدری

جمعه

 

 


 

 ویرایش 1396/12/09

 

کارشناسی زیست سلولی مولکولی ورودی 931

8 الی 10

10 الی 12

13 الی 15

15 الی 17

17 الی 19

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

زیست مولکولی پیشرفته

استاد محمدپور

از ساعت 11

اخلاق

استاد موحد

از ساعت 12 الی 14

دانش خانواده

از ساعت 15.30 الی 17.30

چهارشنبه

بیوانفورماتیک

استاد یونسی

اندیشه2

استاد فیضی

زیست پرتوی

استاد سیفی

از ساعت 14 الی 16

 

پنجشنبه

جمعه