اخبار موسسه آموزش عالی سنا - کد خبر : 861 مورخ:[1397-07-18 15:18:01]

»
»کارت دانشجویی المثنی

دانشجویان ورودی ماقبل سال 1397 که کارت دانشجویی برای آنان صادر نشده و یا کارت دانشجویی خود را گم کرده اند از روز شنبه 21 مهر الی چهارشنبه 25 مهر 1397 به آقای رشیدی مراجعه نمایند.

ضمناً کارت دانشجویی دانشجویان ورودی جدید مؤسسه بزودی چاپ خواهد شد و نیاز به مراجعه نمی باشد.