اخبار موسسه آموزش عالی سنا - کد خبر : 885 مورخ:[1398-10-08 14:53:01]

»
»قابل توجه کلیه دانشجویان مقاطع کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد مؤسسه

دانشجویانی که تا کنون اصل مدارک مقطع قبلی خود را تحویل نداده اند ، تا روز سه شنبه 20 اسفند 1398 فرصت دارند نسبت به تحویل آن به واحد آموزش اقدام نمایند.