اخبار موسسه آموزش عالی سنا - کد خبر : 787 مورخ:[1395-07-14 16:42:01]

»
»قابل توجه دانشجویان گرایش های مختلف زیست شناسی

با توجه به تغییر پیش نیاز درس بافت شناسی از زیست سلولی و مولکولی به پیش نیازی زیست سلولی و همنیاز شدن با زیست مولکولی ، دانشجویان علوم پایه می توانند درصورت  تقاضا ، نسبت به اخذ واحد مذکور ، روز شنبه 17 مهر 1395 به واحد آموزش مؤسسه مراجعه نمایند.