اخبار موسسه آموزش عالی سنا - کد خبر : 872 مورخ:[1398-02-24 12:42:01]

»
»دریافت کارت ورود به جلسه امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 98-97

دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد از روز پنجشنبه 26 اردیبهشت و دانشجویان سایر مقاطع از روز شنبه 28 اردیبهشت 1398 جهت دریافت کارت ورود به جلسه امتحانات پایان ترم نیمسال دوم سال تحصیلی 98-97 به امور مالی مؤسسه مراجعه نمایند.

(تاریخ درج خبر 1398/02/24 )