اخبار موسسه آموزش عالی سنا - کد خبر : 872 مورخ:[1398-02-24 12:42:01]

»
»دریافت کارت ورود به جلسه امتحانات نیمسال تابستان سال تحصیلی 98-97

دانشجویان دارای واحد در نیمسال تابستان 1398از روز شنبه 12 مرداد 1398 جهت دریافت کارت ورود به جلسه امتحانات پایان ترم نیمسال تابستان سال تحصیلی 98-97 به امور مالی مؤسسه مراجعه نمایند.

(تاریخ درج خبر 1398/05/09)