اخبار موسسه آموزش عالی سنا - کد خبر : 860 مورخ:[1397-07-08 13:31:01]

»
»تاریخ گروهبندی آزمایشگاه ها ( ویرایش 1397/07/19 )

جهت گروهبندی آزمایشگاه ها از روز شنبه 21 مهر 1397 ساعت 12 به آقای رنجبر مراجعه نمایید.

ضمناً کلیه آزمایشگاه ها پس از گروهبندی تشکیل خواهد شد.