اخبار موسسه آموزش عالی سنا - کد خبر : 828 مورخ:[1396-11-01 15:34:01]

»
»تاریخ امتحان پایان ترم درس ژنتیک مولکولی ورودی تکمیل ظرفیت رشته کارشناسی ارشد ژنتیک

امتحان پایان ترم درس ژنتیک مولکولی ورودی تکمیل ظرفیت رشته کارشناسی ارشد ژنتیک روز چهارشنبه 11 بهمن 1396 ساعت 10 صبح برگزار می گردد.( تاریخ درج خبر 1396/11/01)