اخبار موسسه آموزش عالی سنا - کد خبر : 866 مورخ:[1397-10-11 09:54:01]

»
»اسامی حذف شدگان به علت غیبت کلاسی بیش از حد مجاز ویرایش ( 1398/03/19 )

برای دیدن لیست بر روی تیتر خبر کلیک نمایید.

چاپ این صفحه
استاد درس
دانشجو
کریمپور
زبان عمومی مریم امیرخانلو
کریمپور زبان عمومی علی برادران
کریمپور زبان عمومی علیرضا جعفری
کریمپور زبان عمومی رقیه ذبیحی
کریمپور زبان عمومی محمد ربانی
کریمپور زبان عمومی سکینه قدمی
مسعود آزادبخت مبانی گیاهشناسی رومینا کاتوزیان
مسعود آزادبخت مبانی گیاهشناسی میلاد نظری ساسی کلامی
مسعود آزادبخت گیاهشناسی2 مهرشاد ابراهیمی تیرکلائی
محمدپور آزمایشگاه ژنتیک2 مهدی عزیزی تزنگی
گرامی مبانی فیزیولوژِی گیاهی مجتبی محبوبی
گرامی مبانی فیزیولوژِی گیاهی نسترن قنبری
گرامی مبانی فیزیولوژِی گیاهی المیرا رحمن صفت
گرامی کشت سلول مهدیس عمادیان
گرامی مبانی زیست علی باقرپور باقی
گرامی مبانی زیست عباس خلیلی
زرین کمر فیزیک 1 مهدی سیفی
زرین کمر فیزیک 1 نگار باقریان
زرین کمر فیزیک 1 رومینا کاتوزیان
زرین کمر فیزیک 1 سپیده مردی
قنبری شیمی1 زهرا هادیان آبکسری
قنبری شیمی1 محمد ربانی
قنبری شیمی1 رومینا کاتوزیان
 حسین پور
 آناتومی  شهریار عبدالهی
 افضلی  آمار زیستی  سید علیرضا جعفری
 افضلی  آمار حیاتی  مریم گرائلی خرمائی
 افضلی  ریاضی مهشید زارعی حسین آبادی
 افضلی  ریاضی  علی کول
 علیزاده  شیمی آلی 1  سیده حدیث تبارحسین
 علیزاده  شیمی آلی 1  فاطمه جعفری ساروی
 علیزاده  شیمی آلی 1  مهشید زارعی حسین آبادی
 علیزاده  شیمی آلی 1  مانا کیانی
 علیزاده  شیمی آلی 1  سپیده مردی
 علیزاده  شیمی آلی 1  پریسا میربلوک
 علیزاده  شیمی آلی 1  مهنا چرب دست
 علیزاده  شیمی آلی 1  مهدی خالق دوست
 علیزاده  شیمی آلی 2  سید امیرحسین هادیان
محمودپور
 روانشناسی اجتماعی  مریم امیرخانلو