اخبار موسسه آموزش عالی سنا - کد خبر : 866 مورخ:[1397-10-11 09:54:01]

»
»اسامی حذف شدگان به علت غیبت کلاسی بیش از حد مجاز ( 1397/10/11 )

برای دیدن لیست بر روی تیتر خبر کلیک نمایید.

چاپ این صفحه
استاد درس
دانشجو
گرامی فیزیولوژی گیاهی صدف احسانی
گرامی فیزیولوژی گیاهی زهرا ولی
گرامی فیزیولوژی گیاهی مهدیس عمادیان
گرامی فیزیولوژی گیاهی رقیه البرزی
گرامی أزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی صدف احسانی
گرامی أزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی زهرا ولی
گرامی أزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی سحر وفائی نژاد
گرامی أزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی مهدیس طهماسبی
گرامی أزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی مهدیس عمادیان
گرامی أزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی فاطمه ثنائی پور
گرامی کشت سلول امیرحسین نجارتبار
گرامی کشت سلول احسان صلبی
گرامی کشت سلول فاطمه بادان فیروز
زرین کمر فیزیک سحر وفائی نژاد
زرین کمر فیزیک محمد تازیکی
زرین کمر فیزیک هانیه شریفی
زرین کمر فیزیک مانا کیانی
زرین کمر فیزیک رومینا کاتوزیان
زرین کمر فیزیک علیرضا جعفری
زرین کمر فیزیک آتنا عامری
زرین کمر فیزیک کیوان کریمی
زرین کمر فیزیک فائزه کشاورز
زرین کمر فیزیک محنا چرب دست
زرین کمر فیزیک فاطمه باقریان
زرین کمر فیزیک امیررضا داداشی
زرین کمر آزمایشگاه فیزیک کیوان کریمی
زرین کمر آزمایشگاه فیزیک محنا چرب دست
شکرزاده مشاوره و راهنمایی سیده فاطمه اسماعیلی مرمتی
شکرزاده مشاوره و راهنمایی نرگس باقریان
سمنانی نژاد فیزیک 2 فرهنگ طالبی
سمنانی نژاد آزمایشگاه فیزیک 2 سالار مهمان نواز
سمنانی نژاد آزمایشگاه فیزیک 2 حسین سنمبری
کریمپور زبان عمومی فاطمه باقریان
کریمپور زبان عمومی کوشا حسینی
کریمپور زبان عمومی مبینا خانه زاد
کریمپور زبان عمومی نرگس قدبنان
کریمپور زبان عمومی شکوفه کیاسود
کریمپور زبان عمومی فاطمه خادم لو
کریمپور زبان عمومی امیررضا داداشی
کریمپور زبان عمومی مهدی صدیقی
کریمپور زبان عمومی شهریار عبداللهی
کریمپور زبان عمومی مائده عمادیان
کریمپور زبان عمومی نفیسه عباسی
کریمپور متون زیست نگار زاهدی
کریمپور متون زیست نسیم صفوی
کریمپور متون زیست الهه نظری
کریمپور متون زیست صدف احسانی
افضلی ریاضی زهرا ایمانیان
افضلی ریاضی محمد تازیکی
افضلی ریاضی پریسا پیری
افضلی ریاضی هانیه شریفی
افضلی ریاضی علیرضا جعفری
افضلی ریاضی آتنا عامری
افضلی ریاضی فائزه کشاورز
افضلی آمار سیده ساجده موسوی
افضلی آمار علیرضا جعفری
فلاح نژاد فارسی سیده فاطمه اسماعیلی مرمتی
فلاح نژاد فارسی سروش اولادزاده عباس آبادی
فلاح نژاد فارسی نرگس باقریان
فلاح نژاد فارسی مریم خاوری
فلاح نژاد فارسی یاسمن سلیمانی
فلاح نژاد فارسی هانیه شریفی
فلاح نژاد فارسی زهرا قنبری
فلاح نژاد فارسی مانا کیانی
فلاح نژاد فارسی پریسا ترابی
فلاح نژاد فارسی شمیمه جاقوری
فلاح نژاد فارسی آتنا عامری
فلاح نژاد فارسی فاطمه مهرابی
فلاح نژاد فارسی سید عرفان هاشمی