اخبار موسسه آموزش عالی سنا - کد خبر : 883 مورخ:[1398-09-11 12:02:01]

»
»ازدواج دانشجویی

دانشجویان متقاضی ثبت نام در جشن ازدواج دانشجویی تا تاریخ 30 آذر 1398 به لینک https://ezdevaj.nahad.ir/98 مراجعه نمایند.