شماره حساب جهت صدور دانشنامه و تاییدیه تحصیلی : - کد صفحه : 159

بازگشت به نامه شماره 4/95871 مورخ 1395/06/02 سازمان امور دانشجویان و همچنین نامه شماره 32/43195/ص95 مورخ 1395/06/16 دانشگاه مازندران ؛ دانشگاه منتخب استانی ؛ کلیه دانشجویان فارغ التحصیل تمامی مقاطع در زمان تسویه حساب با مؤسسه و اخذ مدرک ، ملزم به رعایت و انجام موارد ذیل می باشند:
 
فارغ التحصیلان مقاطع کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته مؤسسه میبایست 2 فیش با مبلغ 200000 ریال به شماره حساب های مندرج در ذیل جهت صدور دانشنامه  واریز نمایند :
 
200000 ریال به شماره حساب : 2177395040001  بانک ملی ایران به نام دانشگاه مازندران-تمرکز درآمد اختصاصی فروش نشریات

200000 ریال به شماره حساب : 0900140088 بانک تجارت                                                به نام      موسسه آموزش عالی سنا
 
و در صورت درخواست تاییدیه تحصیلی نیز حسب مورد 200000 ریال به شماره حساب : 2177395040001  بانک ملی ایران به نام دانشگاه مازندران - تمرکز درآمد اختصاصی فروش نشریات

 

 

فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی ارشد

جهت صدور دانشنامه :
 
300000 ریال به شماره حساب : 2177395040001  بانک ملی ایران به نام بانک ملی شعبه مرکزی بابلسر به نام حساب درآمدهای اختصاصی دانشگاه مازندران

200000 ریال به شماره حساب : 0900140088 بانک تجارت                                                                                     به نام      موسسه آموزش عالی سنا

 

و در صورت درخواست تاییدیه تحصیلی نیز حسب مورد 300000 ریال به شماره حساب : 2177395040001  بانک ملی ایران به نام شعبه مرکزی بابلسر به نام حساب درآمدهای اختصاصی دانشگاه مازندران

 

دانلود نامه شماره 32/43195/ص95 مورخ 1395/06/16