شماره حساب جهت صدور دانشنامه و تاییدیه تحصیلی : ( ویرایش 1397/07/24 ) - کد صفحه : 159

بازگشت به نامه شماره 4/95871 مورخ 1395/06/02 سازمان امور دانشجویان و همچنین نامه شماره 32/13563/ص97 مورخ 1397/02/30 دانشگاه مازندران ؛ دانشگاه منتخب استانی ؛ کلیه دانشجویان فارغ التحصیل تمامی مقاطع در زمان تسویه حساب با مؤسسه و اخذ مدرک ، ملزم به رعایت و انجام موارد ذیل می باشند:
 
فارغ التحصیلان مقاطع کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته مؤسسه میبایست 2 فیش با مبالغ زیر به شماره حساب های مندرج در ذیل جهت صدور دانشنامه  واریز نمایند :


230000 ریال به شماره حساب شبا : 
 


200000 ریال به شماره حساب : 0900140088 بانک تجارت                                                به نام      موسسه آموزش عالی سنا
 

و همچنین در صورت درخواست تاییدیه تحصیلی نیز بر حسب مورد 230000 ریال به شماره حساب شبا :
 
  

فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی ارشد

جهت صدور دانشنامه :300000 ریال به شماره حساب شبا : 

 


200000 ریال به شماره حساب : 0900140088 بانک تجارت                                                                                     به نام      موسسه آموزش عالی سنا


و در صورت درخواست تاییدیه تحصیلی نیز حسب مورد 300000 ریال به شماره حساب شبا : 

 


 

دانلود نامه شماره 32/13563/ص97 مورخ 1397/02/30