راهنماي پذيرفته شدگان - کد صفحه : 149

                                            

وزارت علوم، تحقيقات و فناوري           

مـؤسـسـه آمـوزش عـالـي غيـردولتـي-غيـرانتـفـاعي

                             ســنـا

«بسمه تعالي»

 

راهنماي پذيرفته شدگان

 

 ضمن آرزوي توفيق الهي براي شما عزيزان- مؤسسه آموزش عالي غير دولتي- غير انتفاعي سنا توجه شما را به نكات مشروح ذيل جلب مي نمايد.

 1.    در ابتداي هر نيمسال پذيرفته شدگان ملزم به پرداخت شهريه تحصيلي مصوب وزارت علوم مي باشند و شهريه بايد  از طريق بانك به حسابي كه مؤسسه اعلام مي نمايد  واريز وفيش پرداختي جهت انجام ثبت نام به واحد مالي ارائه گردد. ضمناً شهريه هاي پرداختي به هيچ عنوان قابل استرداد      نمي باشد.

 2 .   دانشجو موظف به رعايت كليه مقررات و ضوابط مؤسسه مي باشد و در صورت تخلف طبق مقررات با وي رفتار خواهد شد.

 3.  پذيرفته شدگان نبايد از نظرنظام وظيفه عمومي و ساير قوانين و ضوابط جاري كشور منع قانوني داشته باشد.

 4.  دانشجو لازم است دقيقا" طبق برنامه درسي در تاريخها و ساعات مقرر كه توسط مؤسسه آموزش عالي  سنا  اعلام مي شود دركلاس و جلسه امتحان حضور يابد.

 5.  آئين نامه ها،  مقررات، بخشنامه ها و پيام هاي مؤسسه آموزش عالي سنا از طريق آگهي در سايت يا تابلوي اعلانات مؤسسه به اطلاع دانشجويان خواهد  رسيد. آگاهي از مقررات ، بخشنامه ها و پيام ها براي دانشجويان الزامي است و عدم اطلاع از آنها موجب سلب مسئوليت دانشجو نخواهد شد.

6.    ساعات تشكيل كلاس هاي  مؤسسه آموزش عالي سنا با توجه به امكانات آموزشي ممكن است در اوقات  صبح وعصرازساعت 8  صبح الي 19 عصر  تشكيل گردد.

7.    دانشجو موظف است در هر نيمسال، در زماني كه مؤسسه آموزش عالي سنا اعلام مي كند براي ادامه تحصيل و انتخاب واحد به اداره آموزش مراجعه كند. عدم مراجعه دانشجو براي نام نويسي بدون اطلاع و عذر موجه در يك نيمسال به منزله انصراف از تحصيل يا تقاضاي مرخصي اوست، و حق انتخاب واحد را در آن نيمسال ندارد،  ولي آن نيمسال جزو مدت مجاز تحصيل وي محسوب مي شود.

8.      هر سال تحصيلي مركب از دو نيمسال  و در صورت نياز يك دوره تابستاني است و هر نيمسال شامل 17 هفته مي باشد.

9.  هر دانشجو مي تواند در هر نيمسال حداقل 12 و حداكثر 20 واحد درسي انتخاب كند.

10. اگر دانشجويي در يك نيمسال ميانگين كل نمراتش حداقل 17 باشد مي تواند با نظر مؤسسه آموزش عالي سنا  در نيمسال بعد  حداكثر 24 واحد درسي انتخاب كند.

11. تعداد واحدهاي انتخابي در دوره تابستاني حداكثر 6 واحد درسي است.

12. حداكثر مدت مجاز در دوره هاي كارداني و كارشناسي نا پيوسته  3 سال(6 ترم) مي باشد.

13.تعداد جلسات غيبت دانشجو در هر درس نبايد از4 / 17 مجموعتعداد جلسات آن درس تجاوز كند. در غير اينصورت نمره دانشجو در آن درس صفر محسوب مي شود.

14. غيبت غير موجه در امتحان هر درس به منزله گرفتن نمره صفر در امتحان آن درس است و غيبت موجه در امتحان هر درس موجب حذف آن درس مي گردد.

15. دانشجو مي تواند در هر نيمسال تحصيلي ، فقط در مهلتي كمتر از دو هفته ،   پس از شروع نيمسال تحصيلي دو درس  ديگر انتخاب يا دو درس انتخابي خود را حذف و يا دو درس انتخابي خود را با دو درس ديگر جابجا نمايد. مشروط بر آنكه تعداد واحدهاي انتخابي وي از حد مقرر تجاوز نكند.

16.  حداقل نمره قبولي در هر درس 10 است.

17. ميانگين نمرات دانشجو در هيچ نيمسال تحصيلي نبايد كمتر از 12 باشد. در غير اينصورت نام نويسي دانشجو در نيمسال بعد به صورت مشروط خواهد بود.  

18. دانشجويي كه به صورت مشروط نام نويسي مي كند حق انتخاب بيش از   14 واحد درسي(به جز نيمسال آخر تحصيل) را ندارد.

 

 تذكر مهم:

نگهداري و حفاظت از كارت دانشجويي يكي  از وظايف حساس دانشجو بوده و مفقود شدن آن براي اين مؤسسه  و دانشجو اشكالات فراواني فراهم مي نمايد. علي الخصوص كارت دانشجويي برادران كه طبق دستور العمل نظام وظيفه عمومي كارت معافيت تحصيلي آنان محسوب مي شود.

  رشته های مؤسسه عبارتند از :

 

کاردانی آموزش زبان انگلیسی

آبخیزداری

مهندسی صنایع غذایی

مهندسی گیاهپزشکی

مهندسی محیط زیست

 کاردانی گیاهان دارویی

کارشناسی گیاهان دارویی

 تکنولوژی تولیدات گیاهی

رشته مهندسی باغبانی

رشته زیست شناسی علوم گیاهی

مهندسی اقتصاد کشاورزی

مهندسی آبیاری

امور زراعی

امور باغی