دانشجویان دارای واحد پیش نیاز - کد صفحه : 172

 

لیست دانشجویان ورودی 971  که واحد پیش نیاز دارند :

ردیف نام و نام خانوادگی دروس پیش نیاز
1 مناجاتی - حسین طراحی کاشت ( 2واحد ) + باغبانی (3 واحد )
2 عباسی - هانیه طراحی کاشت ( 2واحد ) + باغبانی (3 واحد )
3 راه دار - مسعود طراحی کاشت ( 2واحد ) + باغبانی (3 واحد )
4 زاهدی - آرش طراحی کاشت ( 2واحد ) + باغبانی (3 واحد )
5 فلاح - رضا شناخت ( 3 واحد )
6 جوزاک - مهدی شناخت ( 3 واحد )
7 رمضانپور ولشکلایی - فاطمه شناخت ( 3 واحد )
8 قربانی سرکتی - مسعود شناخت ( 3 واحد )
9 درخوش - معصومه شناخت ( 3 واحد )
10 حسنی صاحبی - محمد حشره شناسی و دفع آفات ( 3 واحد ) + قارچ شناسی و بیماری ها ( 3 واحد )
11 کرد پنبه چوله - مجتبی حشره شناسی و دفع آفات ( 3 واحد ) + قارچ شناسی و بیماری ها ( 3 واحد )
12 نونهال خوشروئی - اشکان حشره شناسی و دفع آفات ( 3 واحد ) + قارچ شناسی و بیماری ها ( 3 واحد )
13 مدانلو - علی حشره شناسی و دفع آفات ( 3 واحد ) + قارچ شناسی و بیماری ها ( 3 واحد )
14 راه نورد - آسیه شناخت ( 3 واحد ) + استحصال ( 2 واحد )
15 جهانگیری حسین آبادی - حر آبیاری ( 3 واحد )
16 حسینی - سیدسجاد آبیاری ( 3 واحد )
17 رمدانی - ندا آمار زیستی ( 2 واحد ) به دلیل نداشتن ریزنمرات
18 گوهری راد - پرستو آمار زیستی ( 2 واحد ) به دلیل نداشتن ریزنمرات
19 طاهری تاری - سید ابوالفضل ژنتیک ( 3 واحد ) + آمار زیستی ( 2 واحد ) + زیست سلولی مولکولی ( 3 واحد )
20 قاسم زاده بجندی - سولماز ژنتیک ( 3 واحد ) + آمار زیستی ( 2 واحد ) + زیست سلولی مولکولی ( 3 واحد )
21 موسوی کیاسری - سیده صغری ژنتیک ( 3 واحد ) + آمار زیستی ( 2 واحد ) + زیست سلولی مولکولی ( 3 واحد )
22 بریمانی - آرمین ژنتیک ( 3 واحد ) + آمار زیستی ( 2 واحد ) + زیست سلولی مولکولی ( 3 واحد )
23 رمضانی - فاطمه ژنتیک ( 3 واحد ) + آمار زیستی ( 2 واحد ) + زیست سلولی مولکولی ( 3 واحد )
     

 

 

 

لیست دانشجویان ورودی 961  که واحد پیش نیاز دارند :

 

ردیف نام_و_نام_خانوادگي دروس پیش نیاز
1 رمضانی خردونی-ربابه شناخت گیاهان
2 باقرپور-ساسان شناخت گیاهان
3 کریمی سورکی-رویا شناخت گیاهان
4 غلامی سامان-عزیزاله شناخت گیاهان
5 بدیهی نجف آبادی-لیلا شناخت گیاهان
6 ترکمند-سمیرا شناخت گیاهان
7 رمضان نسب-مهدی شناخت گیاهان
8 گل-امید شناخت گیاهان
9 درویشی-سیده معصومه بیوتکنولوژی + اصلاح
10 ابراهیمی-محدثه بیوتکنولوژی + اصلاح
11 قاسم بیگی-ثریا بیوتکنولوژی
12 آزادیان-شیرین بیوتکنولوژی + اصلاح
13 کاشی ساسی-محمد بیوتکنولوژی
14 بلادی-سید محمدهادی طراحی کاشت + باغبانی
15  جلیلی سالک-معصومه  حشره شناسی + قارچ شناسی

لیست دانشجویان ورودی952 که واحد پیش نیاز دارند :

ردیف نام_و_نام_خانوادگي دروس پیش نیاز
1 ویشتاسب جعفرزاده شناخت گیاهان
2 فرانک ربیعی کالمرزی ژنتیک+زیست سلولی مولکولی+آمار زیستی
3 بهرام باقری میکروبیولوژی+زیست مولکولی
4 زهرا قدیمی میکروبیولوژی
5 شهرام بخشی طراحی کاشت
6 اکبر راستیان اردستانی طراحی کاشت
7 علیرضا اسدی سواسری طراحی کاشت
8 راحیل نظری شناخت گیاهان
9 زهره مجلسی شناخت گیاهان
10 فائزه علی زمان آبادی شناخت گیاهان
11 سیده فاطمه قادری شناخت گیاهان

 لیست دانشجویان ورودی951 که واحد پیش نیاز دارند :( ویرایش 1395/09/22 )

ردیف نام_و_نام_خانوادگي رشته در حال تحصیل مدرک_تحصيلي قبلی واحد پیش نیاز
1 حمودي-توفيق مهندسي کشاورزي - علوم باغباني کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر شناخت گیاهان
2 اندرزا-سيده معصومه مهندسي کشاورزي - علوم باغباني زراعت و اصلاح نباتات شناخت گیاهان
3 شعباني پاردكلايي-عاطفه مهندسي کشاورزي - علوم باغباني مهندسی کشاورزی-علوم باغبانی شناخت گیاهان
4 اولاري-اميرحسين مهندسي کشاورزي - علوم باغباني مهندسی تولیدات گیاهی-باغبانی شناخت گیاهان
5 نصيري مرمتي-فردوس مهندسي کشاورزي - علوم باغباني مهندسی کشاورزی-زراعت و اصلاح نباتات شناخت گیاهان
6 باندري پرچستاني-مصطفي مهندسي کشاورزي - علوم باغباني مهندسی تولیدات گیاهی-باغبانی شناخت گیاهان
7 ابوالمعالي-محمدعلي مهندسي کشاورزي - علوم باغباني نامشخص شناخت گیاهان
8 طالب زاده-ركسانا مهندسي فضاي سبز - گياهان زينتي منظر مهندسی منابع طبیعی-محیط زیست طراحی کاشت + باغبانی
9 ذبيحي-سحر مهندسي فضاي سبز - گياهان زينتي منظر مهندسی کشاورزی-علوم باغبانی طراحی کاشت + باغبانی
10 رضايي اوريمي-سعيده مهندسي فضاي سبز - گياهان زينتي منظر مهندسی فضای سبز طراحی کاشت + باغبانی
11 محمدي-مهدي مهندسي فضاي سبز - گياهان زينتي منظر مهندسی فناوری باغبانی-گل و گیاهان زینتی طراحی کاشت + باغبانی
12 پناهي-عبدالناصر مهندسي فضاي سبز - گياهان زينتي منظر مهندسی کشاورزی-خاکشناسی طراحی کاشت + باغبانی
13 زماني نژاد-عليرضا مهندسي فضاي سبز - گياهان زينتي منظر نامشخص طراحی کاشت + باغبانی
14 باقري-ابوالقاسم مهندسي فضاي سبز - گياهان زينتي منظر مهندسی علوم کشاورزی طراحی کاشت + باغبانی
15 غفاري-مسعود مهندسي فضاي سبز - گياهان زينتي منظر مهندسی کشاورزی-تولیدات گیاهی طراحی کاشت + باغبانی
16 اذري نژاديان-طيبه بيوتکنولوژي کشاورزي پرستاری و مامایی بیوتکنولوژی + اصلاح
17 رحيمي بصرا-غلامرضا بيوتکنولوژي کشاورزي نامشخص بیوتکنولوژی + اصلاح
18 رحمتيان-پريسا بيوتکنولوژي کشاورزي مهندسی علوم کشاورزی بیوتکنولوژی + اصلاح
19 رحماني املي-پريسا بيوتکنولوژي کشاورزي مهندسی کشاورزی-علوم و صنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی بیوتکنولوژی + اصلاح
20 عليزاده كهريز-مهدي بيوتکنولوژي کشاورزي مهندسی کشاورزی-زراعت و اصلاح نباتات بیوتکنولوژی + اصلاح
21 اصغري-ساراسادات بيوتکنولوژي کشاورزي نامشخص بیوتکنولوژی + اصلاح
22 محبوب سيف كتي-سحر زيست شناسي - ژنتيک نامشخص ژنتیک + سلولی مولکولی
23 نعيمي-بيتا زيست شناسي - ژنتيک زیست شناسی علوم سلولی مولکولی-ژنتیک ژنتیک + سلولی مولکولی + آمار
24 كاظمي-ازاده زيست شناسي - ژنتيک زیست شناسی سلولی مولکولی-ژنتیک ژنتیک + سلولی مولکولی + آمار
25 زارعي-بهرام زيست شناسي - ژنتيک دبیری زیست شناسی ژنتیک + سلولی مولکولی + آمار
26 حسنپور-جاويد زيست شناسي - ژنتيک نامشخص ژنتیک + سلولی مولکولی + آمار
27 اسلامي-ازاده زيست شناسي - ژنتيک زیست شناسی-علوم جانوری ژنتیک + سلولی مولکولی + آمار
28 شيخ پور-نيلوفر زيست شناسي - ژنتيک مهندسی کشاورزی-گیاه پزشکی آمار
29 فخري-ماريا زيست فناوري ميکروبي زیست شناسی سلولی مولکولی-میکروبیولوژی میکروبیولوژی + زیست مولکولی
30 شاه نظری-جواد مهندسی آبیاری تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر آبیاری عمومی
31 شکری-زینب مهندسی تولیدات گیاهی-باغبانی گل و گیاهان زینتی باغبانی
32 ثانوی-سیداسماعیل مهندسی تولیدات گیاهی-باغبانی ساخت و تولید-ماشین ابزار گیاهشناسی + باغبانی
33 زمانی-سارا کارشناسی گیاهان دارویی تکنولوژی تولیدات گیاهان دارویی شناخت گیاهان دارویی
34 بیژنی-ابراهیم کارشناسی گیاهان دارویی تکنولوژی گیاهپزشکی حشره شناسی + قارچ شناسی
35 سیدی کلایی-سید جابر مهندسی کشاورزی-گیاهپزشکی   شناخت گیاهان دارویی + استحصال

لیست دانشجویان ورودی94 که واحد پیش نیاز دارند :

کارشناسی ارشد مهندسی فضای سبز

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی مقطع قبلی

دروس پیش نیاز

1

فرزاد خرسند

علوم اقتصادی

درختان و درختچه ها ازدیاد نباتات گل کاری

2

مهری رشیدی

صنایع چوب

درختان و درختچه ها ازدیاد نباتات گل کاری

3

زهرا لطفی

مهندسی مدیریت و آبادانی روستاها

درختان و درختچه ها ازدیاد نباتات گل کاری

*** کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی فضای سبز نیاز به گذراندن درس طراحی کاشت مقدماتی دارند .

زیست شناسی

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی مقطع قبلی

دروس پیش نیاز

1

سیده آزاده ابطحی

مترجمی زبان انگلیسی

مبانی زیست ژنتیک زیست سلولی مولکولی

2

رضا نیکبخت

علوم تجربی

مبانی زیست

 

مهندسی تولیدات گیاهی - باغبانی

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی مقطع قبلی

دروس پیش نیاز

1

رضی کوهی

کارهای عمومی ساختمان

زراعت باغبانی - گیاهشناسی

 

کارشناسی تولید و بهره برداری از گیاهان داروئی و معطر

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی مقطع قبلی

دروس پیش نیاز

1

سیده زینب علی پور

مهندسی مدیریت و آبادانی روستاها

شناخت گیاهان داروئی

2

سیده مهر آسا صالحی

مهندسی مدیریت و آبادانی روستاها

شناخت گیاهان داروئی

3

حسین غلامی

گیاهپزشکی مدیریت تلفیقی

شناخت گیاهان داروئی

4

سیده سمیه کریمی

ترویج و آموزش کشاورزی

شناخت گیاهان داروئی

5

اشرف کشوری

روابط عمومی

شناخت گیاهان داروئی

6

بهاره حسن پور

مهندسی مدیریت و آبادانی روستاها

شناخت گیاهان داروئی

7

احمد عالیشاه

مرمت و احیاء بناهای تاریخی

شناخت گیاهان داروئی

8

مهدی قاسمیان

محیط زیست

شناخت گیاهان داروئی

9

محمد فرهادی

محیط زیست

شناخت گیاهان داروئی

10

سیده مصطفی مطهری نژاد

نرم افزار

شناخت گیاهان داروئی

11

صدیقه فاضل

زیست شناسی

شناخت گیاهان داروئی                      

 

 

لیست دانشجویان ورودی93 که واحد پیش نیاز دارند :

 

ردیف

نام ونام خانوادگی

رشته تحصیلی مقطع قبل

دروس پیشنیاز

1

احمدرضا بیرقیان

فضای سبز

ازدیاد نباتات(2)، گلکاری(2)(نیمسال اول94-93)،درختچه(2)،طراحی کاشت گیاهان(2)، اکولوژی(2)              

2

پیمان جاسمی نیا

فضای سبز

ازدیاد نباتات(2)(نیمسال اول94-93)

3

داود فتوحی

فضای سبز

ازدیاد نباتات(2)، گلکاری(2)(نیمسال اول94-93)،درختچه(2)،طراحی کاشت گیاهان(2)، اکولوژی(2)              

4

حمیدرضا ساریخانی

کتابداری

ازدیاد نباتات(2)، گلکاری(2)(نیمسال اول94-93)،درختچه(2)،طراحی کاشت گیاهان(2)، اکولوژی(2)              

5

آرمان درینی

باغبانی

ازدیاد نباتات(2)(نیمسال اول94-93)،طراحی کاشت(2)

6

زهرا کریمی

فضای سبز

ازدیاد نباتات(2)(نیمسال اول94-93)

7

سوگند علوی

فضای سبز

ازدیاد نباتات(2)، گلکاری(2)(نیمسال اول94-93)،درختچه(2)،طراحی کاشت گیاهان(2)، اکولوژی(2)              

8

فاطمه قاسمی

فضای سبز

ازدیاد نباتات(2)(نیمسال اول94-93)

9

نسرین رفیعی

فضای سبز

ازدیاد نباتات(2)، گلکاری(2)(نیمسال اول94-93)،درختچه(2)،طراحی کاشت گیاهان(2)، اکولوژی(2)              

 

 

 

 


 

*دانشجویانی که در مقطع قبل دروس پیشنیاز را گذرانده اند،جهت تطبیق « ارائه ریزنمرات »مقطع قبل الزامی میباشد.

***کلاس درس ازدیاد نباتات پنجشنبه ها ساعت17-13(هفته های زوج) در کلاس شماره 108برگزار میگردد.

       اولین جلسه کلاس پنجشنبه مورخ24/07/1393 میباشد.

***کلاس درس گلکاری چهارشنبه ها ساعت 10-8  در کلاس شماره 106 برگزار میگردد.

       اولین جلسه کلاس چهارشنبه مورخ 16/07/1393 میباشد.

 

 

 

 

 

ردیف

نام ونام خانوادگی

رشته تحصیلی مقطع قبل

دروس پیشنیاز

1

سمانه فیاضی

باغبانی

شناخت گیاهان دارویی-(3 واحد)

2

مهسا رودبارکی

باغبانی

شناخت گیاهان دارویی-(3واحد)

3

آزیتا صعودی ثانی

زیست شناسی-میکروب

شناخت گیاهان دارویی-(3واحد)

4

سعید احمدزاده

باغبانی

شناخت گیاهان دارویی-(3واحد)

5

فرانک اسمعیلی

مهندسی کشاورزی

شناخت گیاهان دارویی-(3واحد)

6

سمانه خداداد

باغبانی

شناخت گیاهان دارویی-(3واحد)

7

احسان مشایخی

باغبانی

شناخت گیاهان دارویی-(3واحد)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

*دانشجویانی که در مقطع قبل درس پیشنیاز را گذرانده اند،جهت تطبیق ارائه«ریزنمرات مقطع قبل» الزامی میباشد.

***کلاس درس «شناخت پیش» چهارشنبه ها ساعت 11.30 کلاس شماره 102 برگزار میشود.

       اولین جلسه کلاس چهارشنبه مورخ 16/07/1393 می باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


لیست دانشجویان ورودی92 که واحد پیش نیاز دارند :

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

واحد های پیشنیاز

ترم ارائه واحد

1

نسرین اصغری

کارشناسی ارشد فضای سبز

درختان و درختچه ها

نیمسال دوم 93-92

2

رامین میرزایی

کارشناسی ارشد فضای سبز

درختان و درختچه ها

نیمسال دوم 93-92

3

مریم حبیبی

کارشناسی ارشد فضای سبز

گلکاری

ازدیاد نباتات

نیمسال دوم 93-92

نیمسال اول 94-93

4

زهرا عابدی

کارشناسی ارشد فضای سبز

درختان و درختچه ها

نیمسال دوم 93-92

5

سیده مرضیه حسینی

کارشناسی ارشد فضای سبز

درختان و درختچه ها

نیمسال دوم 93-92

6

محمد معصومی

کارشناسی ارشد فضای سبز

درختان و درختچه ها

نیمسال دوم 93-92

7

مژگان شهدادنژاد

کارشناسی ارشد فضای سبز

درختان و درختچه ها

نیمسال دوم 93-92

8

فاطمه موسوی

کارشناسی ارشد فضای سبز

درختان و درختچه ها

نیمسال دوم 93-92

9

تقان دردی دولتی

کارشناسی ارشد فضای سبز

درختان و درختچه ها

نیمسال دوم 93-92

10

وجیهه عباسی

کارشناسی ارشد فضای سبز

درختان و درختچه ها

نیمسال دوم 93-92

11

فاطمه رضایی

کارشناسی ارشد فضای سبز

درختان و درختچه ها

نیمسال دوم 93-92

12

جلال الدین عبدلی

کارشناسی ارشد فضای سبز

درختان و درختچه ها

نیمسال دوم 93-92

13

پریسا اخلاقی

کارشناسی ارشد فضای سبز

درختان و درختچه ها

نیمسال دوم 93-92

14

شقایق درزی

کارشناسی ارشد فضای سبز

درختان و درختچه ها

نیمسال دوم 93-92

15

آتنا نوری

کارشناسی ارشد فضای سبز

درختان و درختچه ها

نیمسال دوم 93-92

16

پروا گلیارانی

کارشناسی ارشد فضای سبز

درختان و درختچه ها

نیمسال دوم 93-92

  عبدالله ایرانمهر
 
کارشناسی ارشد فضای سبز درختان و درختچه ها نیمسال دوم 93-92
  مرتضی برجی کارشناسی ارشد فضای سبز درختان و درختچه ها نیمسال دوم 93-92
  محمدرضا خدادادی کارشناسی ارشد فضای سبز درختان و درختچه ها نیمسال دوم 93-92
  فرزاد خلیلی کارشناسی ارشد فضای سبز درختان و درختچه ها نیمسال دوم 93-92
  محمد دریجانی کارشناسی ارشد فضای سبز درختان و درختچه ها نیمسال دوم 93-92
         

17

مهسا جهانیان

کارشناسی ارشد علوم باغبانی

شناخت

استحصال

نیمسال اول 93-92

نیمسال اول 94-93

18

پریسا عباسی

کارشناسی ارشد علوم باغبانی

شناخت

استحصال

نیمسال اول 93-92

نیمسال اول 94-93

19

ریحانه یوسفی

کارشناسی ارشد علوم باغبانی

شناخت

استحصال

نیمسال اول 93-92

نیمسال اول 94-93

20

رحیمه حسین پور

کارشناسی ارشد علوم باغبانی

شناخت

استحصال

نیمسال اول 93-92

نیمسال اول 94-93

21

زینب عابدینی

کارشناسی ارشد علوم باغبانی

شناخت

استحصال

نیمسال اول 93-92

نیمسال اول 94-93

22

مطهره میرزایی

کارشناسی ارشد علوم باغبانی

شناخت

استحصال

نیمسال اول 93-92

نیمسال اول 94-93

23

فاطمه مدانلو

کارشناسی ارشد علوم باغبانی

شناخت

استحصال

نیمسال اول 93-92

نیمسال اول 94-93

24

محمدرضا نوری

کارشناسی ارشد علوم باغبانی

شناخت

استحصال

نیمسال اول 93-92

نیمسال اول 94-93

25

فرشاد بتویی

کارشناسی ارشد علوم باغبانی

شناخت

استحصال

نیمسال اول 93-92

نیمسال اول 94-93

26

عادله جعفری

کارشناسی ارشد علوم باغبانی

شناخت

استحصال

نیمسال اول 93-92

نیمسال اول 94-93

27

بنت الهدی عبداللهی

کارشناسی ارشد علوم باغبانی

شناخت

استحصال

نیمسال اول 93-92

نیمسال اول 94-93

 28 مبارکه جهانی کارشناسی گیاهان دارویی  شناخت

استحصال

 نیمسال اول 93-92

نیمسال اول 94-93

 29 زهرا حاجی پور    کارشناسی گیاهان دارویی   شناخت

استحصال

زراعت

نیمسال اول 93-92

نیمسال اول 94-93

نیمسال اول 94-93

30 مائده صالحین کارشناسی گیاهان دارویی شناخت

استحصال

 نیمسال اول 93-92

نیمسال اول 94-93

31 افسانه جعفرپور کارشناسی گیاهان دارویی شناخت

استحصال

نیمسال اول 93-92

نیمسال اول 94-93 

32 صدیقه نوکنده مهندسی باغبانی

زراعت

باغبانی

گیاهشناسی

نیمسال اول 93-92

نیمسال دوم 93-92

نیمسال اول 94-93 

33 رضا آجرلو مهندسی باغبانی

زراعت

باغبانی

گیاهشناسی

نیمسال اول 93-92

نیمسال دوم 93-92

نیمسال اول 94-93 

34 محمد غلامزاده مهندسی صنایع غذایی میکروبیولوژی  
35 ندا عموزاد مهندسی صنایع غذایی میکروبیولوژی  
36 آمنه ساری مسکن مهندسی صنایع غذایی میکروبیولوژی  
37 فاطمه علیزاده مهندسی صنایع غذایی میکروبیولوژی  
38 سحر خلعتبری مهندسی صنایع غذایی میکروبیولوژی  

 


لیست دانشجویان ورودی 91 که واحد پیش نیاز دارند :

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

واحد های پیشنیاز

ترم ارائه واحد

1

سید نیما ربیعی

مهندسی آبیاری

آبیاری

ترم اول

2

هادی طائری

مهندسی آبیاری

آبیاری

ترم اول

3

رضا خادم رحیمی

مهندسی آبیاری

آبیاری

ترم اول

4

میثم محسنی

مهندسی آبیاری

آبیاری

ترم اول

5

محسن پورجرجندی

مهندسی آبیاری

آبیاری

ترم اول

6

موسی افراسیابی

مهندسی آبیاری

آبیاری

ترم اول

7

محمد علیشاهی

مهندسی آبیاری

آبیاری

ترم اول

8

سید حسین مهدوی

مهندسی باغبانی

گیاهشناسی+باغبانی+زراعت

ترم اول+ترم دوم+ ترم دوم

9

علیرضا کاظمی

مهندسی باغبانی

باغبانی

ترم دوم

10

میرناصر منافی

مهندسی باغبانی

گیاهشناسی+باغبانی+زراعت

ترم اول+ترم دوم+ ترم دوم

11

مجتبی شهابی

مهندسی باغبانی

باغبانی

ترم دوم

12

ولی ذبیحی

مهندسی باغبانی

باغبانی

ترم دوم

13

عباس عباسی

مهندسی باغبانی

باغبانی

ترم دوم

14

سید حامد عمادی

مهندسی باغبانی

باغبانی

ترم دوم

15

الهام جلیلی

مهندسی باغبانی

باغبانی

ترم دوم

16

الهه کریمی

کارشناسی گیاهان دارویی

استحصال + شناخت

ترم سوم + ترم دوم

17

اطهر محمدیان

کارشناسی گیاهان دارویی

استحصال + شناخت

ترم سوم + ترم دوم

18

مریم احمد نیری

کارشناسی گیاهان دارویی

استحصال + شناخت

ترم سوم + ترم دوم

19

معصومه دریواسی

کارشناسی گیاهان دارویی

استحصال + شناخت

ترم سوم + ترم دوم

20

محسن اندی

کارشناسی گیاهان دارویی

استحصال + شناخت

ترم سوم + ترم دوم

21

ایوب سالاری

کارشناسی گیاهان دارویی

استحصال + شناخت

ترم سوم + ترم دوم

22

سکینه حمیدی

کارشناسی گیاهان دارویی

استحصال + شناخت

ترم سوم + ترم دوم

23

مرتضی ذکریا زاده

مهندسی صنایع غذایی

میکروبیولوژی

ترم اول

24

محسن کریمی

مهندسی صنایع غذایی

میکروبیولوژی

ترم اول

25

علی اصغر پاکزاد

مهندسی صنایع غذایی

میکروبیولوژی

ترم اول

26

سحر محمدی

مهندسی صنایع غذایی

میکروبیولوژی

ترم اول

27

فاطمه علی زاده

مهندسی صنایع غذایی

میکروبیولوژی

ترم اول

28

فاطمه فیضی

مهندسی صنایع غذایی

میکروبیولوژی

ترم اول

29

مناسادات فلاح

کارشناسی ارشد علوم باغبانی

باغبانی عمومی

ترم دوم