دانشجویان دارای واحد پیش نیاز - کد صفحه : 172

 

 

لیست دانشجویان ورودی 981  که واحد پیش نیاز دارند :

 

ردیف

نام و نام خانوادگی دروس پیش نیاز
1 حسینی - سید عباس طراحی کاشت ( 2واحد ) + باغبانی (3 واحد )
2 نشان - مهشید طراحی کاشت ( 2واحد ) + باغبانی (3 واحد )
3 صیدی - جبار طراحی کاشت ( 2واحد ) + باغبانی (3 واحد )
4 نجفی امیری - صدیقه میکروبیولوژی ( 3 واحد ) + زیست مولکولی ( 2 واحد )
5 علیزاده - محمدمهدی شناخت ( 3 واحد )
6 آزادخواه - حسن شناخت ( 3 واحد )
7 برزگر - فاطمه زهرا شناخت ( 3 واحد )
8 خسروی - فاطمه شناخت ( 3 واحد )
9 رنجبر - یداله شناخت ( 3 واحد )
10 رستمکلائی - سیدحسین شناخت ( 3 واحد )
11 رمضانی - یوسف شناخت ( 3 واحد )

لیست دانشجویان ورودی 971  که واحد پیش نیاز دارند : ( ویرایش 1398/08/19 )

ردیف نام و نام خانوادگی دروس پیش نیاز
1 مناجاتی - حسین طراحی کاشت ( 2واحد ) + باغبانی (3 واحد )
2 عباسی - هانیه طراحی کاشت ( 2واحد ) + باغبانی (3 واحد )
3 راه دار - مسعود طراحی کاشت ( 2واحد ) + باغبانی (3 واحد )
4 زاهدی - آرش طراحی کاشت ( 2واحد ) + باغبانی (3 واحد )
5 فلاح - رضا شناخت ( 3 واحد )
6 رمضانپور ولشکلایی - فاطمه شناخت ( 3 واحد )
7 قربانی سرکتی - مسعود شناخت ( 3 واحد )
8 درخوش - معصومه شناخت ( 3 واحد )
9 حسنی صاحبی - محمد حشره شناسی و دفع آفات ( 3 واحد ) + قارچ شناسی و بیماری ها ( 3 واحد )
10 کرد پنبه چوله - مجتبی حشره شناسی و دفع آفات ( 3 واحد ) + قارچ شناسی و بیماری ها ( 3 واحد )
11 نونهال خوشروئی - اشکان حشره شناسی و دفع آفات ( 3 واحد ) + قارچ شناسی و بیماری ها ( 3 واحد )
12 مدانلو - علی حشره شناسی و دفع آفات ( 3 واحد ) + قارچ شناسی و بیماری ها ( 3 واحد )
13 راه نورد - آسیه شناخت ( 3 واحد ) + استحصال ( 2 واحد )
14 جهانگیری حسین آبادی - حر آبیاری ( 3 واحد )
15 حسینی - سیدسجاد آبیاری ( 3 واحد )
16 رمدانی - ندا آمار زیستی ( 2 واحد ) به دلیل نداشتن ریزنمرات
17 گوهری راد - پرستو آمار زیستی ( 2 واحد ) به دلیل نداشتن ریزنمرات
18 طاهری تاری - سید ابوالفضل ژنتیک ( 3 واحد ) + آمار زیستی ( 2 واحد ) + زیست سلولی مولکولی ( 3 واحد )
19 قاسم زاده بجندی - سولماز ژنتیک ( 3 واحد ) + آمار زیستی ( 2 واحد ) + زیست سلولی مولکولی ( 3 واحد )
20 موسوی کیاسری - سیده صغری ژنتیک ( 3 واحد ) + آمار زیستی ( 2 واحد ) + زیست سلولی مولکولی ( 3 واحد )
21 دنگسرکی - امین حشره شناسی و دفع آفات ( 3 واحد ) + قارچ شناسی و بیماری ها ( 3 واحد )
22 احمدجانی - میثم حشره شناسی و دفع آفات ( 3 واحد ) + قارچ شناسی و بیماری ها ( 3 واحد )
23 مریم اختر طالع مباحث اساسی در روانشناسی ( 2 واحد )
24 سحر موحدی مباحث اساسی در روانشناسی ( 2 واحد )
25 صغری والد ساروی مباحث اساسی در روانشناسی ( 2 واحد )
26 علی سعیدی نژاد مباحث اساسی در روانشناسی ( 2 واحد )
27 کلثوم سلیمانی مباحث اساسی در روانشناسی ( 2 واحد )
28 اکرم سیدخراسانی مباحث اساسی در روانشناسی ( 2 واحد )