تقویم آموزشی - کد صفحه : 140

 

تقویم آموزشی نیمسال اول

 سال تحصیلی 99-98

انتخاب واحد

26  الی 29 شهریور 1398

شروع کلاس ها

30 شهریور 1398

حذف و اضافه

15 الی 17 مهر 1398

حذف اضطراری شماره 1

از 2 آذر الی28 آذر 1398

پایان کلاس ها

12 دی 1398

شروع امتحانات

15 دی1398

پایان امتحانات

1 بهمن 1398