تقویم آموزشی - کد صفحه : 140

 

 

 

تقویم آموزشی نیمسال دوم

سال تحصیلی 9998

انتخاب واحد

12 الی 18 بهمن 1398

شروع کلاس ها

19 بهمن 1398

حذف و اضافه

28 الی 30 بهمن 1398

حذف اضطراری شماره 1

از 6 اردیبهشت الی 11 خرداد 1399

پایان کلاس ها

17 خرداد 1399

شروع امتحانات

18 خرداد 1399

پایان امتحانات

5 تیر 1399

 

 


تقویم آموزشی نیمسال اول

 سال تحصیلی 99-98

انتخاب واحد

26  الی 29 شهریور 1398

شروع کلاس ها

30 شهریور 1398

حذف و اضافه

15 الی 17 مهر 1398

حذف اضطراری شماره 1

از 2 آذر الی28 آذر 1398

پایان کلاس ها

12 دی 1398

شروع امتحانات

15 دی1398

پایان امتحانات

1 بهمن 1398