امور خوابگاه ها - کد صفحه : 161

موسسه برای دانشجویان خواهر ؛ خوابگاه خودگردان (در حد ظرفیت) تأمین خواهد نمود

برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن

01133033131 داخلی 5

خانم محمودپور

در ساعات اداری تماس حاصل فرمایید

 

                                                                           مقررات خوابگاه :

   خوابگاه محل زندگی،استراحت ودرس خواندن دانشجویان است.بدیهی است ایجادفضایی مناسب وآرام برای موفقیت تحصیلی دانشجویان محترم ازاهمیت بالایی برخوردار است.به منظورایجادشرایط رعایت مقررات ذیل برای کلیه ساکنین خوابگاه ضروری می باشد:

      

·              دانشجوموظف است اجاره خوابگاه را در هفته اول هر ماه واریز نماید.

·              درب ورودی خوابگاه راس ساعت 8 شب بسته می شود، دانشجو موظف است قبل از ساعت ذکر شده در خوابگاه حضور داشته باشد .

·              در صورتیکه دانشجو قصد عزیمت به منزل را داشته باشدلازم است موضوع را از یک شب قبل به ناظمه خوابگاه اطلاع داده و نام و تاریخ خروج خود را دردفتر حضور و غیاب یادداشت نماید.

·              غیبت درخوابگاه بدون هماهنگی مجاز نمی باشد.رفتن به مهمانی باهماهنگی خانواده واطلاع ناظمه وثبت  آدرس  و شماره تماس مکان مهمانی  مورد نظر در دفتر حضور و غیاب امکان پذیرمی باشد .

·              حتی الامکان ازآوردن مهمان به خوابگاه خودداری شود، درمواردضروری دانشجومی تواندباهماهنگی واطلاع ناظمه وبرای مدت حداکثر3 شب درماه مهمان داشته باشد.

·              قبل از ساعت 9 شب زباله ها را با حفظ حجاب بیرون در بگذارید .

·              ساعت 12 شب زمان خاموشی می باشد،دانشجوموظف است پس ازاین ساعت ازهرگونه اقدامی که مخل استراحت دیگران باشدخودداری نماید.

·              نظافت کلی خوابگاه یکباردرهفته توسط نیروی خدماتی انجام می شود بقیه روزها حفظ وانجام نظافت خوابگاه  به عهده دانشجویان می باشد .

·              دانشجوموظف است ازسروصدای اضافی وهرگونه اقدامی که باعث سلب آسایش دیگران ومزاحمت برای درس خواندن آنهاشود خودداری نماید.