اطلاع رسانی جلسات دفاع از پایان نامه : - کد صفحه : 179

دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد که از پایان نامه خود دفاع نموده اند ، قبل از هرگونه صحافی و تسویه حساب، جهت ثبت پایان نامه خود در سایت ایران داک به معاونت پژوهشی مؤسسه مراجعه نمایند.


مراحل دفاع از پروپوزال

1) فرم شماره (1)- فرم پذیرش دانشجو توسط استاد

2) فرم شماره (2)- فرم درخواست تصویب عنوان پایان نامه

3) فرم شماره (3)- فرم درخواست دفاع از پروپوزال که شامل:

الف) اعلام استاد راهنما مبنی بر آماده بودن دانشجو برای دفاع و درخواست تعیین جلسه دفاع

ب) برگزاری جلسه و رأی شورای پژوهشی و تایید پژوهش

ج) تایید استعلام irandoc- دانشجو می بایست موضوع خود را در دو مرحله ؛ 1) پیشینه پژوهش 2 ) پیشنهاد پروپوزال

در سامانه ایران داک ثبت نماید.

د) تایید کارشناس کتابخانه مبنی بر تکراری نبودن موضوع و ثبت نهایی ایران داک

ه) تایید معاونت پژوهشی و ثبت در پرونده

ویرایش 15 مهر 1396

جلسه دفاع پایان نامه دانشجوی کارشناسی ارشد رشته باغبانی - گیاهان دارویی روز شنبه 15 مهر 1396 ساعت 9.30 برگزار خواهد شد.

جلسه دفاع پایان نامه دانشجوی کارشناسی ارشد رشته باغبانی - گیاهان دارویی روز شنبه 15 مهر 1396 ساعت 12.15 برگزار خواهد شد.

جلسه دفاع پایان نامه دانشجوی کارشناسی ارشد رشته باغبانی - گیاهان دارویی روز شنبه 15 مهر 1396 ساعت 14 برگزار خواهد شد.

جلسه دفاع پایان نامه دانشجوی کارشناسی ارشد رشته باغبانی - گیاهان دارویی روز شنبه 15 مهر 1396 ساعت 15.30 برگزار خواهد شد.

جلسه دفاع پایان نامه دانشجوی کارشناسی ارشد رشته باغبانی - گیاهان دارویی روز شنبه 15 مهر 1396 ساعت 17.30 برگزار خواهد شد.

جلسه دفاع پایان نامه دانشجوی کارشناسی ارشد رشته باغبانی - گیاهان دارویی روز شنبه 15 مهر 1396 ساعت 18.30 برگزار خواهد شد.

 

جلسه دفاع پایان نامه دانشجوی کارشناسی ارشد رشته ژنتیک روز شنبه 15 مهر 1396 ساعت 16.30 برگزار خواهد شد.

 

جلسه دفاع پایان نامه دانشجوی کارشناسی ارشد رشته فضای سبز روز شنبه 15 مهر 1396 ساعت 15 برگزار خواهد شد.

جلسه دفاع پایان نامه دانشجوی کارشناسی ارشد رشته فضای سبز روز شنبه 15 مهر 1396 ساعت 19.30 برگزار خواهد شد.


جلسه دفاع پایان نامه دانشجوی کارشناسی ارشد رشته باغبانی - گیاهان دارویی روز سه شنبه 11 مهر 1396 ساعت 14.30 برگزار خواهد شد.

جلسه دفاع پایان نامه دانشجوی کارشناسی ارشد رشته فضای سبز روز سه شنبه 11 مهر 1396 ساعت 13 برگزار خواهد شد.

جلسه دفاع پایان نامه دانشجوی کارشناسی ارشد رشته باغبانی - گیاهان دارویی روز شنبه 15 مهر 1396 ساعت 10 صبح برگزار خواهد شد.


جلسه دفاع پایان نامه دانشجوی کارشناسی ارشد رشته باغبانی - گیاهان دارویی روز دوشنبه 10 مهر 1396 ساعت 1 بعد از ظهر برگزار خواهد شد.

جلسه دفاع پایان نامه دانشجوی کارشناسی ارشد رشته فضای سبز روز چهارشنبه 5 مهر 1396 ساعت 13 برگزار خواهد شد.

جلسه دفاع پایان نامه دانشجوی کارشناسی ارشد رشته ژنتیک روز چهارشنبه 12 مهر 1396 ساعت 11.30 برگزار خواهد شد.

جلسه دفاع پایان نامه دانشجوی کارشناسی ارشد رشته ژنتیک روز چهارشنبه 12 مهر 1396 ساعت 13 برگزار خواهد شد.


جلسه دفاع پایان نامه دانشجوی کارشناسی ارشد رشته باغبانی - گیاهان دارویی روز دوشنبه 3 مهر 1396 ساعت 3 بعد از ظهر برگزار خواهد شد.


جلسه دفاع پایان نامه دانشجوی کارشناسی ارشد رشته ژنتیک روز سه شنبه 31 مرداد 1396 ساعت 13 برگزار خواهد شد.


جلسه دفاع پایان نامه دانشجوی کارشناسی ارشد رشته فضای سبز روز چهارشنبه 28 تیر 1396 ساعت 10 برگزار خواهد شد.


جلسه دفاع پایان نامه دانشجوی کارشناسی ارشد رشته باغبانی - گیاهان دارویی روز سه شنبه 10 اسفند 1395 ساعت 3.30 بعد از ظهر برگزار خواهد شد.

جلسه دفاع پایان نامه دانشجوی کارشناسی ارشد رشته باغبانی - گیاهان دارویی روز چهارشنبه 13 بهمن 1395 ساعت 10 صبح برگزار خواهد شد.

جلسه دفاع پایان نامه دانشجوی کارشناسی ارشد رشته باغبانی - گیاهان دارویی روز دوشنبه 29 آذر 1395 ساعت 10 صبح برگزار خواهد شد.

جلسه دفاع پایان نامه دانشجوی کارشناسی ارشد رشته باغبانی-گیاهان دارویی روز پنجشنبه 29 مهر 1395 ساعت 12.30 برگزار خواهد شد.

جلسه دفاع پایان نامه دانشجوی کارشناسی ارشد رشته فضای سبز روز دوشنبه 26 مهر 1395 ساعت 2 بعد از ظهر برگزار خواهد شد.

جلسه دفاع پایان نامه دانشجوی کارشناسی ارشد رشته فضای سبز روز دوشنبه 26 مهر 1395 ساعت 3 بعد از ظهر برگزار خواهد شد.

جلسه دفاع پایان نامه دانشجوی کارشناسی ارشد رشته فضای سبز روز چهارشنبه 7 مهر 1395 ساعت 4 بعد از ظهر برگزار خواهد شد.

جلسه دفاع پایان نامه دانشجوی کارشناسی ارشد رشته فضای سبز روز پنجشنبه 8 مهر 1395 ساعت 10 صبح برگزار خواهد شد.

جلسه دفاع پایان نامه دانشجوی کارشناسی ارشد رشته فضای سبز روز پنجشنبه 8 مهر 1395 ساعت 10.30 صبح برگزار خواهد شد.

جلسه دفاع پایان نامه دانشجوی کارشناسی ارشد رشته فضای سبز روز پنجشنبه 8 مهر 1395 ساعت 13 بعد از ظهر برگزار خواهد شد.

جلسه دفاع پایان نامه دانشجوی کارشناسی ارشد رشته باغبانی-گیاهان دارویی روز دوشنبه 5 مهر 1395 ساعت 4 بعد از ظهر برگزار خواهد شد.

جلسه دفاع پایان نامه دانشجوی کارشناسی ارشد رشته فضای سبز روز دوشنبه 29 شهریور 1395 ساعت 3.30 بعد از ظهر برگزار خواهد شد.

جلسه دفاع پایان نامه دانشجوی کارشناسی ارشد رشته باغبانی-گیاهان دارویی روز یکشنبه 21 شهریور 1395 ساعت 3 بعد از ظهر برگزار خواهد شد.

جلسه دفاع پایان نامه دانشجوی کارشناسی ارشد رشته باغبانی-گیاهان دارویی روز یکشنبه 21 شهریور 1395 ساعت 4 بعد از ظهر برگزار خواهد شد.

جلسه دفاع پایان نامه دانشجوی کارشناسی ارشد رشته فضای سبز روز شنبه 6 شهریور 1395 ساعت 8.30 صبح برگزار خواهد شد.

جلسه دفاع پایان نامه دانشجوی کارشناسی ارشد رشته فضای سبز روز یکشنبه 7 شهریور 1395 ساعت 11 برگزار خواهد شد.