اخبار آموزش - کد صفحه : 188

 

 

 


کلاس فوق العاده درس شیمی و بیوشیمی مواد غذایی استاد مهدی پور روز شنبه 23 آذر 1398 از ساعت 8.30 الی 10 و در کلاس 105 برگزار می شود. ( تاریخ درج خبر 1398/09/16 )

کلاس فوق العاده درس شیمی و بیوشیمی مواد غذایی استاد مهدی پور روز یکشنبه 24 آذر 1398 از ساعت 15 الی 17 و در کلاس 102 برگزار می شود. ( تاریخ درج خبر 1398/09/16 )

کلاس درس ریاضی مهندسی استاد تمیزکار روز چهارشنبه 20 آذر 1398 برگزار نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1398/09/16 )

کلاس درس محاسبات عددی استاد تمیزکار روز چهارشنبه 20 آذر 1398 برگزار نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1398/09/16 )

کلاس فوق العاده درس شیمی آلی1 استاد ابراهیم زاده روز شنبه 16 آذر 1398 از ساعت 15 الی 17.30 و در کلاس 108 برگزار می شود. ( تاریخ ویرایش خبر 1398/09/16 )


کلاس درس روانشناسی اخلاق استاد حقیان روز شنبه 16 آذر 1398 برگزار نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1398/09/13 )

کلاس درس آزمون های روانشناختی1 استاد حقیان روز شنبه 16 آذر 1398 برگزار نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1398/09/13 )

کلاس درس زیست فناوری پروتئین استاد خنکدار روز پنجشنبه 14 آذر 1398 برگزار نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1398/09/13 )

کلاس درس بیوشیمی فیزیک استاد خنکدار روز پنجشنبه 14 آذر 1398 برگزار نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1398/09/13 )

کلاس درس مباحثی در ژنتیک استاد یونسی روزهای چهارشنبه 20 آذر و چهارشنبه 27 آذر1398 برگزار نمی شود . ضمناً کلاس فوق العاده این درس روزهای دوشنبه 18 آذر و دوشنبه 25 آذر 1398 از ساعت 10.30 الی 12 و در کلاس 105 برگزار می شود. ( تاریخ درج خبر 1398/09/13)

کلاس فوق العاده درس مبانی بیوانفورماتیک استاد یونسی روز دوشنبه 18 آذر 1398 از ساعت 9.30 الی 10.30 و در کلاس 107 برگزار می شود. ( تاریخ ویرایش خبر 1398/09/13 )

کلاس فوق العاده درس مبانی بیوانفورماتیک استاد یونسی روز دوشنبه 25 آذر 1398 از ساعت 9.30 الی 10.30 و در کلاس 107 برگزار می شود. ( تاریخ ویرایش خبر 1398/09/13 )

کلاس درس زیست میکروبی استاد اسلامی فر روز شنبه 16 آذر 1398 از ساعت 15 و در کلاس 104 برگزار می شود. ( تاریخ درج خبر 1398/09/13 )

کلاس فوق العاده درس احساس و ادراک استاد محمودپور روز سه شنبه 19 آذر 1398 از ساعت 11.30 الی 13 و در کلاس 103 برگزار می شود. ( تاریخ درج خبر 1398/09/13 )


کلاس درس فناوری اطلاعات استاد افضلی روز سه شنبه 12 آذر 1398 برگزار نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1398/09/12 )

آزمایشگاه درس بیوشیمی2 ( بیوشیمی متابولیسم ) استاد خوشروز روز پنجشنبه 14 آذر 1398 برگزار نمی شود . ضمناً جلسه بعدی آزمایشگاه روز پنجشنبه 21 آذر طبق گروهبندی زیر برگزار می شود :

( تاریخ ویرایش خبر 1398/09/12)

آزمون میان ترم درس زیست پرتوی استاد سیفی روز چهارشنبه 13 آذر 1398 از ساعت 15 و در کلاس 105 برگزار می شود. ( تاریخ درج خبر 1398/09/12 )

کلاس فوق العاده درس تکامل استاد خدادادی روز چهارشنبه 13 آذر 1398 از ساعت 11.30 الی 13 و در کلاس 105 برگزار می شود. ( تاریخ درج خبر 1398/09/12 )

کلاس درس انقلاب استاد موحد روز سه شنبه 12 آذر 1398 برگزار نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1398/09/12 )


کلاس فوق العاده درس انگیزش و هیجان استاد محمودپور روز دوشنبه 18 آذر 1398 از ساعت 11.30 الی 13 و در کلاس 107 برگزار می شود. ( تاریخ درج خبر 1398/09/11 )

کلاس فوق العاده درس انگیزش و هیجان استاد محمودپور روز دوشنبه 25 آذر 1398 از ساعت 11.30 الی 13 و در کلاس 107 برگزار می شود. ( تاریخ درج خبر 1398/09/11 )

کلاس درس بیوشیمی متابولیسم ( بیوشیمی 2 ) استاد خنکدار روز دوشنبه 11 آذر 1398 برگزار نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1398/09/11 )


کلاس درس تاریخ و فرهنگ استاد فیضی روز سه شنبه 12 آذر 1398 برگزار نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1398/09/11 )

کلاس درس اندیشه 2 استاد فیضی روز سه شنبه 12 آذر 1398 برگزار نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1398/09/11 )


کلاس درس آشنایی با ارزش های دفاع مقدس استاد وریجی روز سه شنبه 12 آذر 1398 برگزار نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1398/09/10 )


کلاس فوق العاده درس ایمنی شناسی ( ایمونولوژی ) استاد حیدری روز سه شنبه 12 آذر 1398 از ساعت 12 الی 15 و در کلاس 107 برگزار می شود. ( تاریخ درج خبر 1398/09/09 )


کلاس درس شیمی و بیوشیمی مواد غذایی استاد مهدی پور روز شنبه 9 آذر 1398 برگزار نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1398/09/08 )

کلاس درس فیزیولوژی استاد صادقی روز شنبه 9 آذر 1398 برگزار نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1398/09/08 )


آزمون میان ترم درس بافت شناسی ( بافت شناسی جانوری ) استاد حسین پور روز سه شنبه 12 آذر 1398 از ساعت 10 و در کلاس 108 برگزار می شود. آزمون شامل فصل های 1 و 2 و 3 و 4 می باشد. ( تاریخ درج خبر 1398/09/06 )

کلاس درس ویروس شناسی پیشرفته استاد حق شناس روز پنجشنبه 7 آذر 1398 برگزار نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1398/09/06 )

کلاس درس دیفرانسیل استاد تمیزکار روز چهارشنبه 6 آذر 1398 برگزار نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1398/09/06 )

کلاس درس ریاضی مهندسی استاد تمیزکار روز چهارشنبه 6 آذر 1398 برگزار نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1398/09/06 )آزمون میان ترم درس شیمی آلی2 استاد علیزاده روز سه شنبه 12 آذر 1398 از ساعت 8.30 و در کلاس 106 برگزار می شود. ( تاریخ درج خبر 1398/09/05 )

کلاس فوق العاده درس شیمی1 استاد باقری روز سه شنبه 26 آذر 1398 از ساعت 13.30 الی 15 و در کلاس 106 برگزار می شود. ( تاریخ درج خبر 1398/09/05 )

کلاس فوق العاده درس شیمی1 استاد باقری روز سه شنبه 19 آذر 1398 از ساعت 13.30 الی 15 و در کلاس 106 برگزار می شود. ( تاریخ درج خبر 1398/09/05 )

کلاس فوق العاده درس شیمی1 استاد باقری روز سه شنبه 12 آذر 1398 از ساعت 13.30 الی 15 و در کلاس 106 برگزار می شود. ( تاریخ درج خبر 1398/09/05 )


آزمون میان ترم درس انگل شناسی و کالبدشناسی1 استاد کچبی روز دوشنبه 25 آذر 1398 از ساعت 12 الی 14 و در کلاس 103 برگزار می شود. ( تاریخ درج خبر 1398/09/04 )

کلاس فوق العاده درس تکامل استاد خدادادی روز چهارشنبه 6 آذر 1398 از ساعت 11.30 الی 13 و در کلاس 105برگزار می شود. ( تاریخ درج خبر 1398/09/04 )

کلاس درس جنین شناسی استاد تدینی روز دوشنبه 4 آذر 1398 برگزار نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1398/09/04 )

کلاس درس انگیزش و هیجان استاد محمودپور روز دوشنبه 4 آذر 1398 برگزار نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1398/09/04 )

کلاس درس احساس و ادراک استاد محمودپور روز سه شنبه 5 آذر 1398 برگزار نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1398/09/04 )


کلاس فوق العاده درس بازرسی گوشت استاد مهدی پور روز دوشنبه 4 آذر 1398 از ساعت 13 الی 15 و در کلاس 109 برگزار می شود. ( تاریخ درج خبر 1398/09/03 )

کلاس فوق العاده درس بازرسی گوشت استاد مهدی پور روز دوشنبه 11 آذر 1398 از ساعت 13 الی 15 و در کلاس 109 برگزار می شود. ( تاریخ درج خبر 1398/09/03 )

کلاس درس زیست مولکولی استاد محمدپور روز یکشنبه 10 آذر 1398 از ساعت 12 الی 15 برگزار می شود. ( تاریخ درج خبر 1398/09/03 )

کلاس فوق العاده درس کنترل میکروبی استاد مهدی پور روز یکشنبه 17 آذر 1398 از ساعت 8.30 الی 10 و در کلاس 103 برگزار می شود. ( تاریخ درج خبر 1398/09/03 )

کلاس فوق العاده درس کنترل میکروبی استاد مهدی پور روز یکشنبه 24 آذر 1398 از ساعت 8.30 الی 10 و در کلاس 103 برگزار می شود. ( تاریخ درج خبر 1398/09/03 )

کلاس فوق العاده درس آسیب شناسی 2 استاد فرجی روز دوشنبه 18 آذر 1398 از ساعت 10 الی 12 و در کلاس 106 برگزار می شود. ( تاریخ درج خبر 1398/09/03 )

کلاس فوق العاده درس آسیب شناسی 2 استاد فرجی روز یکشنبه 24 آذر 1398 از ساعت 14 الی 15 و در کلاس 105 برگزار می شود. ( تاریخ درج خبر 1398/09/03 )

کلاس فوق العاده درس شیمی1 استاد باقری روز سه شنبه 5 آذر 1398 از ساعت 13.30 الی 15 و در کلاس 106 برگزار می شود. ( تاریخ درج خبر 1398/09/03 )

کلاس فوق العاده درس روانشناسی از دیدگاه اندیشمندان روز شنبه 16 آذر 1398 از ساعت 13 الی 15 و در کلاس 105 برگزار می شود. ( تاریخ ویرایش خبر 1398/09/03)

کلاس فوق العاده درس روانشناسی از دیدگاه اندیشمندان روز یکشنبه 24 آذر 1398 از ساعت 13 الی 15 و در کلاس 105 برگزار می شود. ( تاریخ ویرایش خبر 1398/09/03)


 

کلاس فوق العاده درس شیمی و بیوشیمی مواد غذایی استاد مهدی پور روز یکشنبه 10 آذر 1398 از ساعت 15 الی 17 و در کلاس 102 برگزار می شود. ( تاریخ درج خبر 1398/09/02 )

کلاس فوق العاده درس نظریه ، اصول و فنون استاد رسولی روز پنجشنبه 28 آذر 1398 از ساعت 10.15 الی 12 و در کلاس 103 برگزار می شود. ( تاریخ درج خبر 1398/09/02 )


آزمایشگاه درس بیوشیمی2 ( بیوشیمی متابولیسم ) استاد خوشروز روز پنجشنبه 30  آبان 1398 برگزار نمی شود . ( تاریخ درج خبر 1398/08/29 )

کلاس فوق العاده درس زیست پرتوی استاد سیفی روز چهارشنبه 6 آذر 1398 از ساعت 15 الی 17 و در کلاس 105 برگزار می شود. ( تاریخ درج خبر 1398/08/29 )

کلاس فوق العاده درس فیزیولوژی جانوری استاد عموزاد روز چهارشنبه 13 آذر 1398 از ساعت 12.30 الی 15 و در کلاس 104 برگزار می شود. ( تاریخ درج خبر 1398/08/29 )


کلاس درس اصلاح گیاهان دارویی استاد اکبرپور روز پنجشنبه 30  آبان 1398 برگزار نمی شود . ( تاریخ درج خبر 1398/08/28 )

کلاس درس فیزیولوژی پس از برداشت استاد اکبرپور روز پنجشنبه 30  آبان 1398 برگزار نمی شود . ( تاریخ درج خبر 1398/08/28 )

آزمایشگاه درس زیست جانوری ( جانورشناسی ) استاد حسن پور روز چهارشنبه 29 آبان 1398 برای کلیه گروه ها از ساعت 15 و در کلاس 108 برگزار می شود. ( تاریخ درج خبر 1398/08/28 )

کلاس و آزمایشگاه درس ایمونولوژی ( ایمنی شناسی ) استاد حیدری روز سه شنبه 28 آبان 1398 برگزار نمی شود . ضمناً کلاس فوق العاده این درس روز سه شنبه 5 آذر 1398 از ساعت 12 الی 15 برگزار می شود. ( تاریخ درج خبر 1398/08/28 )


 


کلاس درس شیمی و بیوشیمی مواد غذایی استاد مهدی پور روز شنبه 25 آبان 1398 برگزار نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1398/08/24 )

کلاس درس کنترل میکروبی استاد مهدی پور روز یکشنبه 26 آبان 1398 برگزار نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1398/08/24 )

کلاس درس بازرسی گوشت استاد مهدی پور روز یکشنبه 26 آبان 1398 برگزار نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1398/08/24 )


کلاس درس روش تحقیق استاد اکبری روز چهارشنبه 22 آبان 1398 از ساعت 14 برگزار می شود . ( تاریخ درج خبر 1398/08/22 )


کلاس درس ارزشهای دفاع مقدس استاد وریجی روز سه شنبه 28 آبان 1398 برگزار نمی شود . ( تاریخ درج خبر 1398/08/21 )

کلاس درس بیوتکنولوژی صنایع غذایی استاد قنبری روز دوشنبه 27 آبان 1398 برگزار نمی شود. ضمناً کلاس فوق العاده این درس روز دوشنبه 4 آذر از ساعت 13 الی 17 و در کلاس 102 برگزار خواهد شد. ( تاریخ درج خبر 1398/08/21 )

کلاس درس باکتری شناسی استاد بابایی زاد روز سه شنبه 21 آبان 1398 از ساعت 15.30 الی 17 و در کلاس 105 برگزار می شود . ( تاریخ درج خبر 1398/08/21 )

کلاس درس روش تحقیق استاد افضلی روز دوشنبه 27 آبان 1398 از ساعت 15.30 الی 17 و در کلاس 105 برگزار می شود . ( تاریخ درج خبر 1398/08/21 )

کلاس درس روش تحقیق استاد افضلی روز سه شنبه 21 آبان 1398 برگزار نمی شود . ( تاریخ درج خبر 1398/08/21 )

کلاس درس فناوری اطلاعات استاد افضلی روز سه شنبه 21 آبان 1398 برگزار نمی شود . ( تاریخ درج خبر 1398/08/21 )

کلاس درس انگل شناسی استاد کچبی از روز دوشنبه 27 آبان 1398 بجای ساعت 10 از ساعت 8 صبح و در کلاس 106 برگزار خواهد شد . ( تاریخ درج خبر 1398/08/21 )

آخرین جلسه کلاس درس بیوتکنولوژی صنایع دارویی استاد قندادی روز دوشنبه 27 آبان 1398 از ساعت 15 الی 17 و در کلاس 102 برگزار می شود. ( تاریخ درج خبر 1398/08/21 )


کلاس درس بافت شناسی جانوری ( بافت شناسی ) استاد حسین پور روز سه شنبه 21 آبان 1398 برگزار نمی شود . ( تاریخ درج خبر 1398/08/20 )

کلاس و آزمایشگاه درس میکروبیولوژی1 ( زیست میکروبی ) استاد اسلامی فر روز سه شنبه 21 آبان 1398 برگزار نمی شود . ( تاریخ درج خبر 1398/08/20 )

کلاس فوق العاده درس بیماری های مشترک انسان و دام استاد کچبی روز یکشنبه 26 آبان 1398 از ساعت 8 الی 10 و در کلاس 103 برگزار می شود. ( تاریخ درج خبر 1398/08/20 )

کلاس و آزمایشگاه درس زیست سلولی استاد خوشروز روز دوشنبه 20 آبان 1398 برگزار نمی شود . ( تاریخ درج خبر 1398/08/20 )

کلاس و آزمایشگاه درس زیست سلولی و مولکولی 1 استاد خوشروز روز دوشنبه 20 آبان 1398 برگزار نمی شود . ( تاریخ درج خبر 1398/08/20 )

کلاس درس خاکشناسی عمومی استاد چراتی روز دوشنبه 27 آبان 1398 از ساعت 8 صبح و در کلاس 110 برگزار خواهد شد. ضمناً حضور دانشجو الزامی می باشد. ( تاریخ درج خبر 1398/08/20 )

کلاس درس خاکشناسی خصوصی استاد چراتی روز دوشنبه 27 آبان 1398 از ساعت 8 صبح و در کلاس 110 برگزار خواهد شد. ضمناً حضور دانشجو الزامی می باشد. ( تاریخ درج خبر 1398/08/20 )


کلاس درس زراعت و باغبانی روز دوشنبه 20 آبان 1398 بجای ساعت 10 از ساعت 11.30 تا ساعت 13 و در کلاس 109 برگزار می شود. ( تاریخ درج خبر 1398/08/19 )

کلاس درس روانشناسی افراد با نیازهای خاص2 استاد نادری روز یکشنبه 19 آبان 1398 برگزار نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1398/08/19 )


کلاس درس شیمی و بیوشیمی مواد غذایی استاد مهدی پور روز شنبه 18 آبان 1398 برگزار نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1398/08/18 )

کلاس درس کنترل میکروبی استاد مهدی پور روز یکشنبه 19 آبان 1398 برگزار نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1398/08/18 )

کلاس درس بازرسی گوشت استاد مهدی پور روز یکشنبه 19 آبان 1398 برگزار نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1398/08/18 )

کلاس درس زیست شناسی تکوینی استاد گرامی روز دوشنبه 20 آبان 1398 برگزار نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1398/08/18 )

کلاس درس فیزیولوژی گیاهی استاد گرامی روز دوشنبه 20 آبان 1398 برگزار نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1398/08/18 )

کلاس درس کشت سلول استاد گرامی روز سه شنبه 21 آبان 1398 برگزار نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1398/08/18 )

کلاس درس بیوتکنولوژی گیاهی استاد گرامی روز سه شنبه 21 آبان 1398 برگزار نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1398/08/18 )

کلاس درس سیتوژنتیک استاد گرامی روز چهارشنبه 22 آبان 1398 برگزار نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1398/08/18 )


کلاس درس زیست مولکولی - زیست سلولی مولکولی 2 استاد محمدپور روز سه شنبه 21 آبان 1398 از ساعت 13.30 الی 15 برگزار می شود. ( تاریخ درج خبر 1398/08/14 )

کلاس درس آمار پیشرفته استاد رمضانی روز پنجشنبه 30 آبان 1398 برگزار نمی شود. ضمناً کلاس فوق العاده این درس روز پنجشنبه 23 آبان از ساعت 13 الی 17 و در کلاس 106 برگزار می شود. ( تاریخ درج خبر 1398/08/14 )

کلاس درس بیوتکنولوژی گیاهی استاد گرامی روز سه شنبه 14 آبان 1398 برگزار نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1398/08/14 )

کلاس و آزمایشگاه درس شیمی1 استاد باقری روز سه شنبه 14 آبان 1398 برگزار نمی شود. ( تاریخ ویرایش خبر 1398/08/14 )


کلاس تئوری درس پروژه تحقیقاتی استاد شریفی مهر روز شنبه 18 آبان ساعت 13 و در کلاس 110 برگزار می شود. ( تاریخ درج خبر 1398/08/13 )

کلاس درس مهارت های زندگی دانشجویی استاد شریعت نژاد روز سه شنبه 14 آبان 1398 برگزار نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1398/08/13 )

کلاس درس اندیشه 1 استاد شریعت نژاد روز سه شنبه 14 آبان 1398 برگزار نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1398/08/13 )


کلاس و آزمایشگاه درس شیمی1 استاد باقری روز دوشنبه 13 آبان 1398 برگزار نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1398/08/12 )

کلاس فوق العاده درس آسیب شناسی روانی2 روز یکشنبه 19 آبان 1398 از ساعت 14 الی 15 و در کلاس 105 برگزار می شود. ( تاریخ درج خبر 1398/08/12 )

کلاس فوق العاده درس آفات گیاهان باغی روز یکشنبه 19 آبان 1398 از ساعت 10 و در کلاس 110 برگزار می شود. ( تاریخ درج خبر 1398/08/12 )

کلاس فوق العاده درس آفات مهم گیاهان زراعی و باغی روز یکشنبه 19 آبان 1398 از ساعت 10 و در کلاس 110 برگزار می شود. ( تاریخ درج خبر 1398/08/12 )

کلاس فوق العاده درس روانشناسی از دیدگاه اندیشمندان روز یکشنبه 19 آبان 1398 از ساعت 13 الی 14 و در کلاس 105 برگزار می شود. ( تاریخ ویرایش خبر 1398/08/12 )


کلاس فوق العاده درس فیزیک1 استاد زرین کمر روز چهارشنبه 22 آبان 1398 از ساعت 10.30 الی 12.30 و در کلاس 107برگزار می شود. ( تاریخ درج خبر 1398/08/11 )

اولین جلسه آزمایشگاه درس زیست شناسی جانوری ( جانورشناسی ) استاد حسن پور روز چهارشنبه 22 آبان 1398 از ساعت 15 طبق گروهبندی برگزار می شود. ( تاریخ درج خبر 1398/08/11 )


کلاس درس معادلات دیفرانسیل استاد تمیزکار روز چهارشنبه 8 آبان  1398 برگزار نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1398/08/06 )

کلاس درس محاسبات عددی استاد تمیزکار روز چهارشنبه 8 آبان  1398 برگزار نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1398/08/06 )

کلاس درس ریاضی مهندسی استاد تمیزکار روز چهارشنبه 8 آبان  1398 برگزار نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1398/08/06 )

کلاس درس آمار توصیفی استاد تمیزکار روز چهارشنبه 8 آبان  1398 برگزار نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1398/08/06 )


کلاس درس روانشناسی بالینی استاد رسولی روز دوشنبه 6 آبان  1398 برگزار نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1398/08/04 )

کلاس درس نظریه ها ، اصول و فنون مشاوره  استاد رسولی روز شنبه 4 آبان  1398 برگزار نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1398/08/04 )

کلاس درس روانشناسی شخصیت استاد رسولی روز شنبه 4 آبان  1398 برگزار نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1398/08/04 )


کلاس درس آمار توصیفی استاد تمیزکار روز چهارشنبه 1 آبان 1398 برگزار نمی شود و جلسه بعدی آن روز دوشنبه 13 آبان 1398 از ساعت 8 و در کلاس 106 تشکیل خواهد شد. ( تاریخ درج خبر 1398/08/01 )

کلاس درس روانشناسی عمومی پیشرفته استاد رسولی روز پنجشنبه 2 آبان  1398 برگزار نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1398/08/01 )

کلاس درس روانشناسی رشد پیشرفته استاد رسولی روز پنجشنبه 2 آبان  1398 برگزار نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1398/08/01 )

کلاس درس بیوشیمی فیزیک استاد خنکدار روز پنجشنبه 2 آبان  1398 برگزار نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1398/08/01 )

کلاس درس زیست فناوری پروتئین استاد خنکدار روز پنجشنبه 2 آبان  1398 برگزار نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1398/08/01 )


اولین جلسه کلاس درس آمار توصیفی روز چهارشنبه 1 آبان 1398 از ساعت 16 و در کلاس 102 برگزار می شود. ( تاریخ درج خبر 1398/07/30 )

آزمون میانترم درس بیماری های مهم سبزی و جالیز روز یکشنبه 12 آبان 1398 از ساعت 14 الی 16 و در کلاس 110 برگزار می شود. ( تاریخ درج خبر 1398/07/30 )

آزمون میانترم درس بیماری فیزیولوژیک روز یکشنبه 12 آبان 1398 از ساعت 14 الی 16 و در کلاس 110 برگزار می شود. ( تاریخ درج خبر 1398/07/30 )


کلاس درس انگیزش و هیجان استاد محمودپور روز دوشنبه 6 آبان  1398 برگزار نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1398/07/29 )

کلاس درس فیزیولوژی میکروارگانیسم ها استاد آهنجان روز پنجشنبه 2 آبان  1398 برگزار نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1398/07/29 )


کلاس فوق العاده درس فیزیولوژی گیاهی استاد گرامی روز سه شنبه 30 مهر 1398 از ساعت 11.30 الی 13 و در کلاس 105 برگزار خواهد شد. ( تاریخ درج خبر 1398/07/28 )


کلاس فوق العاده درس میکروبیولوژِی2 استاد آهنگر روز یکشنبه 19 آبان 1398 از ساعت 12.30 الی 14 و در کلاس 103 برگزار خواهد شد. ( تاریخ درج خبر 1398/07/28 )

کلاس فوق العاده درس میکروبیولوژِی2 استاد آهنگر روز یکشنبه 12 آبان 1398 از ساعت 12.30 الی 14 و در کلاس 103 برگزار خواهد شد. ( تاریخ درج خبر 1398/07/28 )

کلاس فوق العاده درس زیست پرتوی استاد سیفی روز دوشنبه 29 مهر 1398 از ساعت 13.30 الی 15 و در کلاس 105  برگزار خواهد شد. ( تاریخ درج خبر 1398/07/28 )

کلاس فوق العاده درس بیوفیزیک استاد سیفی روز دوشنبه 29 مهر 1398 از ساعت 12 الی 13.30 و در کلاس 105  برگزار خواهد شد. ( تاریخ درج خبر 1398/07/28 )


کلاس درس باکتری شناسی استاد بابایی زاد روز سه شنبه 23 مهر 1398 برگزار نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1398/07/23 )


کلاس درس میکروب شناسی مواد غذایی استاد حمزه روز سه شنبه 23 مهر 1398 برگزار نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1398/07/22 )

کلاس درس بوم شناسی میکروارگانیسم ها استاد کچبی روز چهارشنبه 1 آبان  1398 برگزار نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1398/07/22 )

کلاس درس کالبدشناسی1 استاد کچبی روز دوشنبه 29 مهر و دوشنبه 6 آبان  1398 برگزار نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1398/07/22 )

کلاس درس انگل شناسی استاد کچبی روز دوشنبه 29 مهر و دوشنبه 6 آبان  1398 برگزار نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1398/07/22 )

کلاس درس بیماری های مشترک انسان و دام استاد کچبی روز یکشنبه 28 مهر 1398 برگزار نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1398/07/22 )

اولین جلسه کلاس درس مبانی بیوانفورماتیک استاد یونسی روز دوشنبه 29 مهر 1398 از ساعت 8 الی 10 و در کلاس 104 برگزار می شود. ( تاریخ درج خبر 1398/07/22 )


کلاس درس مبانی زیست شناسی تکوینی استاد گرامی روز دوشنبه 22 مهر 1398 برگزار نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1398/07/21 )

کلاس درس فیزیولوژی گیاهی استاد گرامی روز دوشنبه 22 مهر 1398 برگزار نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1398/07/21 )


کلیه کلاس های زبان عمومی و زبان تخصصی و متون روانشناسی1 و 2  استاد کریمپور روز یکشنبه 21 مهر 1398 برگزار نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1398/07/21 )


کلاس درس آمار زیستی استاد افضلی روز شنبه 4 آبان 1398 برگزار نمی شود. ضمناً کلاس فوق العاده این درس روز شنبه 11 آبان 1398 برگزار خواهد شد. ( تاریخ درج خبر 1398/07/20 )

کلاس درس ریاضی2 استاد افضلی روز شنبه 4 آبان 1398 برگزار نمی شود. ضمناً کلاس فوق العاده این درس روز شنبه 11 آبان 1398 برگزار خواهد شد. ( تاریخ درج خبر 1398/07/20 )

کلاس درس مدار الکتریکی استاد افضلی روز یکشنبه 28 مهر 1398 برگزار نمی شود. ضمناً کلاس فوق العاده این درس روز یکشنبه 12 آبان 1398 برگزار خواهد شد. ( تاریخ درج خبر 1398/07/20 )

اولین جلسه کلاس درس آسیب شناسی روانی2 استاد فرجی روز یکشنبه 12 آبان 1398 از ساعت 10 الی 12 و در کلاس 106 برگزار می شود. ( تاریخ درج خبر 1398/07/20 )

کلاس درس ویروس شناسی استاد موسوی روزسه شنبه 23 مهر 1398 برگزار نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1398/07/20 )


کلاس درس روانشناسی شخصیت استاد رسولی روز شنبه 20 مهر 1398 برگزار نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1398/07/19 )


کلاس فوق العاده درس ویروس شناسی پیشرفته استاد حق شناس روز پنجشنبه 18 مهر 1398 از ساعت 10 الی 12 در کلاس 104 و پس از آن در کلاس 105 برگزار خواهد شد. ( تاریخ درج خبر 1398/07/17 )

کلاس درس ایمنی زیستی روز پنجشنبه 18 مهر 1398 برگزار نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1398/07/17 )

کلاس درس زیست پرتوی استاد سیفی پنجشنبه ها از ساعت 16.30 الی 18 و در کلاس 105 برگزار خواهد شد. اولین جلسه این درس روز پنجشنبه 25 مهر 1398 می باشد .( تاریخ درج خبر 1398/07/17 )

کلاس درس دیفرانسیل استاد تمیزکار چهارشنبه ها از ساعت 13 الی 16 و در کلاس 102 برگزار خواهد شد. اولین جلسه این درس روز چهارشنبه 24 مهر 1398 می باشد. ( تاریخ درج خبر 1398/07/17 )

کلاس درس مهندسی ژنتیک پروکاریوت ها رشته کارشناسی ارشد میکروبیولوژی روز پنجشنبه 18 مهر 1398 برگزار نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1398/07/17 )

کلاس درس مهندسی ژنتیک پروکاریوت ها رشته کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی میکروبی روز پنجشنبه 18 مهر 1398 برگزار نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1398/07/17 )

کلاس درس ژنتیک مولکولی رشته کارشناسی ارشد ژنتیک روز پنجشنبه 18 مهر 1398 برگزار نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1398/07/17 )


کلاس درس بیوشیمی استاد خوشروز روز سه شنبه 16 مهر 1398 برگزار نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1398/07/16 )

کلاس درس فناوری اطلاعات در روانشناسی استاد افضلی روز سه شنبه 16 مهر 1398 برگزار نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1398/07/16 )

کلاس درس آشنایی با کامپیوتر استاد افضلی روز سه شنبه 16 مهر 1398 برگزار نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1398/07/16 )


کلاس درس زیست سلولی و مولکولی استاد خوشروز روز دوشنبه 15 مهر 1398 برگزار نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1398/07/14 )

کلاس درس روانشناسی از دیدگاه اندیشمندان مسلمان در روزهای یکشنبه 21 مهر و یکشنبه 28 مهر 1398 برگزار نمی شود.ضمناً کلاس های فوق العاده این درس متعاقباً اعلام خواهد شد. ( تاریخ درج خبر 1398/07/14 )

کلاس درس ویروس شناسی پیشرفته استاد حق شناس روز پنجشنبه 11 مهر 1398 از ساعت 13 الی 17 برگزار خواهد شد. ( تاریخ درج خبر 1398/07/10 )

کلاس درس بهداشت و صنایع غذایی 3 استاد افرایی روز چهارشنبه 10 مهر 1398 برگزار نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1398/07/10 )

کلاس درس روانشناسی اجتماعی استاد محمودجانلو رشته کارشناسی ارشد روانشناسی روز پنجشنبه 11 مهر 1398 برگزار نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1398/07/10 )

کلاس درس روش تحقیق استاد اکبری رشته کارشناسی ارشد گیاهان دارویی روز چهارشنبه 10 مهر 1398 برگزار نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1398/07/10 )

کلاس فوق العاده درس آمار پیشرفته استاد رمضانی رشته کارشناسی ارشد روانشناسی روز پنجشنبه 11 مهر 1398 از ساعت 9.30 الی 11 و در کلاس 102 برگزار می شود. ( تاریخ درج خبر 1398/07/10 )

اولین جلسه کلاس درس بافت شناسی جانوری ( بافت شناسی ) استاد حسین پور روز سه شنبه 23 مهر 1398 برگزار می شود. ضمناً کلاس فوق العاده این درس متعاقباً اعلام خواهد شد.  ( تاریخ ویرایش خبر 1398/07/10 )


کلاس رفع اشکال درس زبان تخصصی استاد کریمپور( رشته های کارشناسی گیاهان و امور باغی ) 

روز یکشنبه 3 آذر 1398 از ساعت 11 الی 12.30

و

روز یکشنبه 3 آذر 1398 از ساعت 13 الی 14.30

و

روز یکشنبه 10 آذر 1398 از ساعت 15 الی 16.30

برگزار خواهد شد. ( تاریخ درج خبر 1398/07/08 )

کلاس درس مبانی زیست شناسی تکوینی استاد گرامی از روز سه شنبه به روز دوشنبه ساعت 12 الی 15 منتقل شد. ضمناً اولین جلسه کلاس این درس روز دوشنبه 15 مهر 1398 می باشد. ( تاریخ درج خبر 1398/07/08 )

کلاس درس شیمی و بیوشیمی مواد غذایی استاد مهدی پور از روز یکشنبه به روز شنبه ساعت 10 الی 12 و کلاس شماره 105 منتقل شد. ( تاریخ درج خبر 1398/07/08 )

کلاس درس بیوشیمی متابولیسم ( بیوشیمی 2 ) استاد خنکدار از روز شنبه به روز دوشنبه ساعت 15 الی 18 منتقل و بصورت هفتگی برگزار می گردد. ضمناً اولین جلسه کلاس این درس روز دوشنبه 15 مهر 1398 از ساعت 16 الی 18 و در کلاس شماره 109 برگزار خواهد شد. ( تاریخ درج خبر 1398/07/08 )


 

اولین جلسه کلاس درس زبان عمومی استاد کریمپور روز یکشنبه 14 مهر 1398 از ساعت 14 برگزار می شود. ( تاریخ درج خبر 1398/07/07 )


اولین جلسه کلاس های استاد بذرافشان ( آفات گیاهان باغی - آفات گیاهان زراعی - آفات گیاهان سبزی ) روز یکشنبه 14 مهر برگزار خواهد شد. ( تاریخ درج خبر 1398/07/06 )

کلیه کلاس های استاد خوشروز ( ژنتیک - بیوشیمی - زیست سلولی و مولکولی - اصول اصلاح - اصول تبدیل - اصول نگهداری و ویروس و پروکاریوت ) در روزهای دوشنبه 8 مهر و سه شنبه 9 مهر 1398 برگزار نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1398/07/06 )

اولین جلسه کلاس درس بوم شناسی ( اکولوژی ) استاد تمرتاش روز شنبه 20 مهر 1398 برگزار خواهد شد. ( تاریخ درج خبر 1398/07/06 )

کلاس درس زبان تخصصی استاد کریمپور رشته های امور باغی و کارشناسی گیاهان دارویی روز یکشنبه 7 مهر 1398 از ساعت 12 ظهر برگزار خواهد شد. ( تاریخ درج خبر 1398/07/06 )

کلاس درس ترویج و آموزش کشاورزی  روز یکشنبه 14 مهر 1398 از ساعت 3 بعد از ظهر برگزار خواهد شد. ( تاریخ درج خبر 1398/07/06 )

کلاس درس فیزیولوژی استاد صادقی رشته مهندسی پزشکی روز شنبه 13 مهر 1398 از ساعت 8 صبح برگزار خواهد شد. ( تاریخ درج خبر 1398/07/06 )


 


کلاس درس ویروس شناسی پیشرفته رشته کارشناسی ارشد میکروبیولوژی  روز پنجشنبه 4 مهر 1398 برگزار نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1398/07/03 )

کلاس درس فیزیولوژی میکروارگانیسم ها رشته کارشناسی ارشد میکروبیولوژی  روز پنجشنبه 4 مهر 1398 برگزار نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1398/07/03 )


کلاس درس مهندسی ژنتیک استاد حیدری مقطع کارشناسی ارشد روز چهارشنبه 3 مهر 1398 برگزار نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1398/07/01 )


کلاس درس روانشناسی از دیدگاه اندیشمندان مسلمان استاد فرجی روز یکشنبه 31 شهریور 1398 برگزار نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1398/06/27 )

کلاس درس فیزیولوژی جانوری استاد عموزاد روز چهارشنبه 3 مهر 1398 برگزار نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1398/06/27 )

شروع کلاس های مقطع کارشناسی ارشد ( ورودی های قدیم و جدید ) از روز چهارشنبه 3 مهر 1398 و شروع کلاس های مقاطع کارشناسی مؤسسه ( بجز ورودی های سال 1398 ) از روز شنبه 30 شهریور 1398 می باشد. ( تاریخ درج خبر 1398/06/27 )


 

شروع کلاس درس روش تحقیق بخش مربوط به استاد محمودجانلو 1398/07/01 و آخرین جلسه 1398/08/13 می باشد.( تاریخ درج خبر 1398/06/26 )

شروع کلاس درس روش تحقیق بخش مربوط به استاد افضلی 1398/08/20 و آخرین جلسه 1398/10/02 می باشد.( تاریخ درج خبر 1398/06/26 )

شروع کلاس درس بیوتکنولوژی دارویی استاد قندادی1398/07/01 و آخرین جلسه 1398/08/13 می باشد.( تاریخ درج خبر 1398/06/26 )

شروع کلاس درس بیوتکنولوژی غذایی استاد قنبری 1398/08/20 و آخرین جلسه 1398/10/02 می باشد.( تاریخ درج خبر 1398/06/26 )

 


کلاس درس کنه شناسی رشته گیاهپزشکی در روزهای سه شنبه 2 مهر و سه شنبه 9 مهر 1398 برگزار نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1398/06/25 )

 
 
 
برنامه کلاس های یک هفته درمیان مؤسسه در نیمسال اول سال تحصیلی 99-98
 
نام درس نام استاد جلسه اول جلسه دوم جلسه سوم جلسه چهارم جلسه پنجم جلسه ششم جلسه هفتم
آمار زیستی استاد افضلی 1398/06/30 1398/07/13 1398/08/04 1398/08/18 1398/09/02 1398/09/16 1398/09/30
ریاضی 2 استاد افضلی 1398/06/30 1398/07/13 1398/08/04 1398/08/18 1398/09/02 1398/09/16 1398/09/30
مدار الکتریکی استاد افضلی 1398/06/31 1398/07/14 1398/07/28 1398/08/19 1398/09/03 1398/09/17 1398/10/01
آنزیم شناسی استاد مختاری 1398/07/04 1398/07/18 1398/08/02 1398/08/16 1398/08/30 1398/09/14 1398/09/28
کشت بافت استاد گرامی 1398/07/04 1398/07/18 1398/08/02 1398/08/16 1398/08/30 1398/09/14 1398/09/28
زیست فناوری دارویی استاد قندادی 1398/07/04 1398/07/18 1398/08/02 1398/08/16 1398/08/30 1398/09/14 1398/09/28
اجزا و ساختار منظر استاد آزادبخت 1398/07/04 1398/07/18 1398/08/02 1398/08/16 1398/08/30 1398/09/14 1398/09/28
مدیریت پروژه استاد تاج ور 1398/07/04 1398/07/18 1398/08/02 1398/08/16 1398/08/30 1398/09/14 1398/09/28
مواد تنظیم کننده رشد استاد گرامی 1398/07/04 1398/07/18 1398/08/02 1398/08/16 1398/08/30 1398/09/14 1398/09/28
آمار پیشرفته استاد رمضانی 1398/07/04 1398/07/18 1398/08/02 1398/08/16 1398/08/30 1398/09/14 1398/09/28
مبانی نظری فضای سبز استاد آزادبخت 1398/07/04 1398/07/18 1398/08/02 1398/08/16 1398/08/30 1398/09/14 1398/09/28
فیزیولوژی پس از برداشت استاد اکبرپور 1398/07/04 1398/07/18 1398/08/02 1398/08/16 1398/08/30 1398/09/14 1398/09/28
اصلاح گیاهان دارویی استاد اکبرپور 1398/07/04 1398/07/18 1398/08/02 1398/08/16 1398/08/30 1398/09/14 1398/09/28
اخلاق زیستی استاد خداشناس 1398/07/11 1398/07/25 1398/08/09 1398/08/23 1398/09/07 1398/09/21 1398/10/05
فناوری تخمیر استاد خداشناس 1398/07/11 1398/07/25 1398/08/09 1398/08/23 1398/09/07 1398/09/21 1398/10/05
روش تحقیق استاد اکبری 1398/07/11 1398/07/25 1398/08/09 1398/08/23 1398/09/07 1398/09/21 1398/10/05
سیتوژنتیک تکمیلی استاد شکرزاده 1398/07/11 1398/07/25 1398/08/09 1398/08/23 1398/09/07 1398/09/21 1398/10/05
شناسایی گیاهان بومی استاد آزادبخت 1398/07/11 1398/07/25 1398/08/09 1398/08/23 1398/09/07 1398/09/21 1398/10/05
تغذیه و متابولیسم استاد بهمنیار 1398/07/11 1398/07/25 1398/08/09 1398/08/23 1398/09/07 1398/09/21 1398/10/05
 

 

برنامه کلاسی رشته تاریخ و ساعت شروع انتخاب واحد نحوه انتخاب واحد توضیحات
کارشناسی مهندسی پزشکی دوشنبه 25 شهریور 1398 ساعت 12  اینترنتی  راهنمای انتخاب واحد
 کارشناسی بهداشت مواد غذایی دوشنبه 25 شهریور 1398 ساعت 18  اینترنتی  راهنمای انتخاب واحد
کارشناسی روانشناسی
دوشنبه 25 شهریور 1398 ساعت 8.30  اینترنتی  راهنمای انتخاب واحد
کارشناسی بیوتکنولوژی
سه شنبه 26 شهریور 1398 ساعت 14.30
 اینترنتی  راهنمای انتخاب واحد
کارشناسی زیست سلولی مولکولی
سه شنبه 26 شهریور 1398 ساعت 12  اینترنتی  راهنمای انتخاب واحد
کارشناسی میکروبیولوژی پس از ثبت نام حضوری توسط آموزش - - - - - - - -
کارشناسی ارشد میکروبیولوژی پس از ثبت نام حضوری توسط آموزش - - - - - - - -
کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی میکروبی سه شنبه 26 شهریور 1398 ساعت 11
 اینترنتی  راهنمای انتخاب واحد
 کارشناسی ارشد ژنتیک
سه شنبه 26 شهریور 1398 ساعت 9
 اینترنتی  راهنمای انتخاب واحد
 کارشناسی ارشد باغبانی - گیاهان دارویی
سه شنبه 26 شهریور 1398 ساعت 13
اینترنتی   راهنمای انتخاب واحد
 کارشناسی ارشد فضای سبز سه شنبه 26 شهریور 1398 ساعت 14
 اینترنتی  راهنمای انتخاب واحد
 کارشناسی ارشد روانشناسی سه شنبه 26 شهریور 1398 ساعت 10
 اینترنتی  راهنمای انتخاب واحد
کارشناسی ناپیوسته گیاهپزشکی دوشنبه 25 شهریور 1398 ساعت 16  اینترنتی  راهنمای انتخاب واحد

ورودی های قدیم

تماس با 01133033990
کارشناسی ناپیوسته آبیاری انجام شد توسط آموزش   تماس با 01133033990
کارشناسی ناپیوسته باغبانی
انجام شد توسط آموزش   تماس با 01133033990
کارشناسی ناپیوسته گیاهان دارویی
انجام شد توسط آموزش   تماس با 01133033990
کاردانی امور باغی
انجام شد
توسط آموزش  تماس با 01133033990
کاردانی تولیدات گیاهی
انجام شد توسط آموزش   تماس با 01133033990
کاردانی گیاهان دارویی
انجام شد توسط آموزش   تماس با 01133033990