اخبار آموزش - کد صفحه : 180

 

 


کلاس درس آسیب شناسی روانی روز دوشنبه 22 مرداد 1397 برگزار نمی شود. ضمنا کلاس فوق العاده این درس فردا چهارشنبه 17 مرداد 1397 از ساعت 8 الی 12 و در کلاس 109 برگزار خواهد شد. ( تاریخ درج خبر 1397/05/16 )


کلاس درس شیمی2 استاد باقری روز یکشنبه 21 مرداد 1397 برگزار نمی شود. ضمناً آزمون میانترم این درس روز دوشنبه 29 مرداد 1397 از ساعت 9 و در کلاس شماره 109 برگزار می گردد. (تاریخ درج خبر 1397/05/15)


کلاس درس دانش خانواده بانوان و آقایان روز شنبه 20 تیرماه 1397 از ساعت 8 صبح توسط استاد شریعت نژاد برگزار می شود.(تاریخ درج خبر 1397/05/13 )

کلاس درس دانش خانواده آقایان روز شنبه 13 مرداد 1397 از ساعت 2.45 بعد از ظهر برگزار می شود. ( تاریخ درج خبر 1397/05/13 )


کلاس درس دانش خانواده آقایان روز شنبه 6 مرداد 1397 از ساعت 2  بعد از ظهر برگزار می شود. ( تاریخ درج خبر 1397/05/01 )


کلاس درس دانش خانواده بانوان روز شنبه 30 تیرماه 1397 بجای ساعت 8 صبح از ساعت 1.30 الی 5 بعد از ظهر و در کلاس  109 توسط استاد کریمپور برگزار می شود.

ضمناً تاریخ و ساعت تشکیل کلاس درس دانش خانواده آقایان متعاقباً اعلام خواهد شد. ( تاریخ ویرایش خبر 1397/04/27 )


کلاس درس اندیشه اسلامی2 استاد شریعت نژاد روز دوشنبه 25 تیر 1397 برگزار نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1397/04/25 )


آزمون عملی پایان ترم درس بیوانفورماتیک روز سه شنبه 26 تیر 1397 از ساعت 10 صبح و در مؤسسه آموزش عالی سنا برگزار می گردد.( تاریخ درج خبر 1397/04/20 )

 کلاس درس فیزیک2 استاد زرین کمر روز شنبه 23 تیر 1397 برگزار نمی شود. کلاس فوق العاده این درس متعاقباً اعلام خواهد شد. ( تاریخ درج خبر 1397/04/20 )