اخبار آموزش - کد صفحه : 180

کلاس درس آفات استاد بذرافشان روز دوشنبه 29 آبان 1396 برگزار نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1396/08/28)


جلسه بعدی کلاس درس میوه کاری و سبزی کاری استاد شیردل روز شنبه 4 آذر 1396 ساعت 3.30 بعد از ظهر برگزار می شود. ( تاریخ درج خبر 1396/08/27 )

کلاس درس انگیزش و هیجان روز شنبه 27 آبان 1396 برگزار نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1396/08/27)


کلاس درس آمار توصیفی روز چهارشنبه 24 آبان 1396 برگزار نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1396/08/24)

جلسه بعدی کلاس درس اصول تبدیل استاد اکبرپور روز سه شنبه 30 آبان 1396 ساعت 15 و در کلاس 105 برگزار می شود.( تاریخ درج خبر 1396/08/23)

کلاس درس مباحث نوین در بیوتکنولوژی استاد پاکدین روز پنجشنبه 25 آبان 1396 ساعت 10 و در کلاس شماره 108 برگزار می شود.( تاریخ درج خبر 1396/08/23)


کلاس درس بیوتکنولوژی صنایع دارویی و غذایی استاد دهقان روز پنجشنبه 25 آبان 1396 ساعت 13 و در کلاس شماره 107 برگزار می شود.( تاریخ درج خبر 1396/08/22)

آزمون میانترم درس ایمنی زیستی روز چهارشنبه 24 آبان 1396 ساعت 8 و در کلاس 105 برگزار می شود. ( تاریخ درج خبر 1396/08/22 )

کلاس تئوری آزمایشگاه درس ایمونولوژی روز چهارشنبه 24 آبان از ساعت 12 الی 13 و در کلاس 109 برگزار می شود. ( تاریخ درج خبر 1396/08/22)

کلاس فوق العاده درس شیمی و بیوشیمی مواد غذایی روز چهارشنبه 24 آبان 1396 از ساعت 10 الی 12 و در کلاس 106 برگزار می شود. ( تاریخ درج خبر 1396/08/22 )

کلاس فوق العاده درس بیوشیمی پیشرفته رشته کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی روز پنجشنبه 2 آذر 1396 از ساعت 8 الی 12 و در کلاس 106 برگزار می شود. ( تاریخ درج خبر 1396/08/22 )


کلاس درس میکروبیولوژِی2 استاد آهنجان روز یکشنبه 21 آبان 1396 برگزار نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1396/08/21)

جلسه بعدی کلاس درس مدیریت مزرعه و اقتصاد ریاضی روز یکشنبه 5 آذر 1396 برگزار می شود.( تاریخ درج خبر 1396/08/21)


کلاس درس تاریخ و مکاتب روانشناسی  استاد ملازاده روز سه شنبه 23 آبان 1396 برگزار نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1396/08/20)


کلاس درس فیزیک حرارت روز چهارشنبه 24 آبان 1396 ساعت 10 و در کلاس شماره 110 برگزار می شود.( تاریخ درج خبر 1396/08/17)

کلاس درس روانشناسی از دیدگاه اندیشمندان مسلمان روز چهارشنبه 17 آبان 1396 برگزار نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1396/08/17)

کلاس درس مباحث اساسی در روانشناسی روز چهارشنبه 17 آبان 1396 برگزار نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1396/08/17)

کلاس درس مبانی مشاوره و راهنمایی روز چهارشنبه 17 آبان 1396 برگزار نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1396/08/17)

کلاس تئوری آزمایشگاه درس ایمونولوژی روز چهارشنبه 17 آبان ساعت 11.45 و در کلاس 109 برگزار می شود. ( تاریخ درج خبر 1396/08/17 )

کلاس درس تربیت بدنی آقایان روز جمعه 19 آبان 1396 برگزار نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1396/08/17)


---------------------------------------------------------


کلاس درس اندیشه اسلامی1 استاد شریعت نژاد روز دوشنبه 15 آبان 1396 برگزار نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1396/08/15)

کلاس درس آمار استنباطی  روز دوشنبه 15 آبان 1396 برگزار نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1396/08/15)

کلاس درس آفات سبزی و جالیز روز دوشنبه 22 آبان 1396 ساعت 10.30 و در کلاس 105 برگزار خواهد شد. ( تاریخ درج خبر 1396/08/15 )


کلاس درس فیزیک حرارت روز چهارشنبه 17 آبان 1396 ساعت 10 برگزار خواهد شد. ( تاریخ درج خبر 1396/08/14 )

کلاس درس میکروبیولوژی2 استاد آهنجان روز یکشنبه 14 آبان 1396 بجای ساعت 3 از ساعت 2.30  بعد از ظهر برگزار خواهد شد. ( تاریخ درج خبر 1396/08/14 )


کلاس درس شیمی و بیوشیمی مواد غذایی استاد مهدی پور روز یکشنبه 14 آبان 1396 برگزار نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1396/08/13)

کلاس درس علف هرز روز دوشنبه 15 آبان 1396 بجای ساعت 10 از ساعت 11.30 برگزار خواهد شد. ( تاریخ درج خبر 1396/08/13 )


کلاس درس سیتوژنتیک استاد مجیدیان روز پنجشنبه 11 آبان 1396 برگزار نمی شود و برنامه  کلاس فوق العاده این درس متعاقباً اعلام خواهد شد. ضمنا کلاس های بعد از ظهر همان روز استاد مجیدیان برقرار می باشد.  ( تاریخ درج خبر 1396/08/10)

کلاس درس آنزیمولوژی استاد خنکدار روز پنجشنبه 11 آبان 1396 برگزار نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1396/08/10)


 کلاس درس دانش خانواده آقایان روز سه شنبه 9 آبان 1396 ساعت 15 و در کلاس 103 برگزار خواهد شد. ( تاریخ درج خبر 1396/08/07 )


کلاس درس تکنیک های کاربردی بیوشیمی استاد خنکدار روز یکشنبه 7 آبان 1396 ساعت 10 و در کلاس 103 برگزار خواهد شد. ( تاریخ درج خبر 1396/08/06 )

کلاس درس بیوترمودینامیک استاد خنکدار روز شنبه 13 آبان 1396 ساعت 11.30 و در کلاس 110 برگزار خواهد شد. ( تاریخ درج خبر 1396/08/06 )

کلاس درس طراحی کاشت ( پیش نیاز ) رشته مهندسی فضای سبز روز چهارشنبه 17 آبان 1396 ساعت 15.30 و در کلاس 105 برگزار خواهد شد. ( تاریخ درج خبر 1396/08/06 )

کلاس درس شیمی و بیوشیمی مواد غذایی استاد مهدی پور روز یکشنبه 7 آبان 1396 برگزار نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1396/08/06)


کلاس درس بیوتکنولوژی صنایع دارویی و غذایی روز پنجشنبه 4  آبان 1396 برگزار نمی شود و کلاس فوق العاده آن روز پنجشنبه 11 آبان ساعت 12 و در کلاس 107 برگزار می شود. ( تاریخ درج خبر 1396/08/03)


کلاس های  بیماری سبزی و صیفی و بیماری گیاهان دارویی روز دوشنبه 8 آبان 1396 برگزار نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1396/07/31)

کلاس درس دانش خانواده آقایان روز سه شنبه 2  آبان 1396 برگزار نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1396/07/31)

کلاس درس اندیشه اسلامی1 استاد شریعت نژاد روز دوشنبه 1 آبان 1396 برگزار نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1396/07/31)


کلاس های کالبدگشایی و بهداشت و پرورش دام و طیور استاد شریفی مهر روز پنجشنبه 4 آبان 1396 برگزار نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1396/07/30)

کلاس های بیوانفورماتیک و بیوتکنولوژی گیاهی استاد یونسی روز چهارشنبه 3 آبان 1396 برگزار نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1396/07/30)


کلاس های میوه کاری و ازدیاد نباتات روز شنبه 29 مهر 1396 برگزار نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1396/07/29 )

کلاس فوق العاده درس بیوشیمی بالینی روز سه شنبه 2 آبان 1396 ساعت 10 و در کلاس 104 برگزار می شود. ( تاریخ درج خبر 1396/07/29 )

کلاس های مدیریت مزرعه و اقتصاد ریاضی روز یکشنبه 30 مهر 1396 برگزار نمی شود و جلسه بعدی این دروس روز یکشنبه 14 آبان 1396 تشکیل خواهد شد. ( تاریخ درج خبر 1396/07/29 )


با توجه به تغییرات بوجود آمده در برنامه ریزی درس مباحثی نوین در بیوتکنولوژی ، کلاس این هفته درس مذکور به تاریخ 1396/07/27 برگزار نمی شود.
برنامه جدید متعاقباً اعلام خواهد شد. ( تاریخ درج خبر 1396/07/27 )


کلاس درس آنزیم شناسی استاد شکری روزهای چهارشنبه از ساعت 13 الی 17 و در کلاس 110 ( بصورت یک هفته درمیان ) برگزار خواهد شد. ( تاریخ درج خبر 1396/07/26 )

کلاس درس بیوشیمی پیشرفته استاد شکری روزهای پنجشنبه از ساعت 13 الی 17 و در کلاس 102 ( بصورت یک هفته درمیان ) برگزار خواهد شد. ( تاریخ درج خبر 1396/07/26 )

کلیه آزمایشگاه ها روز پنجشنبه 27 مهر 1396 تشکیل نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1396/07/26 )


کلاس درس ویروس شناسی روزهای چهارشنبه از ساعت 4.30 الی 6.30 بعد از ظهر و در کلاس 103 برگزار می شود. ( تاریخ درج خبر 1396/07/25)

کلاس درس تکنیک های کاربردی بیوشیمی استاد خنکدار روز شنبه 29 مهر 1396 برگزار نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1396/07/25)

کلاس درس بیوشیمی بالینی استاد خنکدار روز شنبه 29 مهر 1396 برگزار نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1396/07/25)

کلاس درس دانش خانواده روز سه شنبه 25 مهر 1396 برگزار نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1396/07/25)


کلاس درس سمینار استاد شکرزاده روز چهارشنبه 26 مهر 1396 از ساعت 2 الی 4 بعد از ظهر برگزار می شود. ( تاریخ درج خبر 1396/07/24 )

کلاس درس شیمی آلی استاد علیزاده رشته بهداشت مواد غذایی از این پس روزهای یکشنبه از ساعت 12 ظهر آغاز خواهد شد. ( تاریخ درج خبر 1396/07/24 )

کلاس تئوری درس تربیت بدنی  بانوان روز سه شنبه 2 آبان 1396 ساعت 12 و در کلاس 107 برگزار خواهد شد.

کلاس تئوری درس تربیت بدنی  آقایان روز سه شنبه 2 آبان 1396 ساعت 12 و در کلاس 103 برگزار خواهد شد.( تاریخ درج خبر1396/07/24 )


کلاس درس بیوتکنولوژِی صنایع دارویی و غذایی استاد دهقان رشته کارشناسی زیست فناوری روز پنجشنبه 20 مهر 1396 برگزار نمی شود و کلاس فوق العاده آن روز پنجشنبه 27 مهر 1396 ساعت 12 و در کلاس 107 برگزار می شود. ( تاریخ درج خبر 1396/07/19 )

کلاس درس مباحث اساسی در روانشناسی2 استاد هاشمی روزهای چهارشنبه از ساعت 10 الی 12 و در کلاس 105 برگزار می شود. ( تاریخ درج خبر 1396/07/19 )

کلاس درس پرنده شناسی روز سه شنبه 25 مهر 1396 ساعت 10 و در کلاس 110 برگزار می شود. ( تاریخ درج خبر 1396/07/19 )


اولین جلسه کلاس درس اخلاق و حقوق بیوتکنولوژی استاد رضازاده روز چهارشنبه 19 مهر 1396 از ساعت 11.30 الی 13 و در کلاس 106 برگزار می شود. ( تاریخ درج خبر 1396/07/18 )

کلاس درس دانش خانواده روز سه شنبه 18 مهر 1396 برگزار نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1396/07/18 )

اولین جلسه کلاس درس زیست مولکولی پیشرفته استاد محمدپور روز سه شنبه 25 مهر 1396 از ساعت 8 الی 10 و در کلاس 102 برگزار می شود. ( تاریخ درج خبر 1396/07/18 )

کلاس درس آمار استنباطی استاد عرب روزهای دوشنبه از ساعت 13 الی 14.30 و در کلاس 104 برگزار می شود. ( تاریخ درج خبر 1396/07/18 )

کلاس های درس پراکنش ، کشت و پرورش ، روش تکثیر استاد صفاپور روز سه شنبه 25 مهر 1396 از ساعت 13 الی 15 و در کلاس 103 برگزار می شوند. ( تاریخ درج خبر 1396/07/18 )

کلاس های درس مهندسی محیط زیست ، جلسه بحث ، بهسازی و انسان و محیط زیست استاد حسن زاده روز چهارشنبه 19 مهر 1396 برگزار نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1396/07/18 )


کلاس درس اندیشه1 گروه2 استاد پاک مختص رشته بهداشت مواد غذایی شنبه ها از ساعت 14.30 الی 16 و در کلاس 104 برگزار می شود. ( تاریخ درج خبر 1396/07/17 )برگزار خواهد شد. ( تاریخ درج خبر 1396/07/15 )

کلاس های زیست پرتوی و بیوفیزیک استاد سیفی روز دوشنبه 17 مهر 1396 برگزار نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1396/07/17 )


کلاس های زبان فنی و زبان تخصصی روز دوشنبه 17 مهرماه برگزار نمی شوند. ( تاریخ درج خبر 1396/07/16 )

کلاس درس زبان عمومی روز یکشنبه 16 مهر 1396 ساعت 9 تشکیل می شود. ( تاریخ درج خبر 1396/07/16 )


کلاس های روش تکثیر + پراکنش + کشت و پرورش استاد صفاپور روز یکشنبه 16 مهر 1396 تشکیل نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1396/07/15 )

کلاس درس شیمی آلی1 رشته بهداشت مواد غذایی توسط استاد علیزاده تدریس خواهد شد. ( تاریخ درج خبر 1396/07/15 )

اولین جلسه کلاس درس مدیریت مزرعه و اقتصادسنجی روز یکشنبه 23 مهر 1396 برگزار خواهد شد. ( تاریخ درج خبر 1396/07/15 )

کلاس درس ژنتیک جمعیت تکمیلی استاد محمدپور از روز چهارشنبه به روز پنجشنبه ساعت 4.30 و کلاس 108 منتقل شد. ( تاریخ درج خبر 1396/07/15 )


 کلاس درس شناسايي و معرفي گياهان دارويي بومي ايران رشته کارشناسی ارشد گیاهان دارویی پنجشنبه ها از ساعت 11.30 الی 13 و در کلاس 110 تشکیل می شود. ( تاریخ درج خبر 1396/07/13 )

کلاس درس بیوتکنولوژِی استاد برزگرنژاد روز شنبه 15 مهر 1396 تشکیل نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1396/07/13 )


کلاس درس باکتری شناسی رشته بهداشت مواد غذایی  روز پنجشنبه 13 مهر 1396 تشکیل نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1396/07/12 )

 کلاس درس زیست سلولی روز چهارشنبه 12 مهر 1396 تشکیل نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1396/07/12 )

گروه 2 درس تاریخ و فرهنگ روزهای شنبه از ساعت 11.30 الی 13 و در کلاس 108 برگزار می شود. شروع کلاس از روز شنبه 15 مهر 1396 می باشد. ( تاریخ درج خبر 1396/07/12 )

گروه 2 درس انقلاب روزهای شنبه از ساعت 13 الی 14.30 و در کلاس 108 برگزار می شود.شروع کلاس از روز شنبه 15 مهر 1396 می باشد. ( تاریخ درج خبر 1396/07/12 )

 کلاس درس بیوانفورماتیک  استاد یونسی روزهای چهارشنبه از ساعت 8 صبح و در کلاس 103 برگزار خواهد شد. ( تاریخ درج خبر 1396/07/11 )

 ساعت شروع کلاس درس بافت شناسی به ساعت 15 همان روز تغییر کرد. ( تاریخ درج خبر 1396/07/11 )

 کلاس درس ژنتیک جمعیت روزهای دوشنبه از ساعت 10 الی 12 و در کلاس 104 برگزار خواهد شد. ( تاریخ درج خبر 1396/07/11 )

 اولین جلسه کلاس درس کالبدشناسی1 استاد زائر روز سه شنبه 18 مهر 1396 ساعت 8 صبح برگزار خواهد شد. ( تاریخ درج خبر 1396/07/11 )

 کلاس درس اندیشه اسلامی 2 استاد فیضی روز چهارشنبه 12 مهر 1396 تشکیل نخواهد شد. ( تاریخ درج خبر 1396/07/11 )

 کلاس درس روانشناسی اجتماعی روز سه شنبه 11 مهر 1396 تشکیل نخواهد شد. ( تاریخ درج خبر 1396/07/10 )

اولین جلسه کلاس درس آنزیمولوژی روز پنجشنبه 20 مهر 1396 برگزار می گردد.(تاریخ درج خبر 1396/07/10)

اولین جلسه کلاس درس زیست فناوری پروتئین روز پنجشنبه 20 مهر 1396 برگزار می گردد.(تاریخ درج خبر 1396/07/10)

اولین جلسه کلاس درس تاریخ و مکاتب روانشناسی روز سه شنبه 18 مهر 1396 برگزار می گردد.(تاریخ درج خبر 1396/07/10)

اولین جلسه کلاس درس زبان تخصصی و زبان فنی مقاطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته روز دوشنبه 17 مهر 1396 ساعت 8 و در کلاس 110 برگزار می گردد.(تاریخ درج خبر 1396/07/05)

اولین جلسه کلاس درس بیوشیمی پیشرفته و آنزیم شناسی روز چهارشنبه 19 مهر 1396 برگزار می گردد.(تاریخ درج خبر 1396/07/05)

کلاس درس ژنتیک میکروب ها رشته کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی پنجشنبه ها از ساعت 11.30 الی 13 و در کلاس 108 برگزار میگردد.( تاریخ درج خبر 1396/07/05)

برنامه کلاس های یک هفته درمیان مؤسسه در نیمسال اول سال تحصیلی 97-96