اخبار آموزش - کد صفحه : 180

لطفاً جهت دریافت کارت ورود به جلسه امتحانات پایان ترم نیمسال اول سال تحصیلی 97-96 از روز سه شنبه 28 آذر 1396 به واحد مالی مؤسسه مراجعه نمایید.


امتحان پایان ترم درس روانشناسی تجربی رشته کارشناسی ارشد روانشناسی روز پنجشنبه 5 بهمن 1396 ساعت 10 صبح برگزار می گردد.( تاریخ درج خبر 1396/11/02)


امتحان پایان ترم درس ژنتیک مولکولی ورودی تکمیل ظرفیت رشته کارشناسی ارشد ژنتیک روز چهارشنبه 11 بهمن 1396 ساعت 10 صبح برگزار می گردد.( تاریخ درج خبر 1396/11/01)


تاریخ امتحان درس اثر تنش محیطی بر گیاهان رشته کارشناسی ارشد علوم باغبانی - گیاهان دارویی از روز چهارشنبه 20 دی 1396 به روز شنبه 7 بهمن 1396 ساعت 10 صبح تغییر یافت. ( تاریخ درج خبر 1396/10/19 )


برنامه کلاس های یک هفته درمیان مؤسسه در نیمسال اول سال تحصیلی 97-96