اخبار آموزش - کد صفحه : 180

 

 


جلسه ارائه درس روش تحقیق ( استاد شکرزاده ) رشته کارشناسی ارشد ژنتیک روز شنبه 9 تیر 1397 از ساعت 14 برگزار می گردد. ( تاریخ درج خبر 1397/03/28 )


امتحان پایان ترم عملی درس بیوانفورماتیک :

برای رشته کارشناسی ارشد ژنتیک روز شنبه 9 تیرماه 1397 از ساعت 9 الی 14

و برای رشته های کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی میکروبی و کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی روز یکشنبه 10 تیرماه  1397 از ساعت 9 الی 14

برگزار خواهد شد. ( تاریخ درج خبر 1397/03/22 )


کلاس درس روانشناسی شناختی استاد ملازاده روز یکشنبه 6 خرداد 1397 از ساعت 3 الی 5 بعد از ظهر برگزار می شود. ( تاریخ درج خبر 1397/03/05 )


کلاس درس اندیشه2 استاد پاک روز سه شنبه 1 خرداد 1397 برگزار نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1397/03/01 )

کلاس فوق العاده درس زیست فناوری غذایی استاد دهقان مقطع کارشناسی ارشد روز پنجشنبه 3 خرداد 1397 از ساعت 8 الی 10 و در کلاس 108 برگزار خواهد شد. ( تاریخ درج خبر 1397/03/01)

آزمون پایان ترم تئوری آزمایشگاه درس ژنتیک2 استاد محمدپور روز یکشنبه 20 خرداد 1397 ساعت 10 برگزار می شود.( تاریخ درج خبر 1397/03/01)

کلاس فوق العاده درس بیوشیمی ساختار ( بیوشیمی1 ) روز چهارشنبه 2 خرداد 1397 از ساعت 12 الی 14 و در کلاس 107 برگزار خواهد شد. ( تاریخ درج خبر 1397/03/01)

کلاس فوق العاده درس روانسنجی روز شنبه 5 خرداد 1397 از ساعت 11 الی 13 و در کلاس 103 برگزار خواهد شد. ( تاریخ درج خبر 1397/03/01)

کلاس فوق العاده درس روانشناسی تحولی1 روز شنبه 5 خرداد 1397 از ساعت 9 الی 11 و در کلاس 103 برگزار خواهد شد. ( تاریخ درج خبر 1397/03/01)

کلاس درس پراکنش استاد صفاپور روز سه شنبه 1 خرداد 1397 برگزار نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1397/03/01 )


آزمون پایان ترم تئوری آزمایشگاه درس ایمونولوژی استاد حیدری روز یکشنبه 6 خرداد 1397 ساعت 11 و در کلاس های 107 و 109 برگزار می شود.( تاریخ درج خبر 1397/02/31 )

کلاس فوق العاده درس روانشناسی تجربی روز سه شنبه 1 خرداد 1397 از ساعت 11.30 الی 13 و در کلاس 102 برگزار خواهد شد. ( تاریخ درج خبر 1397/02/31)

آزمون پایان ترم تئوری آزمایشگاه درس بیوشیمی2 (بیوشیمی متابولیسم ) استاد خنکدار روز پنجشنبه 3 خرداد 1397 ساعت 10 و در کلاس 109 برگزار می شود.( تاریخ ویرایش خبر 1397/02/31 )

کلاس درس بیوشیمی استاد موسوی روز سه شنبه 1 خرداد 1397 برگزار نمی شود و کلاس فوق العاده آن روز چهارشنبه 2 خرداد 1397 از ساعت 10 الی 12 و در کلاس 106 برگزار می گردد. ( تاریخ درج خبر 1397/02/31 )

آزمون پایان ترم عملی درس تربیت بدنی روز جمعه 4 خرداد 1397 طبق گروهبندی کلاسی در سالن حجاب مجموعه ورزشی داراب برگزار می شود. ( تاریخ ویرایش خبر 1397/02/31 )

کلاس فوق العاده درس تکامل روز چهارشنبه 2 خرداد 1397 از ساعت 11.30 الی 13 و در کلاس 105 برگزار خواهد شد. ( تاریخ درج خبر 1397/02/31)


آزمون پایان ترم تئوری آزمایشگاه درس بیوشیمی2 (بیوشیمی متابولیسم ) استاد خنکدار روز پنجشنبه 3 خرداد 1397 ساعت 10 و در کلاس 109 برگزار می شود.( تاریخ درج خبر 1397/02/30 )

کلاس فوق العاده درس زیست مولکولی روز دوشنبه 31 اردیبهشت 1397 از ساعت 13 الی 15 و در کلاس 108 برگزار خواهد شد. ( تاریخ درج خبر 1397/02/30)


کلاس فوق العاده درس اپیدمیولوژی روز شنبه 29 اردیبهشت 1397 از ساعت 13 الی 15 و در کلاس 108 برگزار خواهد شد. ( تاریخ درج خبر 1397/02/29 )


کلاس درس ژنتیک میکروارگانیسم ها استاد برزگر روز پنجشنبه 27 اردیبهشت 1397 برگزار نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1397/02/26 )

کلاس درس سیستم اطلاعات جغرافیایی در منظر استاد نادری روز پنجشنبه 27 اردیبهشت 1397 برگزار نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1397/02/26 )

آزمون پایان ترم تئوری آزمایشگاه دروس شیمی آلی1 و شیمی آلی2 استاد علیزاده روز دوشنبه 31 اردیبهشت 1397 ساعت 11 و در کلاس 108 برگزار می شود. ( تاریخ درج خبر 1397/02/26 )

کلاس فوق العاده درس اندیشه2 استاد فیضی روز دوشنبه 31 اردیبهشت 1397 از ساعت 8.30 الی 10 و در کلاس 104 برگزار خواهد شد. ( تاریخ درج خبر 1397/02/26 )

کلاس فوق العاده درس تاریخ و فرهنگ استاد فیضی روز سه شنبه 1 خرداد 1397 از ساعت 8 الی 10 و در کلاس 106 برگزار خواهد شد. ( تاریخ درج خبر 1397/02/26 )

کلاس فوق العاده درس بیوشیمی استاد موسوی روز پنجشنبه 27 اردیبهشت 1397 از ساعت 13.30 الی 14.30 و در کلاس 108 برگزار خواهد شد. ( تاریخ درج خبر 1397/02/26 )

کلاس فوق العاده درس بیوشیمی استاد موسوی روز دوشنبه 31 اردیبهشت 1397 از ساعت 10 الی 12 و در کلاس 107 برگزار خواهد شد. ( تاریخ درج خبر 1397/02/26 )

کلاس فوق العاده درس بیوشیمی استاد موسوی روز دوشنبه 31 اردیبهشت 1397 از ساعت 13 الی 15 و در کلاس 107 برگزار خواهد شد. ( تاریخ درج خبر 1397/02/26 )


کلاس درس ژنومیک روز پنجشنبه 27 اردیبهشت 1397 از ساعت 8 صبح و در کلاس 110 برگزار خواهد شد. ( تاریخ درج خبر 1397/02/25 )

کلاس درس زیست پرتوی روز چهارشنبه 26 اردیبهشت 1397 از ساعت 14 و در کلاس 108 برگزار خواهد شد. ( تاریخ درج خبر 1397/02/25 )

کلاس فوق العاده درس آموزه های روانشناختی در قرآن روز یکشنبه 30 اردیبهشت 1397 از ساعت 14 و در کلاس 109 برگزار خواهد شد. ( تاریخ درج خبر 1397/02/25 )

کلاس فوق العاده درس شیمی2 استاد باقری روز یکشنبه 30 اردیبهشت 1397 کنسل شد. ( تاریخ ویرایش خبر 1397/02/25 )

کلاس فوق العاده درس بیوشیمی استاد موسوی روز چهارشنبه 26 اردیبهشت 1397 از ساعت 10.30 الی 12 و در کلاس 103 برگزار خواهد شد. ( تاریخ درج خبر 1397/02/25 )


کلاس فوق العاده درس ژنتیک1 روز سه شنبه 25 اردیبهشت 1397 از ساعت 1 الی 3 و در کلاس 108 برگزار خواهد شد. ( تاریخ درج خبر 1397/02/24 )

کلاس فوق العاده درس بیوشیمی1 ( بیوشیمی ساختار ) روز چهارشنبه 26 اردیبهشت 1397 از ساعت 4 الی 6 بعد از ظهر و در کلاس 109 برگزار خواهد شد. ( تاریخ درج خبر 1397/02/24 )


کلاس درس تکامل استاد خدادادی روز دوشنبه 24  اردیبهشت 1397 برگزار نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1397/02/23)

کلاس فوق العاده درس روانشناسی کودکان استثنایی استاد رسولی روز پنجشنبه 27 اردیبهشت 1397 از ساعت 10.30 الی 12.30 و در کلاس 103 برگزار خواهد شد. ( تاریخ درج خبر 1397/02/23 )

آزمایشگاه درس ژنتیک2 روز شنبه 29 اردیبهشت 1397 به ترتیب زیر برگزار خواهد شد :

گروه1 روز شنبه 29 اردیبهشت 1397 از ساعت 8 الی 12

گروه2 روز شنبه 29 اردیبهشت 1397 از ساعت 13 الی 17 ( تاریخ درج خبر 1397/02/23 )

کلاس درس تربیت بدنی روز جمعه 28 اردیبهشت 1397 در سالن حجاب مجموعه ورزشی داراب ( واقع در سه راه جویبار ) برگزار خواهد شد. ( تاریخ درج خبر 1397/02/23 )

آزمون عملی درس تربیت بدنی روز جمعه 4 خرداد 1397 طبق گروهبندی کلاسی برگزار می شود. محل برگزاری آزمون متعاقباً اعلام خواهد شد. ( تاریخ ویرایش خبر 1397/02/23 )

کلاس درس سیتوژنتیک و مبانی زیست استاد گرامی روز یکشنبه 23  اردیبهشت 1397 برگزار نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1397/02/23)

کلاس درس زیست مولکولی استاد غفاری روز یکشنبه 23  اردیبهشت 1397 برگزار نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1397/02/23)


کلاس تئوری آزمایشگاه درس ژنتیک2 امروز شنبه 22 اردیبهشت 1397 از ساعت 3 الی 6 و در کلاس 109 برگزار می شود.( تاریخ درج خبر 1397/02/22 )


کلاس فوق العاده درس آزمون روانشناختی2 استاد رسولی روز یکشنبه 23 اردیبهشت 1397 از ساعت 9 الی 12 و در کلاس 102 برگزار می شود. ( تاریخ درج خبر 1397/02/20 )

کلاس درس آزمون روانشناختی2 استاد رسولی روز پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 برگزار نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1397/02/20)

کلاس درس روانشناسی کودکان استثنایی استاد رسولی روز پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 برگزار نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1397/02/20)

کلاس درس آمار زیستی استاد افضلی روز شنبه 22 اردیبهشت 1397 برگزار نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1397/02/20)

کلاس درس ریاضی1 استاد افضلی روز شنبه 22 اردیبهشت 1397 برگزار نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1397/02/20)

 کلاس فوق العاده درس زیست میکروبی استاد اسلامی روز پنجشنبه 27 اردیبهشت 1397 ساعت 8 صبح و در کلاس 109 برگزار می شود. ( تاریخ درج خبر 1397/02/20 )


کلاس فوق العاده درس بیوتکنولوژی گیاهی روز چهارشنبه 26 اردیبهشت 1397 از ساعت 11.30 و در کلاس 104 برگزار می شود. ( تاریخ درج خبر 1397/02/19 )

کلاس فوق العاده درس بیوانفورماتیک استاد یونسی روز چهارشنبه 26 اردیبهشت 1397 از ساعت 2 بعد از ظهر و در کلاس 107 برگزار می شود. ( تاریخ درج خبر 1397/02/19 )

کلاس فوق العاده درس ژنتیک انسانی استاد قلی پور روز پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 از ساعت 8 الی 10 و در کلاس 105 برگزار می شود. ( تاریخ درج خبر 1397/02/19 )

کلاس فوق العاده درس ایمنوژنتیک استاد باقری روز پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 از ساعت 10 الی 14 و در کلاس 105 برگزار می شود. ( تاریخ درج خبر 1397/02/19 )

کلاس درس روانشناسی افراد با نیازهای خاص روز چهارشنبه 19 اردیبهشت 1397 برگزار نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1397/02/19)


 آخرین جلسه کلاس درس بیمه استاد انتظاری روز سه شنبه 25 اردیبهشت 1397 ساعت 8 صبح برگزار خواهد شد. ( تاریخ درج خبر 1397/02/18 )

کلاس درس اندیشه1 استاد شریعت نژاد روز سه شنبه 18 اردیبهشت 1397 برگزار نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1397/02/18)


کلاس درس بیوشیمی ساختار ( بیوشیمی ) استاد خوشروز روز چهارشنبه 19 اردیبهشت 1397 برگزار نمی شود. برنامه کلاس فوق العاده این درس متعاقباً اعلام خواهد شد. ( تاریخ درج خبر 1397/02/17 )

کلاس درس بوم شناسی ( اکولوژی ) استاد تمرتاش روز دوشنبه 17 اردیبهشت 1397 برگزار نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1397/02/17 )

کلاس درس تاریخ و فرهنگ استاد فیضی روز چهارشنبه 19 اردیبهشت 1397 برگزار نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1397/02/17 )

کلاس درس اندیشه2 استاد فیضی روز چهارشنبه 19 اردیبهشت 1397 برگزار نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1397/02/17 )


آزمون پایان ترم تئوری آزمایشگاه درس شیمی2 استاد باقری روز یکشنبه 30 اردیبهشت 1397 ساعت 11 و در کلاس 109 برگزار می گردد. ( تاریخ درج خبر 1397/02/16 )


کلاس درس بیوترمودینامیک استاد خنکدار روز یکشنبه 16 اردیبهشت 1397 برگزار نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1397/02/15 )

آزمایشگاه درس شیمی2 روز یکشنبه 16 اردیبهشت ساعت 10.30 برگزار می گردد. ( تاریخ درج خبر 1397/02/15 )

کلاس فوق العاده درس آمار استنباطی استاد تمیزکار روز شنبه 15 اردیبهشت 1397 برگزار نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1397/02/15 )


کلاس درس ریاضی1 روز شنبه 15 اردیبهشت ساعت 13 برگزار خواهد شد. ( تاریخ درج خبر 1397/02/11 )

کلاس درس کارگاه آمار زیستی روز شنبه 15 اردیبهشت 1397 برگزار خواهد شد. گروه 1 ساعت 8.45 صبح و گروه 2 ساعت 10.30 صبح تشکیل خواهد شد. ( تاریخ درج خبر 1397/02/11 )


کلاس درس روانشناسی کار و مدیریت استاد حقیان روز سه شنبه 11 اردیبهشت 1397 برگزار نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1397/02/09)

کلاس درس بیوتکنولوژی پزشکی استاد رضازاده روز یکشنبه 23 اردیبهشت 1397 برگزار نمی شود و کلاس فوق العاده آن روز شنبه 22 اردیبهشت ساعت  8.30 و در کلاس 108 برگزار می شود . ( تاریخ درج خبر 1397/02/09)

کلاس درس بیوتکنولوژی میکروبی استاد رضازاده روز یکشنبه 23 اردیبهشت 1397 برگزار نمی شود و کلاس فوق العاده آن روز شنبه 22 اردیبهشت ساعت  10 و در کلاس 108 برگزار می شود . ( تاریخ درج خبر 1397/02/09)


کلاس فوق العاده درس آمار زیستی استاد افضلی روز شنبه 8 اردیبهشت 1397 از ساعت 8 الی 12 و در کلاس 109 برگزار می شود. ( تاریخ درج خبر 1397/02/06 )

کلاس فوق العاده درس ریاضی 1 استاد افضلی روز شنبه 8 اردیبهشت 1397 از ساعت 13 الی 17 و در کلاس 109 برگزار می شود. ( تاریخ درج خبر 1397/02/06 )


بازدید درس ماشین آلات کشاورزی استاد خیرخواه (دشت ناز ساری) روز چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397 ساعت 8 صبح حرکت از مؤسسه سنا. (تاریخ درج خبر 1397/02/04 )

کلاس درس بیوشیمی استاد موسوی روز سه شنبه 11 اردیبهشت 1397 برگزار نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1397/02/04)


کلاس درس دانش خانواده و جمعیت بانوان روز سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 برگزار نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1397/02/02)


کلاس فوق العاده درس آمار استنباطی روزهای شنبه 15 اردیبهشت و شنبه 22 اردیبهشت 1397 از ساعت 10 الی 12 و در کلاس 104 برگزار می شود. ( تاریخ درج خبر 1397/02/01 )

کلاس فوق العاده درس احساس و ادراک روز شنبه 22 اردیبهشت 1397 از ساعت 8 الی 10 و در کلاس 103 برگزار می شود. ( تاریخ درج خبر 1397/02/01 )


کلاس درس آزمون روانشناختی2 استاد رسولی روز پنجشنبه 30 فروردین 1397 برگزار نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1397/01/30)

کلاس درس روانشناسی کودکان استثنایی استاد رسولی روز پنجشنبه 30 فروردین 1397 برگزار نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1397/01/30)


کلیه کلاس های عملی درس تربیت بدنی آقایان و بانوان روز جمعه 31 فروردین 1397 برقرار خواهد بود. ( تاریخ درج خبر 1397/01/29 )

کلاس درس شیمی آلی 1 و آزمایشگاه شیمی آلی 1 استاد علیزاده روز چهارشنبه 29 فروردین 1397 برگزار نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1397/01/29)

کلاس تئوری درس پروژه استاد حیدری روز چهارشنبه 29 فروردین 1397 ساعت 14.30 و در کلاس 110 برگزار می شود. ( تاریخ درج خبر 1397/01/28 )


کلاس درس اپیدمیولوژی روز دوشنبه 27 فروردین 1397 برگزار نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1397/01/27 )

کلاس درس دانش خانواده آقایان روز سه شنبه 28 فروردین 1397 برگزار نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1397/01/27 )

کلاس درس دانش خانواده بانوان روز سه شنبه 28 فروردین 1397 از ساعت 15.30 و در کلاس 108 برگزار خواهد شد. ( تاریخ درج خبر 1397/01/27 )

 کلاس درس ژنتیک انسانی از کلاس شماره 105به کلاس شماره 109 منتقل شد. ( تاریخ درج خبر 1397/01/27 )

کلاس درس انقلاب از کلاس شماره 109به کلاس شماره 105 منتقل شد. ( تاریخ درج خبر 1397/01/27 )

کلاس درس فناوری اطلاعات استاد افضلی روز دوشنبه 27 فروردین 1397 برگزار نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1397/01/27 )


کلاس درس مباحث اساسی در روانشناسی1 روز یکشنبه 2 اردیبهشت 1397 از ساعت 12 الی 13.30 و در کلاس 103 برگزار می شود ( تاریخ درج خبر 1397/01/26 )


کلاس درس بیوتکنولوژی صنایع دارویی روز پنجشنبه 23 فروردین 1397 برگزار نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1397/01/22 )

کلاس فوق العاده درس فیزیولوژی جانوری روز چهارشنبه 29 فروردین 1397 از ساعت 2 الی 5 بعد از ظهر و در کلاس 103 برگزار می شود. ( تاریخ درج خبر 1397/01/22 )


 کلاس تئوری دروس تربیت بدنی 1 و 2 آقایان روز چهارشنبه 22 فروردین 1397 از ساعت 12 الی 13 و در کلاس 107 برگزار می شود.

کلاس تئوری دروس تربیت بدنی 1 و 2 بانوان روز چهارشنبه 22 فروردین 1397 از ساعت 12 الی 13 و در کلاس 108 برگزار می شود.

ضمناً اولین جلسه عملی دروس تربیت بدنی 1 و 2 از روز جمعه 24 فروردین 1397 طبق گروهبندی زیر برگزار می شود : ( تاریخ درج خبر 1397/01/20 )

 

7/30-9صبح

تربیت بدنی 1 خواهران

گروه 1

9-10/30 صبح

تربیت بدنی 1 خواهران

گروه2

10/30-12 صبح

تربیت بدنی 1 خواهران

گروه3

 

12-13/30 عصر

تربیت بدنی 2 خواهران

گروه 1

13/30-15 عصر

تربیت بدنی 2 خواهران

گروه 2

 

15-16/30 عصر

تربیت بدنی 1 برادران

گروه 1

 

16/30-18 عصر

تربیت بدنی 2 برادران

گروه1

18-19/30 عصر

تربیت بدنی 2 برادران

گروه 2کلاس درس جنین شناسی روز سه شنبه 21 فروردین 1397 برگزار نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1397/01/20 )

دانشجویان دروس" اصول بیمه" و" مدیریت مزرعه" و" تجارت محصولات کشاورزی" و" اصول اقتصاد تعاون" و "اقتصاد محیط زیست" استاد انتظاری روز سه شنبه 28 فروردین 1397 ساعت 8 صبح به مؤسسه آموزش عالی سنا مراجعه نمایند. ( تاریخ درج خبر 1397/01/20 )


کلاس درس سیستم اطلاعات جغرافیایی رشته کارشناسی ارشد فضای سبز روز پنجشنبه 23 فروردین 1397 از ساعت 11 الی 13 و در کلاس 106 برگزار می شود. ( تاریخ درج خبر 1397/01/19 )

کلاس درس ویروس شناسی از ساعت 4 به ساعت 4.30 بعد از ظهر روز دوشنبه منتقل شد. ( تاریخ درج خبر 1397/01/19 )

کلاس درس زیست پرتوی از ساعت 2 به ساعت 3 بعد از ظهر روز چهارشنبه و کلاس 107 منتقل شد. ( تاریخ درج خبر 1397/01/19 )

کلاس درس بیوفیزیک از ساعت 2 به ساعت 3 بعد از ظهر روز دوشنبه و کلاس 107 منتقل شد. ( تاریخ درج خبر 1397/01/19 )


کلاس های سبزیکاری و گلکاری استاد شیردل روز شنبه 18 فروردین 1397 برگزار نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1397/01/18 )

آزمایشگاه دروس زیست جانوری و جانورشناسی استاد حسن پور روز یکشنبه 19 فروردین 1397 برگزار می شود. ( تاریخ درج خبر 1397/01/18 )

کلاس های بیوتکنولوژی پزشکی و اخلاق و حقوق بیوتکنولوژی و بیوتکنولوژی میکروبی استاد رضازاده روزهای یکشنبه 19 فروردین و 26 فروردین 1397 برگزار نمی شود و کلاس های فوق العاده آن به شرح زیر می باشد :

بیوتکنولوژی پزشکی

شنبه 1 اردیبهشت 1397 از ساعت 8 الی 10.30

شنبه 8 اردیبهشت 1397 از ساعت 8 الی 10.30

بیوتکنولوژِی میکروبی

شنبه 1 اردیبهشت 1397 از ساعت 10.30 الی 13

شنبه 8 اردیبهشت 1397 از ساعت 10.30 الی 13

( تاریخ درج خبر 1397/01/18 )


کلیه کلاس های استاد دهقان ( زیست فناوری غذایی ، بیوتکنولوژی صنایع دارویی و غذایی ، سم شناسی مواد غذایی ) روز پنجشنبه 16 فروردین 1397 برگزار نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1397/01/15 )

کلاس درس احساس و ادراک روز سه شنبه 21 فروردین 1397 از ساعت 11.30 الی 13 و در کلاس 103 برگزار خواهد شد. ( تاریخ درج خبر 1397/01/15 )


کلاس درس روانسنجی روز سه شنبه 21 فروردین 1397 از ساعت 3 الی 5 بعد از ظهر و در کلاس 105 برگزار خواهد شد. ( تاریخ درج خبر 1397/01/14 )

کلاس درس مهندسی ژنتیک پروکاریوت روز پنجشنبه 16 فروردین 1397 از ساعت 8 الی 11 برگزار خواهد شد. ( تاریخ درج خبر 1397/01/14 )


برنامه کلاس های جبرانی درس زبان عمومی استاد کریمپور :

شنبه 18 فروردین 1397 از ساعت 10 الی 13 کلاس شماره 108

شنبه 1 اردیبهشت 1397 از ساعت 10 الی 13 کلاس شماره 108

 شنبه 8 اردیبهشت 1397 از ساعت 10 الی 13 کلاس شماره 108 ( جدید )

 

برنامه کلاس های جبرانی درس متون زیست استاد کریمپور :

شنبه 18 فروردین 1397 از ساعت 8 الی 10 کلاس شماره 108

شنبه 1 اردیبهشت 1397 از ساعت 8 الی 10 کلاس شماره 108

شنبه 8 اردیبهشت 1397 از ساعت 8 الی 10 کلاس شماره 108 ( جدید )

(تاریخ درج خبر 1396/12/26 )


کلاس درس زیست سلولی استاد خوشروز روز یکشنبه 20 اسفند 1396 برگزار نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1396/12/20 )

کلاس درس میکروبیولوژی 1 استاد اسلامی فر روز یکشنبه 20 اسفند 1396 برگزار نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1396/12/20 )

کلاس درس سیتوژنتیک استاد گرامی روز یکشنبه 20 اسفند 1396 برگزار نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1396/12/20 )

کلاس درس مهندسی ژنتیک1 استاد قلی پور روز سه شنبه 14 فروردین 1397 برگزار نمی شود. ضمناً کلاس فوق العاده این درس روز سه شنبه 21 فروردین 1397 از ساعت 8 الی 12 برگزار می گردد. ( تاریخ درج خبر 1396/12/20 )


کلاس درس بیوتکنولوژی گیاهی استاد یونسی روز چهارشنبه 16 اسفند 1396 برگزار نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1396/12/16 )


کلیه کلاس های استاد تمیزکار ( آمار حیاتی ، ریاضی2 ، آمار استنباطی ) روز چهارشنبه 16 اسفند 1396 برگزار نخواهد شد. ( تاریخ درج خبر 1396/12/15 )

کلاس درس پراکنش روز سه شنبه 15 اسفند 1396 برگزار نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1396/12/15 )


کلاس های درس گیاهان دارویی و مبانی گیاهشناسی ( زیست گیاهی ) استاد آزادبخت روز سه شنبه 15 اسفند 1396 برگزار نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1396/12/14 )

کلاس درس شیمی 1 استاد نیازی روز سه شنبه 15 اسفند 1396 برگزار نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1396/12/14 )

کلاس درس روانشناسی تجربی روز سه شنبه 15 اسفند 1396 برگزار نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1396/12/14 )


کلاس درس مباحث اساسی در روانشناسی1 روز یکشنبه 13 اسفند 1396 برگزار نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1396/12/12 )

کلاس های استاد انتظاری از روز سه شنبه 15 اسفند 1396 ساعت 8 صبح آغاز خواهد شد. ( تاریخ درج خبر 1396/12/12 )


کلاس درس ایمنوژنتیک استاد باقری روز پنجشنبه 10 اسفند 1396 برگزار نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1396/12/09 )

کلاس درس مباحث اساسی در روانشناسی1 استاد حقیان یکشنبه ها از ساعت 12.30 الی 14 و در کلاس 103 برگزار می گردد. ( تاریخ درج خبر 1396/12/09 )

کلاس درس زیست مولکولی پیشرفته استاد محمدپور از روز چهارشنبه  به روز سه شنبه ساعت 11 و کلاس 106 منتقل شد. ( تاریخ درج خبر 1396/12/09 )

کلاس درس بیوانفورماتیک استاد برزگر روز پنجشنبه 1396/12/10 از ساعت 3 الی 6 مختص دانشجویان رشته کارشناسی ارشد ژنتیک بوده و کلاس این درس برای رشته های کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی میکروبی و کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی روز پنجشنبه 1396/12/17 برگزار خواهد شد. ( تاریخ درج خبر 1396/12/09 )

کلاس درس بیوتکنولوژی صنایع دارویی استاد قندادی روز پنجشنبه 10 اسفند 1396 برگزار نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1396/12/09 )


کلاس درس شناخت و بهره برداری جنگلی و مرتعی استاد آزادبخت روز سه شنبه 8 اسفند 1396 برگزار نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1396/12/08 )

کلاس درس پراکنش روز سه شنبه 8 اسفند 1396 برگزار نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1396/12/08 )


کلاس درس روانسنجی روز دوشنبه 7 اسفند 1396 برگزار نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1396/12/07 )

کلاس درس آسیب شناسی 2 از روز یکشنبه به روز دوشنبه ساعت 3 و کلاس 106 منتقل شد. ( تاریخ درج خبر 1396/12/07 )

کلاس درس روانشناسی خانواده از روز یکشنبه به روز دوشنبه ساعت 10 و کلاس 106 منتقل شد. ( تاریخ درج خبر 1396/12/07 )

کلاس درس روانشناسی دین از روز سه شنبه به روز یکشنبه ساعت 12 و کلاس 109 منتقل شد. ( تاریخ درج خبر 1396/12/07 )

کلاس های بیوشیمی2 و بیوشیمی متابولیسم و بیوشیمی پیشرفته استاد خنکدار روز پنجشنبه 10 اسفند 1396 برگزار نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1396/12/07 )

کلاس درس روانشناسی صنعتی روز سه شنبه 8 اسفند 1396 برگزار نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1396/12/07 )

کلاس های آفات گیاهان و ریخت شناسی و نماتد شناسی استاد بذرافشان روز دوشنبه 7 اسفند 1396 برگزار نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1396/12/07 )


کلاس درس روانشناسی اجتماعی روز یکشنبه 6 اسفند 1396 برگزار نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1396/12/06 )

کلاس درس بیوتکنولوژی میکروبی روز یکشنبه 6 اسفند 1396 برگزار نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1396/12/06 )

کلاس درس اخلاق و حقوق بیوتکنولوژی روز یکشنبه 6 اسفند 1396 برگزار نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1396/12/06 )

کلاس درس دفاع مقدس روز یکشنبه 6 اسفند 1396 برگزار نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1396/12/06 )


کلاس درس بیوتکنولوژی استاد برزگرنژاد روز یکشنبه 6 اسفند 1396 برگزار نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1396/12/05 )

کلاس درس " بافت شناسی " رشته بهداشت مواد غذایی پنجشنبه ها از ساعت 14.30 الی 16 و در کلاس 102 برگزار خواهد شد.( تاریخ درج خبر 1396/12/05 ) 

کلاس درس " یادگیری و تفکر" روز پنجشنبه 10 اسفند 1396 از ساعت 4 الی 6 و در کلاس 103 توسط استاد قلی پور تدریس خواهد شد.( تاریخ درج خبر 1396/12/05 )


اصلاحیه : دانشجویان گرامی جهت گروهبندی آزمایشگاه دروس خود از روز دوشنبه 7 اسفند 1396 ساعت 13 به آقای رنجبر مراجعه نمایند. ( تاریخ ویرایش خبر 1396/12/04 )


کلاس درس " متون2 " رشته کارشناسی روانشناسی  توسط استاد محمودجانلو روزهای دوشنبه از ساعت 12 الی 13.30 و در کلاس 104 برگزار می شود. ( تاریخ درج خبر 1396/12/02 )

کلاس درس " آسیب شناسی " رشته کارشناسی روانشناسی  توسط استاد محمودجانلو روزهای دوشنبه از ساعت 13.30 الی 15 و در کلاس 104 برگزار می شود. ( تاریخ درج خبر 1396/12/02 )

کلاس درس " پسيکو فيزيولوژي " روز پنجشنبه 3 اسفند 1396 از ساعت 12 و در کلاس 103 توسط استاد فضلعلی تدریس خواهد شد.( تاریخ درج خبر 1396/12/02 )

کلاس درس زیست پرتوی روز چهارشنبه 2 اسفند 1396 برگزار نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1396/12/02 )


دروس کالبدگشایی ( سه شنبه ها از ساعت 16.30 الی 18 کلاس 103 ) و باکتری شناسی ( یکشنبه ها از ساعت 16.30 الی 18 کلاس 105 ) رشته بهداشت مواد غذایی در زمان حذف و اضافه ارائه خواهد شد. ( تاریخ ویرایش خبر 1396/11/30 )

کلاس درس ژنتیک پروکاریوت پنجشنبه ها  از ساعت 8 الی 11 و در کلاس 104 برگزار می گردد. ضمناً اولین جلسه این کلاس روز پنجشنبه 10 اسفند 1396 می باشد. ( تاریخ درج خبر 1396/11/29 )

کلاس درس زیست جانوری و مبانی جانورشناسی استاد حسن پور روز یکشنبه 29 بهمن 1396 برگزار نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1396/11/29 )

کلاس درس زیست فناوری قارچ از روز پنجشنبه 3 اسفند 1396 از ساعت 1 بعد از ظهر و در کلاس 102 برگزار خواهد شد. ( تاریخ درج خبر 1396/11/29 )

کلاس درس مهندسی ژنتیک یوکاریوت از روز پنجشنبه 3 اسفند 1396 توسط استاد تفریحی و از ساعت 11 در کلاس 102 برگزار خواهد شد. ( تاریخ درج خبر 1396/11/29 )

کلاس درس زیست مولکولی روز یکشنبه 30 بهمن 1396 برگزار نمی شود. ( تاریخ اصلاح خبر 1396/11/29 )


کلاس های " ایمنی زیستی " و " ایمونولوژی " روز یکشنبه 29 بهمن 1396 برگزار نمی شوند. ( تاریخ درج خبر 1396/11/28 )

درس اندیشه2 استاد پاک ( شنبه ها ساعت 14 کلاس 107 ) از روز حذف و اضافه ارائه خواهد شد. ( تاریخ درج خبر 1396/11/28 )


شروع کلاس های رشته کارشناسی ارشد روانشناسی از روز پنجشنبه 3 اسفند 1396 می باشد.( تاریخ درج خبر 1396/11/25 )

کلاس درس روانشناسی خانواده از روز چهارشنبه به روز یکشنبه ساعت 10 صبح و کلاس 106 منتقل شد. ( تاریخ درج خبر 1396/11/25 )

کلاس درس ژنتیک سرطان از روز دوشنبه به روز شنبه ساعت 13 و کلاس شماره 102 منتقل شد. اولین جلسه این کلاس روز شنبه 28 بهمن 1396 برگزار خواهد شد. ( تاریخ اصلاح خبر 1396/11/25 )


کلاس درس اندیشه1 روز سه شنبه 24 بهمن 1396 برگزار نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1396/11/23 )

 کلاس های روانشناسی تحولی2 و روان شناسی تجربی روز سه شنبه 24 بهمن 1396 برگزار نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1396/11/23 )

کلاس درس بیوتکنولوژی دارویی ( استاد قندادی ) روز پنجشنبه 26 بهمن 1396 برگزار نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1396/11/23 )

 کلاس درس طراحی منظر در جاده و بزرگراه  روز پنجشنبه 26 بهمن 1396 برگزار نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1396/11/23 )


کلاس درس بوم شناسی ( اکولوژی ) استاد تمرتاش روز دوشنبه 23 بهمن 1396 برگزار نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1396/11/21 )


کلاس درس روش تحقیق استاد محمودجانلو رشته کارشناسی ارشد روانشناسی روز پنجشنبه 26 بهمن 1396 برگزار نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1396/11/18 )

کلاس درس آسیب شناسی2 استاد محمودجانلو رشته کارشناسی روانشناسی روز یکشنبه 29 بهمن 1396 برگزار نمی شود. ( تاریخ اصلاح خبر 1396/11/18 )

 

برنامه کلاسهای یک هفته درمیان مؤسسه در ترم 962