اخبار آموزش - کد صفحه : 180

آزمون پایان ترم تئوری دروس تربیت بدنی 1 و تربیت بدنی 2 ( بانوان و آقایان ) طبق برنامه مندرج در کارت آزمون برگزار می گردد. ( تاریخ درج خبر 1396/03/10 )
آزمون پایان ترم تئوری آزمایشگاه درس فیزیولوژی گیاهی روز شنبه 3 تیرماه 1396 و از ساعت 10 صبح برگزار خواهد شد. ( تاریخ درج خبر 1396/03/03 )


کلاس فوق العاده درس کالبدشناسی روز چهارشنبه 3 خرداد ساعت 8 صبح و در کلاس 107 برگزار می شود. ( تاریخ درج خبر 1396/03/02 )


زمون عملی درس تربیت بدنی2 بانوان روز جمعه 5 خرداد 1396 ساعت 10 و در سالن سید رسول حسینی ساری برگزار خواهد شد. ( تاریخ درج خبر 1396/03/01)

آزمون عملی درس تربیت بدنی1 بانوان روز جمعه 5 خرداد 1396 ساعت 8 و در سالن سید رسول حسینی ساری برگزار خواهد شد. ( تاریخ درج خبر 1396/03/01)


آزمون عملی درس تربیت بدنی آقایان روز جمعه 5 خرداد 1396 ساعت 12 و در سالن سید رسول حسینی ساری برگزار خواهد شد. ( تاریخ درج خبر 1396/02/31 )

کلاس فوق العاده درس آمار استنباطی روز دوشنبه 1 خرداد ساعت 8 الی 12 و در کلاس 106 برگزار می شود. ( تاریخ درج خبر 1396/02/31)

کلاس فوق العاده درس ریاضی1 روز دوشنبه 1 خرداد ساعت 12 الی 14 و در کلاس 105 برگزار می شود. ( تاریخ درج خبر 1396/02/31)


کلاس های کاربرد گیاهان بومی و تولید گیاهان دارویی ( استاد آزادبخت ) روز پنجشنبه 28 اردیبهشت 1396 برگزار نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1395/02/27)

 


کلاس درس دانش خانواده آقایان روز سه شنبه 26 اردیبهشت 1396 تشکیل نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1396/02/26 )

کلاس فوق العاده درس روان سنجی روز سه شنبه 26 اردیبهشت 1396 ساعت 4.30 بعد از ظهر و در کلاس 102 برگزار می شود. ( تاریخ درج خبر 1396/02/26 )

کلاس درس روانشناسی اجتماعی روز چهارشنبه 27 اردیبهشت 1396 برگزار نخواهد شد. ( تاریخ درج خبر 1396/02/26 )


کلاس درس ویروس شناسی روز دوشنبه 25 اردیبهشت برگزار نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1396/02/25 )

کلاس های ریاضی1 و آمار استنباطی استاد افضلی روز سه شنبه 2 خرداد برگزار می شود. ( 1396/02/25 )


کلیه کلاس های تربیت بدنی روز جمعه 29 اردیبهشت 1396 برگزار خواهند شد. ( تاریخ درج خبر 1396/02/24 )


بازدید آزمایشگاه درس ژنتیک1 استاد خوشروز یکشنبه 24 اردیبهشت 1396 ساعت 1.30 بعد از ظهر حرکت از مؤسسه سنا. ( تاریخ درج خبر 1396/02/23 )

آزمون پایان ترم تئوری آزمایشگاه درس شیمی آلی1 استاد علیزاده روز شنبه 6 خرداد 1396 ساعت 8 صبح برگزار می شود. ( تاریخ درج خبر 1396/02/23 )

کلاس درس مدیریت مزرعه روز سه شنبه 26 اردیبهشت 1396 تشکیل خواهد شد. ( تاریخ درج خبر 1396/02/23 )

کلاس فوق العاده درس شیمی2  روز سه شنبه 26 اردیبهشت 1396 ساعت 10 الی 13 و در کلاس 109 برگزار می شود. ( تاریخ درج خبر 1396/02/19 )

کلاس فوق العاده درس شیمی آلی2 روز یکشنبه 31 اردیبهشت 1396 ساعت 1.30 بعد از ظهر و در کلاس 107 برگزار می شود. ( 1396/02/19 )

کلاس فوق العاده درس شیمی2 روز شنبه 23 اردیبهشت 1396 ساعت 1 الی 3 بعد از ظهر و در کلاس 109 برگزار می شود. ( تاریخ ویرایش خبر 1396/02/19 )

کلاس فوق العاده درس زیست مولکولی روز شنبه 23 اردیبهشت 1396 ساعت 1 الی 5 بعد از ظهر و در کلاس 104 برگزار می شود. ( تاریخ درج خبر 1396/02/19 )


آزمون پایان ترم تئوری آزمایشگاه درس ایمونولوژی روز دوشنبه 1 خرداد 1396 ساعت 8 صبح و در کلاس 109 برگزار می شود. ( تاریخ درج خبر 1396/02/18 )

کلاس درس بیوشیمی رشته زیست شناسی روز دوشنبه 18 اردیبهشت ساعت 1 بعد از ظهر و در کلاس 107 برگزار خواهد شد. ( تاریخ درج خبر 1396/02/18 )

کلاس درس بیوشیمی رشته بهداشت مواد غذایی روز پنجشنبه 21 اردیبهشت ساعت 8 صبح و در کلاس 106 برگزار خواهد شد. ( تاریخ درج خبر 1396/02/18 )


کلاس درس اصول فناوری اطلاعات روز یکشنبه 17 اردیبهشت 1396 تشکیل نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1396/02/17)

کلاس درس آمار و احتمالات استاد اکبری روز یکشنبه 17 اردیبهشت 1396 ساعت 2 بعد از ظهر و در کلاس 110 برگزار می شود. ( تاریخ درج خبر 1396/02/17 )

کلاس درس ترویج روز یکشنبه 17 اردیبهشت 1396 تشکیل نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1396/02/17)


کلاس فوق العاده درس زبان عمومی از روز دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 به روز دوشنبه 1 خرداد ساعت 12 و کلاس 102منتقل شد . ( تاریخ ویرایش خبر 1396/02/17 )

کلاس فوق العاده درس متون زیست از روز دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 به روز دوشنبه 1 خرداد ساعت 10 صبح و کلاس 108 منتقل شد . ( تاریخ درج خبر 1396/02/16 )

کلاس فوق العاده درس زبان تخصصی رشته بهداشت مواد غذایی از روز دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 به روز دوشنبه 1 خرداد ساعت 8 صبح و کلاس 108 منتقل شد. ( تاریخ درج خبر 1396/02/16 )

کلاس فوق العاده درس فیزیولوژی جانوری روز چهارشنبه 20 اردیبهشت از ساعت 3 الی 6 بعد از ظهر و در کلاس 106 تشکیل می شود.

ضمناً امتحان پایان ترم آزمایشگاه درس فیزیولوژی جانوری ساعت  12.15 همان روز و در کلاس 104 برگزار خواهد شد. ( تاریخ درج خبر 1396/02/13 )

کلاس درس آشنایی با ارزش های دفاع مقدس روز شنبه 16 اردیبهشت از ساعت 2 الی 4 بعد از ظهر و در کلاس 110 برگزار می شود. ( تاریخ درج خبر 1396/02/13 )

کلاس فوق العاده درس فلسفه علم روانشناسی روز چهارشنبه 20 اردیبهشت از ساعت 11 الی 12.30 و در کلاس 105 برگزار می شود. ( تاریخ درج خبر 1396/02/13 )

کلاس فوق العاده درس روانشناسی دین روز چهارشنبه 20 اردیبهشت از ساعت 9.30 الی 11 و در کلاس 105 برگزار می شود. ( تاریخ درج خبر 1396/02/13 )

کلاس درس مدیریت مالی روز دوشنبه 18 اردیبهشت از ساعت 8 الی 10 و در کلاس 105 برگزار می شود. ( تاریخ درج خبر 1396/02/13 )

کلاس فوق العاده درس میکروبیولوژی1 گروه 1 روز یکشنبه 17 اردیبهشت از ساعت 3 الی 5 بعد از ظهر و در کلاس 109 برگزار می شود. ( تاریخ درج خبر 1396/02/13 )

کلاس فوق العاده درس فیزیولوژی گیاهی روز یکشنبه 17 اردیبهشت از ساعت 9 الی 12 و در کلاس 109 برگزار می شود.

ضمناً آزمایشگاه این درس از ساعت 12 الی 16 همان روز برگزار خواهد شد.( تاریخ درج خبر 1396/02/13 )


کلاس فوق العاده درس آمار حیاتی روز سه شنبه 19 اردیبهشت از ساعت 12.30 الی 15.30 و در کلاس 106 برگزار می شود. ( تاریخ درج خبر 1396/02/12 )

کلاس درس تنظیم خانواده آقایان روز سه شنبه 12 اردیبهشت 1396 تشکیل نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1396/02/12)

کلاس فوق العاده درس ریاضی1 روز دوشنبه 18 اردیبهشت از ساعت 12 الی 14 و در کلاس 107 برگزار می شود. ( تاریخ درج خبر 1396/02/12 )

کلاس فوق العاده درس آمار استنباطی روز دوشنبه 18 اردیبهشت از ساعت 8 الی 12 و در کلاس 109 برگزار می شود. ( تاریخ درج خبر 1396/02/12 )

کلاس درس زیست فناوری غذایی مقطع کارشناسی ارشد روز چهارشنبه 13 اردیبهشت ساعت 4 بعد از ظهر و در کلاس 110 برگزار می شود. ( تاریخ درج خبر 1396/02/12 )

کلاس درس سیتوژنتیک استاد مجیدیان مقطع کارشناسی از روز دوشنبه 18 اردیبهشت ساعت 11 الی 13 و در کلاس 104 برگزار می شود. ( تاریخ درج خبر 1396/02/12 )

کلاس درس آمار استنباطی روز سه شنبه 12 اردیبهشت 1396 تشکیل نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1396/02/12)


کلاس فوق العاده درس فیزیولوژی اعصاب و غدد روز یکشنبه 17 اردیبهشت ساعت 10.30 صبح و در کلاس 103 برگزار می شود. ( تاریخ درج خبر 1396/02/11 )

کلاس درس ژنتیک انسانی روز دوشنبه 11 اردیبهشت 1396 تشکیل نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1396/02/11 )


کلاس فوق العاده درس حشره شناسی رشته امور زراعی و باغی روز دوشنبه 11 اردیبهشت ساعت 9 صبح برگزار می شود. ( تاریخ درج خبر 1396/02/10 )

کلاس فوق العاده درس کنه شناسی روز دوشنبه 11 اردیبهشت ساعت 8 صبح و در کلاس 105 برگزار می شود. ( تاریخ درج خبر 1396/02/10 )

کلاس فوق العاده درس زبان عمومی روز دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 ساعت 1 بعد از ظهر و در کلاس 104 برگزار می گردد. ( منتقل شد )  ( تاریخ درج خبر 1396/02/10 )

کلاس فوق العاده درس متون زیست روز دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 ساعت 10 صبح و در کلاس 108 برگزار می گردد. ( منتقل شد ) ( تاریخ درج خبر 1396/02/10 )

کلاس فوق العاده درس زبان تخصصی رشته بهداشت مواد غذایی روز دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 ساعت 8 صبح و در کلاس 108 برگزار می گردد. ( منتقل شد ) ( تاریخ درج خبر 1396/02/10 )

آزمون میان ترم درس معرفت شناسی روز چهارشنبه 13 اردیبهشت ساعت 12 و در کلاس 105 برگزار می شود. ( تاریخ درج خبر 1396/02/10 )


تاریخ جدید تشکیل کلاس جنین شناسی : ( تاریخ درج خبر 1396/02/09 )

روز پنجشنبه 14 اردیبهشت 1396  از ساعت 2 الی 4 بعد از ظهر کلاس 107

تاریخ جدید تشکیل کلاس بافت شناسی : ( تاریخ درج خبر 1396/02/09 )

گروه 1 ( رشته زیست شناسی ) : روز پنجشنبه 14 اردیبهشت 1396  از ساعت 8 الی 11 کلاس 107

گروه 2 ( رشته زیست شناسی و بهداشت مواد غذایی ) : روز پنجشنبه 14 اردیبهشت 1396  از ساعت 11 الی 14 کلاس 107

کلاس درس تکامل روز یکشنبه 10 اردیبهشت 1396 تشکیل نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1396/02/09)

کلاس درس بیوفیزیک روز یکشنبه 10 اردیبهشت 1396 تشکیل نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1396/02/09)

کلیه کلاس های استاد بذرافشان ( حفاظت و حمایت ، حشره شناسی ، آفات ، نماتد ، کنه شناسی ) روز شنبه 9 اردیبهشت 1396 برگزار نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1396/02/09 )


کلاس درس فناوری تخمیر رشته کارشناسی ارشد زیست فناوری میکروبی روز پنجشنبه 7 اردیبهشت 1396 تشکیل نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1396/02/06 )

کلاس و آزمایشگاه درس فیزیولوژی جانوری استاد عموزاد روز چهارشنبه 6 اردیبهشت 1396 تشکیل نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1396/02/06 )

کلاس فوق العاده درس فیزیولوژی گیاهی گروه1 روز یکشنبه 10 اردیبهشت 1396 از ساعت 9 الی 12 و در کلاس 108 برگزار خواهد شد.


ضمناً آزمایشگاه های گروه 1 نیز روز یکشنبه 10 اردیبهشت ساعت 2 بعد از ظهر برگزار می شود. ( تاریخ درج خبر 1396/02/04 )

کلاس درس سیتوژنتیک استاد مجیدیان روز دوشنبه 4 اردیبهشت 1396 تشکیل نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1396/02/04 )


کلاس  درس روانشناسی شناختی استاد ملازاده روز دوشنبه 4 اردیبهشت 1396 برگزار نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1396/02/03 )

کلاس و آزمایشگاه دروس بافت شناسی و جنین شناسی استاد تدینی روز دوشنبه 4 اردیبهشت 1396 برگزار نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1396/02/03 )


کلاس و آزمایشگاه درس بافت شناسی استاد تدینی روز یکشنبه 3 اردیبهشت 1396 برگزار نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1396/02/02 )


کلاس درس روش تحقیق رشته کارشناسی ارشد گیاهان دارویی روز پنجشنبه 7 اردیبهشت 1396 ساعت 3 بعد از ظهر و در کلاس 103 برگزار می شود.(تاریخ درج خبر1396/02/01)

کلاس درس تربیت بدنی 1 و 2 آقایان روز جمعه 1 اردیبهشت 1396 تشکیل نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1396/01/30 )


کلاس درس فیزیک2 استاد سمنانی نژاد ( گروه های 1 و 2 ) روز پنجشنبه 31 فروردین 1396 ساعت 8 الی 11 و در کلاس 108 برگزار می شود. ( تاریخ درج خبر 1396/01/29 )


کلاس درس زیست فناوری غذایی روز چهارشنبه 30 فروردین 1396 ساعت 10 و در کلاس 110 برگزار می شود. ( تاریخ درج خبر 1396/01/28)

کلاس درس فیزیک مکانیک و فیزیک حرارت روز سه شنبه 12 اردیبهشت 1396 ساعت 12 الی 14 برگزار می شود. ( تاریخ درج خبر 1396/01/28 )

کلاس درس روانشناسی تحولی1 روز دوشنبه 4 اردیبهشت 1396 ساعت 8.30 الی 10 و در کلاس 110 برگزار می شود. ( تاریخ درج خبر 1396/01/28 )

کلاس درس مبانی سلولی رشد و نمو از روز دوشنبه به روز شنبه ساعت 11.30 الی 13 و کلاس 103 منتقل گردید. ( تاریخ درج خبر 1396/01/28 )

کلاس درس فیزیولوژی گیاهی گروه 1 روز سه شنبه 29 فروردین 1396 تشکیل نمی شود و کلاس فوق العاده آن روز یکشنبه 3 اردیبهشت 1396 ساعت 8 الی 12 و در کلاس 105 برگزار می شود.

ضمناً آزمایشگاه این درس روز سه شنبه 29 فروردین 1396 برگزار می شود. ( تاریخ درج خبر 1396/01/28 )


اولین جلسه کلاس درس " بیوشیمی کروماتین "  روز یکشنبه 3 اردیبهشت 1396 ساعت 3 بعد از ظهر و در کلاس 110 برگزار می شود. ( تاریخ درج خبر 1396/01/27 )


کلاسهای درس سبزیکاری، گلکاری و میوه کاری روز پنجشنبه 31 فروردین 1396 تشکیل نمی شود و کلاس فوق العاده آن روز شنبه 2 اردیبهشت 1396 ساعت 4.30 بعدازظهر و در کلاس 103 برگزار می شود. ( تاریخ درج خبر 1396/01/26 )

اولین جلسه کلاس درس " ایمنی زیستی " رشته زیست سلولی مولکولی ورودی 951 روز دوشنبه 28 فروردین 1396 ساعت 10 و در کلاس 102 برگزار می شود. ( تاریخ درج خبر 1396/01/26 )

کلاس فوق العاده درس فیزیولوژی جانوری روز چهارشنبه 30 فروردین 1396 ساعت 3 بعد از ظهر و در کلاس 106 برگزار می شود. ( تاریخ درج خبر 1396/01/26 )


کلاس اندیشه1 استاد شریعت نژاد روز چهارشنبه 23 فروردین 1396 تشکیل نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1396/01/23 )


کلاس های بافت شناسی ( رشته های بهداشت مواد غذایی و زیست سلولی مولکولی ) و جنین شناسی استاد تدینی روز دوشنبه 21 فروردین 1396 تشکیل نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1396/01/20 )


کلاس های درس ریاضی1 و آمار استنباطی از این پس توسط استاد افضلی تدریس خواهد شد. ( تاریخ درج خبر 1396/01/19 )

آزمون میان ترم درس تاریخ و فرهنگ روز شنبه 26 فروردین 1396 ساعت 10 و در کلاس 107 برگزار می شود. ( تاریخ درج خبر 1396/01/19 )

کلاس درس  حشره شناسی روز شنبه 26 فروردین 1396 ساعت 8 صبح و در کلاس 105برگزار می شود. ( تاریخ درج خبر 1396/01/19 )

کلاس درس  ماشین های کشاورزی روز شنبه 26 فروردین 1396 ساعت 10 صبح برگزار می شود. ( تاریخ درج خبر 1396/01/19 )


کلاس فوق العاده تئوری درس زیست شناسی جانوری روز دوشنبه 21 فروردین 1396 ساعت 10.30 و در کلاس 102 برگزار می شود. همچنین آزمایشگاه درس زیست شناسی جانوری روز دوشنبه 21 فروردین 1396 ساعت 12 تشکیل خواهد شد. ( تاریخ درج خبر 1396/01/16 )


کلاس درس مدیریت مزرعه روز سه شنبه 29 فروردین 1396 ساعت 10 و در کلاس 105 برگزار می شود. ( تاریخ درج خبر 1396/01/15 )

کلاس درس زیست فناوری قارچ (استاد تاجیک) روز پنجشنبه 17 فروردین 1396 ساعت 3 بعد از ظهر و در کلاس 105 برگزار می شود. ( تاریخ درج خبر 1396/01/15 )

کلاس درس فناوری تخمیر روز پنجشنبه 17 فروردین 1396 ساعت 10 و در کلاس 102 برگزار می شود. ( تاریخ درج خبر 1396/01/15 )

کلاس درس آمار استنباطی روز سه شنبه 15 فروردین 1396 تشکیل نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1396/01/15)

کلاس درس ریاضی 1 استاد تمیزکار روز سه شنبه 15 فروردین 1396 تشکیل نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1396/01/15)


کلاسهای درس گل کاری و سبزیکاری روز پنجشنبه 19اسفند 95 تشکیل نمی گردد.(تاریخ درج خبر 1395/12/18)


اولین جلسه کلاس درس ایمنوژنتیک روز چهارشنبه 95/12/18 ساعت 15-13 کلاس شماره 105 (تاریخ درج خبر 1395/12/15)

کلاس فوق العاده درس روشها در زیست فناوری روز چهارشنبه 95/12/18 ساعت 18-15 کلاس شماره 110 (تاریخ درج خبر 1395/12/15)


کلاس درس اخلاق اسلامی روز شنبه 14اسفند95 ساعت 19-17 تشکیل نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1395/12/14)


کلاس درس اکولوژِی دریا روزهای شنبه ساعت 11.30 الی 13 و در کلاس 102 برگزار می شود. ( تاریخ درج خبر 1395/12/10 )

کلاس درس روانشناسی تحولی1 (استاد نادری) روزهای دوشنبه ساعت 12 و در کلاس 103 برگزار می شود. ( تاریخ درج خبر 1395/12/10 )


کلاس درس بیوترمودینامیک روز سه شنبه 10 اسفند 1395 تشکیل نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1395/12/09)

کلاس فوق العاده درس تکامل گروه 1 روز یکشنبه 1395/12/15 ساعت 11.30  و در کلاس 109 برگزار می شود. ( تاریخ درج خبر 1395/12/09 )

کلاس فوق العاده درس تکامل گروه 2 روز چهارشنبه 1395/12/11 ساعت 11.30 و در کلاس 109 برگزار می شود. ( تاریخ درج خبر 1395/12/09 )


کلاس درس فیزیولوژی اعصاب و غدد رشته روانشناسی روز یکشنبه 15 اسفند 1395 تشکیل نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1395/12/08)

کلاس های درس اندیشه 2 و اخلاق (استاد فیضی) روز سه شنبه 95/12/10 تشکیل نمی گردد.(تاریخ درج خبر 1395/12/08)


کلاس درس ماشین های کشاورزی روز شنبه 7 اسفند 1395 تشکیل نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1395/12/06)


کلاس درس تاریخ و فرهنگ روز شنبه 7 اسفند 1395 تشکیل نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1395/12/05)

کلاس درس کاربرد گیاهان بومی (استاد آزادبخت) رشته کارشناسی ارشد فضای سبز از این پس پنجشنبه ها از ساعت 11 تشکیل خواهد شد. ( تاریخ درج خبر 1395/12/05 )

کلاس درس طراحی کاشت گیاهان (استاد شیردل) رشته کارشناسی ارشد فضای سبز از این پس پنجشنبه ها از ساعت 9 صبح تشکیل خواهد شد. ( تاریخ درج خبر 1395/12/05 )


اولین جلسه کلاس درس روش ها در زیست فناوری (استاد اختری) روز چهارشنبه 11 اسفند 1395 ساعت 4 بعد از ظهر و در کلاس 110 برگزار می شود. ( تاریخ درج خبر 1395/12/04 )


جهت گروهبندی آزمایشگاه دروس خود از روز شنبه 7 اسفند 1395 به آقای رنجبر مراجعه نمایید. ( تاریخ درج خبر 1395/12/03)

کلاس درس تخمیر ( استاد خداشناس ) روز پنجشنبه 5 اسفند 1395 ساعت 10 و در کلاس 102 برگزار می شود. ( تاریخ درج خبر 1395/12/03 )

کلاس درس زیست فناوری قارچ روز پنجشنبه 5 اسفند 1395 برگزار نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1395/12/03 )

کلاس درس مبانی سلولی رشد و نمو روز دوشنبه 9 اسفند 1395 ساعت 8 صبح و در کلاس 105 برگزار می شود. ( تاریخ درج خبر 1395/12/03 )

کلاس فوق العاده درس تکامل گروه 1 روز یکشنبه 1395/12/08 ساعت 11.30  و در کلاس 109 برگزار می شود. ( تاریخ درج خبر 1395/12/03 )

کلاس فوق العاده درس تکامل گروه 2 روز پنجشنبه 1395/12/05 ساعت 10 صبح و در کلاس 107 برگزار می شود. ( تاریخ درج خبر 1395/12/03 )


اولین جلسه کلاس درس ژنتیک جمعیت روز دوشنبه 9 اسفند ساعت 8 صبح  و در کلاس 103 برگزار می شود. ( تاریخ درج خبر 1395/12/02 )

اولین جلسه کلاس درس سیتوژنتیک روز دوشنبه 9 اسفند ساعت 5.30 بعد از ظهر و در کلاس 102 برگزار می شود. ( تاریخ درج خبر 1395/12/02 )

کلاس درس ریاضی روز سه شنبه 3 اسفند 1395 تشکیل نمی شود ( تاریخ درج خبر 1395/12/02)

کلاس درس آمار استنباطی  روز سه شنبه 3 اسفند 1395 تشکیل نمی شود ( تاریخ درج خبر 1395/12/02)


کلاس درس میکروب1 روز چهارشنبه 4 اسفند 1395 تشکیل نمی شود ( تاریخ درج خبر 1395/12/01)

کلاس درس جنین شناسی روز دوشنبه 2 اسفند 1395 تشکیل نخواهد شد. ( تاریخ درج خبر 1395/12/01 )

کلاس بافت شناسی  در روز های یکشنبه 1 اسفند و دوشنبه 2 اسفند تشکیل نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1395/12/01 )


کلاس درس فناوری تخمیر رشته کارشناسی ارشد زیست فناوری میکروبی روز پنجشنبه 28 بهمن 1395 تشکیل نمی شود. ( تاریخ درج خبر1395/11/27 )

کلاس درس زیست فناوری قارچ ها روز پنجشنبه 28 بهمن 1395 تشکیل نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1395/11/27 )

کلاس درس بیوانفورماتیک مقاطع کارشناسی ارشد روز پنجشنبه 28 بهمن 1385 تشکیل نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1395/11/27 )

کلاس درس نانوبیوتکنولوژی رشته کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی روز پنجشنبه 28 بهمن 1395 تشکیل نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1395/11/27)


کلاس های بافت شناسی و جنین شناسی در روز های یکشنبه 24 بهمن و دوشنبه 25 بهمن تشکیل نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1395/11/24 )


کلاس درس ایمونولوژی روز شنبه 30 بهمن 1395 تشکیل نخواهد شد. ( تاریخ درج خبر 1395/11/23 )

شروع کلاس های ریاضی  استاد افضلی از روز شنبه 30 بهمن 1395 و به صورت یک هفته درمیان می باشد. ( تاریخ درج خبر 1395/11/23 )


آزمون پایان ترم آزمایشگاه درس زیست سلولی ( استاد خوش روز ) روز چهارشنبه 6 بهمن 1395 ساعت 1 بعد از ظهر برگزار خواهد شد.

آزمون پایان ترم آزمایشگاه درس ژنتیک ( استاد خوش روز ) روز دوشنبه 11 بهمن 1395 ساعت 1.30 بعد از ظهر برگزار خواهد شد. ( ویرایش 1395/11/05)

آزمون پایان ترم آزمایشگاه درس فیزیولوژی گیاهی روز چهارشنبه 13 بهمن 1395 ساعت 1 بعد از ظهر برگزار خواهد شد. ( تاریخ درج خبر 1395/11/04 )

امتحان پایان ترم درس ژنتیک مولکولی رشته کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی  به تاریخ 1395/11/06 ساعت 10 صبح منتقل شد. ( تاریخ درج خبر 1395/10/20 )

امتحان پایان ترم درس مهندسی ژنتیک2 رشته کارشناسی ارشد ژنتیک از تاریخ 1395/10/27  به تاریخ 1395/10/30 ساعت 1 بعد از ظهر منتقل شد. ( تاریخ درج خبر 1395/10/20 )

امتحان پایان ترم درس طرح های آزمایشی و آمار پیشرفته رشته کارشناسی ارشد مهندسی فضای سبز از تاریخ 1395/11/06  به تاریخ 1395/10/28 ساعت 1 بعد از ظهر منتقل شد. ( تاریخ درج خبر 1395/10/20 )

امتحان پایان ترم درس طرح های آزمایشی و آمار پیشرفته رشته کارشناسی ارشد مهندسی فضای سبز به تاریخ 1395/10/28 ساعت 1 بعد از ظهر منتقل شد. ( تاریخ درج خبر 1395/10/20 )

امتحان پایان ترم درس مواد تنظیم کننده رشد رشته کارشناسی ارشد باغبانی - گیاهان دارویی به تاریخ 1395/11/06 ساعت 1 بعد از ظهر منتقل شد. ( تاریخ درج خبر 1395/10/19 )

امتحان پایان ترم درس فیزیولوژی پس از برداشت رشته کارشناسی ارشد باغبانی - گیاهان دارویی به تاریخ 1395/11/02 ساعت 10 صبح منتقل شد. ( تاریخ درج خبر 1395/10/19 )

کلاس فوق العاده درس مواد تنظیم کننده رشد مختص تکمیل ظرفیت ورودی 95 رشته کارشناسی ارشد باغبانی-گیاهان دارویی روز چهارشنبه  15 دی 1395 ساعت 3 بعد از ظهر و در کلاس 110 برگزار می شود. ( تاریخ درج خبر 1395/10/14 )

کلاس ارائه درس سمینار ( استاد شیردل ) روز پنجشنبه 9 دی 1395 ساعت 13 و در کلاس 108 برگزار می شود. ( 1395/10/04 )

کلاس فوق العاده درس میوه جات نیمه گرمسیری ( رشته زراعی و باغی ) روز پنجشنبه 9 دی 1395 ساعت 12 ظهر و در کلاس 108 برگزار می شود. ( تاریخ درج خبر 1395/10/04 )

کلاس فوق العاده درس مهندسی محیط زیست ( استاد حسن زاده ) روز چهارشنبه 8 دی 1395 ساعت 2 بعد از ظهر و در کلاس 109 برگزار می شود. ( تاریخ درج خبر 1395/10/04 )

کلاس فوق العاده درس آمار زیستی روز شنبه 4 دی 1395 ساعت 2 بعد از ظهر و در کلاس 106 برگزار می شود. ( تاریخ درج خبر 1395/10/04 )

کلاس درس میکروبیولوژی محیطی استاد فلاح روز چهارشنبه 1 دی 1395 تشکیل نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1395/10/01 )

کلاس درس زیست فناوری دارویی دکتر اختری روز پنجشنبه 2 دی 1395 تشکیل نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1395/09/30 )

بازدید از آزمایشگاه ژنتیک میلاد ساری مربوط به درس ژنتیک روز سه شنبه 30 آذر 1395 حرکت ساعت 8 صبح از مؤسسه آموزش عالی سنا ( تاریخ درج خبر 1395/09/29 )

امتحان پایان ترم آزمایشگاه درس شیمی آلی1 روز دوشنبه 29 آذر ساعت 10 و در کلاس 102 برگزار می شود. ( تاریخ درج خبر 1395/09/25 )
 
امتحان پایان ترم آزمایشگاه درس شیمی آلی2 روز شنبه 4 دی ساعت 10 و در کلاس 103 برگزار می شود. ( تاریخ درج خبر 1395/09/25 )
 
کلاس های فیزیولوژی گیاهی و گیاهشناسی ( استاد گرامی ) روز چهارشنبه 24 آذر 1395 تشکیل نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1395/09/23 )
 
کلاس های ژنتیک جمعیت مقاطع کارشناسی پیوسته و کارشناسی ارشد ( استاد محمدپور ) روز پنجشنبه 25 آذر 1395 تشکیل نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1395/09/23 )
 
کلاس فوق العاده درس فیزیولوژی پیشرفته مختص دانشجویان تکمیل ظرفیت رشته کارشناسی ارشد باغبانی روز شنبه 20 آذر1395ساعت 3.30 بعد ازظهرو در کلاس 110 برگزار می شود. ( تاریخ درج خبر 1395/09/20 )

کلاس فوق العاده درس دفاع مقدس روز سه شنبه 23 آذر ساعت 3 و در کلاس 105 برگزار می شود.( تاریخ درج خبر 1395/09/20 )

کلاس فوق العاده درس آشنایی با کامپیوتر روز یکشنبه 21 آذر1395ساعت 12 ظهر برگزار می شود. ( تاریخ درج خبر 1395/09/20 )

کلاس های بیوفیزیک و زیست پرتوی ( استاد سیفی ) روز دوشنبه 15 آذر تشکیل نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1395/09/14 )

کلاس درس ریاضی2 ( استاد افضلی ) روز شنبه 20 آذر برقرار می باشد. ( تاریخ درج خبر 1395/09/13 )

کلاس درس مبانی زیست روز شنبه 13 آذر ساعت 2 بعد از ظهر برگزار خواهد شد. ( تاریخ درج خبر 1395/09/13

آخرین جلسه کلاس درس مدیریت مزرعه روز دوشنبه 22 آذر ساعت 8 صبح و در کلاس 107 برگزار می شود. ( تاریخ درج خبر 1395/09/07

کلاس درس آنزیمولوژی روز پنجشنبه 4 آذر تشکیل نمی شود و کلاس جبرانی آن روز چهارشنبه 17 آذر از ساعت 8 الی 12 و در کلاس 102 برگزار خواهد شد. ( تاریخ درج خبر 1395/09/02

اولین جلسه کلاس درس فناوری تخمیر رشته کارشناسی ارشد زیست فناوری میکروبی روز پنجشنبه 18 آذر 1395 ساعت 1 بعد از ظهر و در کلاس 103 برگزار می شود. ( تاریخ درج خبر 1395/09/02

گروهبندی درس زیست شناسی جانوری

گروه 1 دوشنبه ها از ساعت 3 الی 6 بعد از ظهر کلاس 108 استاد مشتاقی ( مشاهده لیست )

گروه 2 دوشنبه ها از ساعت 4 الی 7 بعد از ظهر کلاس 103 استاد عموزاد( مشاهده لیست )

اولین جلسه کلاس زبان تخصصی و زبان فنی (بجز رشته های زیست شناسی ) استاد کریمپور روز یکشنبه 7 آذرماه خواهد بود. ( تاریخ درج خبر 1395/07/10 )

کلاس های دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد ( بجز کلاس های یک هفته درمیان که برنامه تشکیل آن ها بطور جداگانه اعلام شده ) در روز های چهارشنبه 7 و پنجشنبه 8 مهر تشکیل خواهد شد.

برنامه کلاس های یک هفته درمیان مؤسسه در نیمسال اول سال تحصیلی 96-95