آشنایی با رشته بیوشیمی - کد صفحه : 175

به نام خدا

آشنایی مختصری با رشته زیست شناسی-بیوشیمی

بیوشیمی علم مربوط به ترکیب اجزا و ساختار مواد موجود در سیستم های زنده و واکنش های شیمیایی انجام شده در این سیستم هاست. بیوشیمی شاخه ای از زیست شناسی است , اما شاخه ای از شیمی آلی نیز به شمار می رود. مطالعه زیست شناسی در سطح مولکولی را زیست شیمی گویند . بیوشیمی یا شیمی حیاتی بیشتر به خواص شیمیایی مواد آلی موجود در سلول و همچنین واکنشهایی که بین این مواد انجام می گیرد مربوط می شود.

بیوشیمی علمی با پهنای وسیع و نا محدود است و این علم تمامی علوم پایه ای را در خود جا داده است. تاریخچه این علم به ۱۰۰ سال نمی رسد ولیکن در طول ۵۰ سال اخیر پیشرفت های خیلی  چشمگیری در این زمینه صورت گرفته است. بیوشیمی پایه ی ملکولی یک موجود زنده است و واکنش هایی که در طول آن رخ می دهد در جهت انجام فعالیت های موجود زنده می باشد. هدف بیوشیمی تبیین مولکولی تمام فرآیندهای شیمیایی سلولهای زنده ، درک کامل تمام فرآیندهای شیمیایی مرتبط با سلولهای زنده در سطح مولکولی ، تلاش برای شناخت چگونگی آغاز حیات و به دست آوردن درک واضح از واکنشهایی شیمیایی که در درون سلول زنده صورت می گیرد و ارتباط این واکنشها با ساختار و کار سلول است.

گسترش سریع علم و تکنولوژی بیو‌شیمی در سالهای اخیر، پژوهشگران را قادر ساخته که به بسیاری از سوالات و اشکالات اساسی در مورد زیست‌شناسی و علم پزشکی پاسخ بدهند. بیوشیمیدان ها کوشش هایی را در جهت جداسازی مولکول های متعدد موجود در سلول ها، تعیین ساختمان و بررسی نحو عملکرد آنها انجام دادند. دانش بیوشیمی برای تمامی علوم زیستی ضروری است. ارتباط متقابل بین بیوشیمی و پزشکی پیشرفت های دو طرفه ای را سبب شده است. شناخت و حفظ سلامتی به همراه شناخت و دانش درمان موثر بیماری ها را می توان از آن جمله دانست. با توجه به اینکه سلامتی وابسته به تعادل هماهنگ واکنش های بیوشیمیایی در بدن انسان می باشد، روش های بیوشیمیایی اغلب در آشکارسازی علل بیماری ها و در تعیین درمان های مناسب نقش اساسی دارد. استفاده صحیح از آزمون های مختلف آزمایشگاهی (بیوشیمیایی) یکی از ابزار های اصلی در تشخیص و پایش درمان است.

.