آزمایشگاه - کد صفحه : 181

کلیه آزمایشگاه ها روز پنجشنبه 27 مهر 1396 تشکیل نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1396/07/26 )

بازدید آزمایشگاه درس ژنتیک1 استاد خوشروز یکشنبه 24 اردیبهشت 1396 ساعت 1.30 بعد از ظهر حرکت از مؤسسه سنا. ( تاریخ درج خبر 1396/02/23 )

آزمون پایان ترم تئوری آزمایشگاه درس شیمی آلی1 استاد علیزاده روز شنبه 6 خرداد 1396 ساعت 8 صبح برگزار می شود. ( تاریخ درج خبر 1396/02/23 )

امتحان پایان ترم آزمایشگاه درس فیزیولوژی جانوری ساعت  12.15 روز چهارشنبه 20 اردیبهشت 1396 و در کلاس 104 برگزار خواهد شد. ( تاریخ درج خبر 1396/02/13 )


جلسه فوق العاده آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی روز یکشنبه 17 اردیبهشت 1396 از ساعت 12 الی 16 برگزار می شود. ( تاریخ درج خبر 1396/02/13 )


کلاس و آزمایشگاه درس بافت شناسی استاد تدینی روز یکشنبه 3 اردیبهشت 1396 برگزار نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1396/02/02 )


کلاس فوق العاده تئوری درس زیست شناسی جانوری روز دوشنبه 21 فروردین 1396 ساعت 10.30 و در کلاس 102 برگزار می شود. همچنین آزمایشگاه درس زیست شناسی جانوری روز دوشنبه 21 فروردین 1396 ساعت 12 تشکیل خواهد شد. ( تاریخ درج خبر 1396/01/16 )


جهت گروهبندی آزمایشگاه دروس خود از روز شنبه 7 اسفند 1395 به آقای رنجبر مراجعه نمایید.